Η TORA WALLET δεσμεύεται να προστατεύει το ιδιωτικό σας απόρρητο αποφεύγοντας την εσφαλμένη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Ποιοι Είμαστε

Η «ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» (εφεξής «Εταιρεία» ή TORA WALLET), με Α.Φ.Μ. 800759225/ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, μέλος του Ομίλου ΟΠΑΠ, εδρεύουσα στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Αθηνών 108 & Χρηματιστηρίου, Τ.Κ. 10442, είναι εν λειτουργία αδειοδοτημένο και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (ΦΕΚ Β’ 3010/25.07.2018), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ν. 4021/2011 και ν. 4537/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Με την παρούσα ενημέρωση η Εταιρεία δηλώνει ότι υποβάλλει σε επεξεργασία προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τον Κανονισμό της (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προσωπικές Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή επιδιώκετε την χρήση αυτών, συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς και ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουμε μαζί με άλλες πληροφορίες που νομίμως συλλέγονται ή δημιουργούνται τόσο από εσάς όσο και από τρίτα πρόσωπα και δημόσιους φορείς (φορολογικούς, ασφαλιστικούς κτλ) – κατά τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας.

Ειδικότερα, για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών και λοιπών σχέσεων που διατηρείτε με την Εταιρεία και την εν γένει χρήση των νυν και μελλοντικών προσφερόμενων υπηρεσιών της (εξόφληση λογαριασμών δικαιούχων οργανισμών, πληρωμές εισιτηρίων διοργανωτών, εγχώρια/διεθνή μεταφορά κεφαλαίων σε μετρητά – εμβάσματα cash-to-cash, άνοιγμα και τήρηση λογαριασμού πληρωμών, έκδοση-διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος κτλ), η οποία είναι εφικτή κατά περίπτωση είτε μέσω του επίγειου δικτύου Πιστοποιημένων Αντιπροσώπων μας είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω και των δύο προαναφερθέντων καναλιών, ζητάμε να μας παράσχετε (ή συλλογή πραγματοποιείται μέσω των πιστοποιημένων Αντιπροσώπων μας ή διαδικτυακά και ποικίλει ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη υπηρεσία) ένα ή περισσότερα εκ των ακόλουθων πληροφοριών/στοιχείων:

 • Αντίγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς σας (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο κτλ), κατά συνέπεια και των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτό.
 • Στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί σας, όπως τον αριθμό του κινητού και σταθερού τηλεφώνου σας, έγγραφα που πιστοποιούν τους εν λόγω αριθμούς (π.χ. αντίγραφα λογαριασμών παρόχων), την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας (email).
 • Στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας σας, καθώς και πρόσθετα στοιχεία που κατά περίπτωση κριθούν ως αναγκαία στην διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, έτσι ώστε να μας επιτραπεί η επιτυχής και με απόλυτη ασφάλεια εκτέλεση των συναλλαγών που επιθυμείτε, καθώς και να καταστεί εφικτή η συμμόρφωσή μας με τις νομικές-κανονιστικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική υπηρεσία της μεταφοράς χρημάτων ή τις λοιπές υπηρεσίες που προσφέρουμε. Ενδεικτικά, για την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων ενδέχεται επιπρόσθετα να σας ζητηθεί η παροχή εγγράφων που πιστοποιούν την προαναφερθείσα διεύθυνση κατοικίας σας ή/και στοιχεία για το επάγγελμα και την διεύθυνση εργασίας σας ή/και τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου ή/και το εισόδημά σας καθώς και έγγραφα που πιστοποιούν τα στοιχεία αυτά. Αντίστοιχα, για το άνοιγμα και την τήρηση λογαριασμού πληρωμών, θα σας ζητηθεί, μεταξύ άλλων, ο αριθμός του φορολογικού σας μητρώου και το εισόδημά σας, καθώς και έγγραφα που πιστοποιούν τα στοιχεία αυτά. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας παράσχετε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες, είναι πιθανόν να μην σας επιτραπεί η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας μας.
 • Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχείων των συναλλαγών σας (π.χ. ποσό, σημείο Αντιπροσώπου που εμπλέκεται στην συναλλαγή, χρόνος υποβολής, την υπογραφή σας όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές στο φυσικό δίκτυο συνεργατών της Εταιρείας), και γενικότερα στοιχεία προηγούμενης χρήσης των υπηρεσιών μας.
 • Στοιχεία που αφορούν σε αιτήματα ή/και παράπονά σας για τα Εταιρικά προϊόντα & υπηρεσίες ή την εξυπηρέτηση που λαμβάνετε από το Δίκτυο Συνεργατών της Εταιρείας.
 • Στοιχεία που αφορούν στις δηλωθείσες επιλογές σας αναφορικά με δραστηριότητες μάρκετινγκ της Εταιρείας.

Εκτός των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε άμεσα από εσάς και με σκοπό την συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νομικές-κανονιστικές της υποχρεώσεις και την εκπλήρωση των καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον, ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα που περιέρχονται νομίμως σε γνώση μας από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου (π.χ. άτομο στο οποίο στέλνετε ή/και από το οποίο λαμβάνετε χρήματα, Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπές εποπτικές αρχές, Σύστημα Πληροφοριών Τειρεσίας Α.Ε., φορολογικοί και ασφαλιστικοί φορείς) και τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της ίδιας της Εταιρείας ή τρίτου προσώπου είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον.

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν ανηλίκους (άτομα κάτω των 18 ετών) καθώς και ειδικά δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στον νόμο (δεδομένα αναφορικά με την φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις κτλ), βιομετρικά δεδομένα καθώς και δεδομένα υγείας εκτός εάν:

 • Έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο για συγκεκριμένο σκοπό,
 • Τα δεδομένα σας έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς,
 • Τα δεδομένα αυτά μας έχουν γνωστοποιηθεί από εσάς ή τρίτο πρόσωπο στο πλαίσιο τεκμηρίωσης και διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων σας ή/και της Εταιρείας ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. ενημέρωση για θέση του υποκειμένου σε δικαστική συμπαράσταση, αδυναμία ικανότητας προς δικαιοπραξία),
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος (π.χ. διερεύνηση ποινικά διωκόμενης πράξης στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).

Εφόσον απαιτηθεί η επεξεργασία δεδομένων σας ειδικών κατηγοριών, η Εταιρεία λαμβάνει σε κάθε περίπτωση όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία τους.

Νόμιμες Βάσεις και Σκοποί Επεξεργασίας

Η νομική βάση (και οι σκοποί) για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες:

 • Η εκτέλεση μιας σύμβασης που έχετε συνάψει με την Εταιρεία
 • Η συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση της Εταιρείας
 • Η επιδίωξη έννομου συμφέροντος της Εταιρείας που απορρέει από τις συναλλακτικές σας σχέσεις μαζί της ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο ή η επιδίωξη έννομων συμφερόντων τρίτων
 • Η συγκατάθεσή σας, ήτοι η προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.
  Με την προϋπόθεση ότι συντρέχει κάποια/ες από τις ανωτέρω νόμιμες βάσεις επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα σας επεξεργάζονται με σκοπό:
 • Tην εκτέλεση λειτουργικών και διοικητικών εργασιών προς εξέταση αιτημάτων σας για την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών, την εν τέλει ορθή παροχή αυτών συμπεριλαμβανόμενης της εξυπηρέτησης των συναλλαγών σας, την διαρκή υποστήριξη και παρακολούθηση της όλης συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία και την εκπλήρωση γενικότερα των υποχρεώσεων της Εταιρείας ως υπεύθυνης /εκτελούσας την επεξεργασία και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών της δικαιωμάτων.
 • Τη συμμόρφωσή μας με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις οι οποίες απαιτούν την διενέργεια διαφόρων ελέγχων, όπως αυτές (τις υποχρεώσεις) που αφορούν στην αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή σε επιμέρους φορολογικές διατάξεις.
 • Την διαχείριση των αιτημάτων και παραπόνων που απευθύνετε προς την Εταιρεία και προκύπτουν από την επιδιωκόμενη ή υφιστάμενη σχέση μαζί της και την χρήση των προϊόντων/υπηρεσιών της.
 • Την βελτιστοποίηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας όπως και του δικτύου διάθεσης αυτών, καθώς και όλων των σχετικών υποστηρικτικών εργασιών.
 • Την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μας ή την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων, εφόσον έχει εξασφαλισθεί προηγουμένως η απαιτούμενη συναίνεσή σας. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να διεξάγουμε ανάλυση των πληροφοριών που διατηρούμε για την καλύτερη κατανόηση των πελατών μας – των συναλλαγών τους – των αναγκών και απαιτήσεών τους, που μας βοηθούν να προσαρμόσουμε το μάρκετινγκ, να εξατομικεύσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διαχειριστούμε πιθανά μελλοντικά προγράμματα αφοσίωσης στην Εταιρείας μας. Κατά συνέπεια, με βάση τις πληροφορίες επικοινωνίας που μας έχετε χορηγήσει, θα σας αποστέλλουμε μηνύματα μάρκετινγκ ή/και προσφορές μέσω email, τηλεφώνου, ταχυδρομείου, SMS, κοινωνικών μέσων και άλλων καναλιών επικοινωνίας.
 • Την επίτευξη λοιπών έννομων Εταιρικών συμφερόντων, όπως αυτά που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, τον προληπτικό εντοπισμό και την καταπολέμησης της απάτης, παράνομης ή απαγορευμένης χρήσης εταιρικών υπηρεσιών/προϊόντων και κάθε άλλης ποινικά διωκόμενης πράξης, τη φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας (π.χ. καταγραφή συνομιλιών αναφορικά με συναλλαγές, παράπονα, αιτήματα), τη διεκδίκηση των νόμιμων αξιώσεων της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής / εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Ενδεχόμενη αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο. Ως προς αυτό αναφέρεται ενδεικτικά ότι πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι των επιχειρηματικών και λειτουργικών μονάδων της Εταιρείας, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, οι Εταιρείες του Ομίλου εφόσον συμβεί να απαιτείται στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων (π.χ. διενέργεια δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου εκ μέρους της σχετικής υπηρεσίας της Μητρικής), καθώς και οι εκάστοτε ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας ή/και του Ομίλου.

Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε Εταιρείες/οργανισμούς παροχής υπηρεσιών πληρωμών και επεξεργασίας πληρωμών (π.χ. ΔΙΑΣ, Μastercard), Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιπού Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σε αρμόδιους φορείς, ρυθμιστικές και οικονομικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου, δικαστήρια, κυβερνήσεις ή κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε υποχρεώσεις συμβατικές, συμμόρφωσης και νομικές υποχρεώσεις ή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της TORA WALLET ή άλλων.

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αναθέσουμε σε τρίτους την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους μας, π.χ. σε έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο, ανάδοχο ή πάροχο υπηρεσίας (εταιρείες ψηφιοποίησης και διαχείρισης φυσικών αρχείων και ηλεκτρονικών αρχείων, εταιρείες έκδοσης και αποστολής λογαριασμών, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης προγραμμάτων αφοσίωσης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών). Προκειμένου να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, οι εκάστοτε τρίτοι θα πρέπει να συμφωνούν συμβατικά να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
Τα τρίτα μέρη που εκτελούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται με Συμφωνητικά Επεξεργασίας Δεδομένων, τα οποία θα επιβάλλουν σχετικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανόμενης της τήρησης εμπιστευτικότητας. Ο βαθμός στον οποίο τα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις και εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ελέγχεται πριν από τη σύναψη συμβάσεων με αυτά, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Διεθνής μεταφορά πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να αποκαλύπτονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο εξωτερικό μόνο εάν η νομοθεσία της σχετικής χώρας παρέχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Σε περίπτωση που η εν λόγω νομοθεσία δεν παρέχει αυτό το ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, τα εν λόγω δεδομένα θα δύνανται να διαβιβασθούν στη χώρα μόνο εάν η διαβίβαση υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο η σχετίζεται με την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Επί παραδείγματι, όταν αποστέλλετε ή λαμβάνετε χρήματα σε ή από άλλη χώρα, θα μας ζητηθεί να κοινοποιήσουμε ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες σας στην εκάστοτε χώρα, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες σας θα διατηρούνται από της Εταιρεία σύμφωνα με τα θεσπισμένα χρονικά διαστήματα που ορίζει το ισχύον νομικό, κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των διατάξεων εκείνων που αφορούν στην καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας σας με την Εταιρεία δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η κατάρτιση σύμβασης/συναλλαγής τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Εφόσον δεν συντρέχουν νομικές-κανονιστικές υποχρεώσεις για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων σας, θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, για την επίλυση τυχόν ερωτημάτων που ενδέχεται να υποβάλετε ή για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόμαστε να τις διατηρήσουμε προκειμένου να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τη νομική μας κατάσταση.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

Δικαίωμα πληροφόρησης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα με συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων , μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε επικοινωνίες marketing. Στην περίπτωση αυτή, εμείς δεν θα υποβάλλουμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα , τα οποία μας έχετε παράσχει , σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης: Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση λαμβανόμενη αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι σας ή σας επηρεάζει σημαντικά κατά ανάλογο τρόπο.

Για οποιαδήποτε απορία που σχετίζεται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την TORA WALLET ή για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2107762000 ή μέσω e-mail στα εξής στοιχεία info@torawallet.gr ή contact@dpa.gr .

Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr|Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα| Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600|Fax: +30 210 6475628|Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr .