Η TORA WALLET δεσμεύεται να προστατεύει το ιδιωτικό σας απόρρητο

 

Ποιοι Είμαστε

Η «ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» (εφεξής «Εταιρεία», «TORA WALLET» ή «εμείς»), μέλος του Ομίλου ΟΠΑΠ, εδρεύουσα στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Αθηνών 108 & Χρηματιστηρίου, Τ.Κ. 10442, στο πλαίσιο παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών της ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος, λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό της (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Προσωπικές Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή επιδιώκετε την χρήση αυτών, (π.χ. εξόφληση λογαριασμών δικαιούχων οργανισμών, πληρωμές εισιτηρίων διοργανωτών, εγχώρια/διεθνή μεταφορά κεφαλαίων σε μετρητά – εμβάσματα cashtocash, άνοιγμα και τήρηση λογαριασμού πληρωμών, έκδοση-διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος κτλ.), όπως αυτές παρέχονται είτε μέσω του επίγειου δικτύου Πιστοποιημένων Αντιπροσώπων μας, είτε μέσω του διαδικτύου, επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

  • Δεδομένα ταυτοποίησής σας, όπως ονοματεπώνυμο, μητρώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κλπ., όπως αυτά συλλέγονται μέσω αντιγράφου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως αριθμό κινητού και σταθερού τηλεφώνου, έγγραφα που πιστοποιούν τους εν λόγω αριθμούς (π.χ. αντίγραφα λογαριασμών παρόχων), διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), διεύθυνση κατοικίας/εργασίας και έγγραφα επιβεβαίωσης αυτής.
  • Κατά περίπτωση, ενδέχεται να ζητηθούν και το ΑΦΜ/ΔΟΥ σας, πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμά ή/και το εισόδημά σας, καθώς και έγγραφα επιβεβαίωσης αυτών.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας παράσχετε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες, είναι πιθανόν να μην σας επιτραπεί η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας μας.

  • Λεπτομέρειες που αφορούν στις συναλλαγές σας μέσω της Εταιρείας (π.χ. ποσό, σημείο Αντιπροσώπου που εμπλέκεται στην συναλλαγή, χρόνος υποβολής, υπογραφή), λεπτομέρειες που αφορούν στο ιστορικό κίνησης του λογαριασμού σας και γενικότερα στοιχεία χρήσης των υπηρεσιών μας.
  • Στοιχεία που αφορούν σε αιτήματα ή/και παράπονά προς εμάς ή/και το Δίκτυο Συνεργατών μας ή και απαντήσεις/σχόλια που μας παρέχετε σε έρευνες σχετικά τις υπηρεσίες μας.
  • Στοιχεία που αφορούν στις επιλογές σας αναφορικά με δραστηριότητες εμπορικής επικοινωνίας της Εταιρείας.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Tora, και σύμφωνα με τις επιλογές σας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

  • Φωτογραφίες/εικόνες που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.
  • Την τοποθεσία σας, προκειμένου να σας δείξουμε την απόσταση από τα πιστοποιημένα Tora σημεία, καθώς και τα ΑΤΜ της Eurobank.
  • Τις επαφές της συσκευής σας, για την επιλογή δικαιούχων Tora λογαριασμού και μεταφορά ηλεκτρονικού χρήματος.

Εκτός των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε άμεσα από εσάς ή άλλως δημιουργούνται από εσάς κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία περιέρχονται νομίμως σε γνώση μας από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου (π.χ. άτομο στο οποίο στέλνετε ή/και από το οποίο λαμβάνετε χρήματα, Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπές εποπτικές αρχές, Σύστημα Πληροφοριών Τειρεσίας Α.Ε., φορολογικοί και ασφαλιστικοί φορείς).

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν ανηλίκους (άτομα κάτω των 18 ετών), δεδομένα που αφορούν ποινικά αδικήματα και καταδίκες, ούτε και δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως αυτά ορίζονται στον νόμο (δεδομένα αναφορικά με την φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, βιομετρικά δεδομένα καθώς και δεδομένα υγείας), εκτός εάν αυτό κριθεί απαραίτητο στο πλαίσιο διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων σας ή/και αυτών της Εταιρείας (π.χ. διερεύνηση ποινικά διωκόμενης πράξης στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).

Εφόσον απαιτηθεί η επεξεργασία δεδομένων σας ειδικών κατηγοριών, η Εταιρεία λαμβάνει σε κάθε περίπτωση όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία τους.

 

Νόμιμες Βάσεις και Σκοποί Επεξεργασίας

Η νομική βάση και οι αντίστοιχοι σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι οι εξής:

Α. Εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας προκειμένου να εκτελέσουμε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που έχετε συνάψει ή σκοπεύετε να συνάψετε με την Εταιρεία. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας στο πλαίσιο της διαδικασίας εισδοχής νέου πελάτη, για την εκτέλεση πληρωμών, για την υποστήριξη των πελατών μας και τη διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων τους που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για την εν γένει ομαλή και ασφαλή διεκπεραίωση των σχετικών συναλλαγών, υπηρεσιών και προϊόντων μας.

Β. Νομική υποχρέωση

Επεξεργαζόμαστε επίσης τα στοιχεία σας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρείας μας με τις κανονιστικές, ρυθμιστικές και εν γένει νομικές υποχρεώσεις της, όπως αυτές προκύπτουν ιδίως από τη λειτουργία της ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τη διενέργεια διαφόρων ελέγχων, που αφορούν στην αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία.

Γ. Έννομο συμφέρον

Αποτελεί έννομο συμφέρον της Εταιρείας να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας και τις απαντήσεις ή/και τα σχόλιά σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας, για το σκοπό βελτιστοποίησης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της, όπως και του δικτύου διάθεσης αυτών, καθώς και όλων των σχετικών υποστηρικτικών εργασιών. Η Εταιρεία προβαίνει επίσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, τον προληπτικό εντοπισμό και την καταπολέμηση της απάτης, παράνομης ή απαγορευμένης χρήσης εταιρικών υπηρεσιών/προϊόντων και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, την ασφάλεια των συναλλαγών (π.χ. με καταγραφή των σχετικών συνομιλιών σας μαζί μας), τη διεκδίκηση των νόμιμων αξιώσεων της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών, δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων.

Δ. Συγκατάθεση

Με βάση την τυχόν ειδικότερη συγκατάθεσή σας και μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Tora, θα αποκτήσουμε πρόσβαση στην κάμερα, τη συλλογή φωτογραφιών και την τοποθεσία της συσκευής σας (απαιτείται χειροκίνητη ενεργοποίηση της δυνατότητας από τις ρυθμίσεις της συσκευής), ώστε να σας διευκολύνουμε να μας αποστείλετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ή να σας δείξουμε τα κοντινότερα σημεία Tora και Eurobank ATM.

Επιπλέον, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να προωθήσουμε προϊόντα και υπηρεσίες μας ή τρίτων, μέσω email, SMS ή όποιου άλλου τυχόν καναλιού επικοινωνίας μας υποδείξετε. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να διεξάγουμε ανάλυση των πληροφοριών που διατηρούμε για την καλύτερη κατανόηση των πελατών μας – των συναλλαγών τους – των αναγκών και απαιτήσεών τους, ώστε να προσαρμόσουμε την επικοινωνία, να εξατομικεύσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διαχειριστούμε προγράμματα αφοσίωσης στην Εταιρείας μας.

 

 Αποδέκτες των προσωπικών σας πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι Εταιρείες του Ομίλου εφόσον τυχόν απαιτείται στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων (π.χ. διενέργεια δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου εκ μέρους της σχετικής υπηρεσίας της μητρικής εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε.), καθώς και οι εκάστοτε ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας ή/και του Ομίλου. Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβαστούν προσωπικές σας πληροφορίες σε εταιρείες/οργανισμούς επεξεργασίας πληρωμών (π.χ. ΔΙΑΣ, Mastercard), Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιπούς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, σε ρυθμιστικές αρχές (π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος), καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αναθέσουμε σε τρίτους την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους μας, π.χ. σε έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο, ανάδοχο ή πάροχο υπηρεσίας (εταιρείες ψηφιοποίησης και διαχείρισης φυσικών αρχείων και ηλεκτρονικών αρχείων, εταιρείες έκδοσης και αποστολής λογαριασμών, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης προγραμμάτων αφοσίωσης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ελέγχων KYC-γνώρισε τον πελάτη σου). Τα τρίτα μέρη που εκτελούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται με Συμφωνητικά Επεξεργασίας Δεδομένων, τα οποία επιβάλλουν σχετικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανόμενης της τήρησης εμπιστευτικότητας και της επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Ο βαθμός στον οποίο τα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις και εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ελέγχεται πριν από τη σύναψη συμβάσεων με αυτά, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Διεθνής μεταφορά πληροφοριών

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο ή σχετίζεται με την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Για παράδειγμα, όταν αποστέλλετε ή λαμβάνετε χρήματα σε ή από άλλη χώρα, θα μας ζητηθεί να κοινοποιήσουμε ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες σας στην εκάστοτε χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να αποκαλύπτονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μόνο εάν η νομοθεσία της σχετικής χώρας παρέχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων ή συντρέχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις και προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

 

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες σας θα διατηρούνται από την Εταιρεία σύμφωνα με το ισχύον νομικό, κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν στην καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα σας θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα σύμβασης/συναλλαγής σας με την Εταιρεία δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί, τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Οι απαντήσεις ή/και τα σχόλια που μας υποβάλλετε σε έρευνες που διεξάγουμε σχετικά με τις υπηρεσίες μας θα διατηρούνται επωνύμως για ένα (1) έτος και στη συνέχεια θα ανωνυμοποιούνται και θα διατηρούνται για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.

Εφόσον δεν συντρέχουν νομικές-κανονιστικές υποχρεώσεις για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων σας, θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, για την επίλυση τυχόν ερωτημάτων που ενδέχεται να υποβάλετε ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται να τις διατηρήσουμε, προκειμένου να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τη νομική μας κατάσταση.

 

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, με την επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων που τίθενται από τη νομοθεσία:

Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε εμπορική επικοινωνία.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης: Στην περίπτωση που λάβουμε κάποια σημαντική απόφαση για εσάς, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να την επανεξετάσουμε, χωρίς αυτοματοποίηση.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Στην περίπτωση που έχουμε επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα με βάση συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή, εύκολα και δωρεάν, είτε επικοινωνώντας μαζί μας, είτε -εφόσον χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Tora- απενεργοποιώντας οι ίδιοι τη σχετική ρύθμιση (π.χ. πρόσβασης σε κάμερα, τοποθεσία, επαφές) από τη συσκευή σας.

Για οποιαδήποτε απορία που σχετίζεται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την TORA WALLET ή για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Ομίλου στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 112, 104 42, Αθήνα | Email: dpo@opap.gr.

Σε κάθε περίπτωση, που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr | Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628 | Email: complaints@dpa.gr.