Η TORA WALLET δεσμεύεται να προστατεύει το ιδιωτικό σας απόρρητο

 

Ποιοι Είμαστε

Η «ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» (εφεξής «Εταιρεία», «TORA WALLET» ή «εμείς»), μέλος του Ομίλου ΟΠΑΠ, εδρεύουσα στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Αθηνών 112, Τ.Κ. 10442, στο πλαίσιο παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών της ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος, λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα  με τον Κανονισμό της (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προσωπικές Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή επιδιώκετε τη χρήση αυτών, (π.χ. πληρωμή λογαριασμών δικαιούχων οργανισμών, εγχώρια/διεθνή μεταφορά κεφαλαίων σε μετρητά – εμβάσματα cash-to-cash, άνοιγμα και τήρηση λογαριασμού πληρωμών, κατάθεση (φόρτιση) Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη για την συμμετοχή του σε τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κτλ.), όπως αυτές παρέχονται μέσω του επίγειου δικτύου Πιστοποιημένων Αντιπροσώπων μας, , επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

 • Δεδομένα ταυτοποίησής σας, όπως ονοματεπώνυμο, μητρώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κλπ., όπως αυτά συλλέγονται μέσω αντιγράφου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως αριθμό κινητού και σταθερού τηλεφώνου, έγγραφα που πιστοποιούν τους εν λόγω αριθμούς (π.χ. αντίγραφα λογαριασμών παρόχων), διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), διεύθυνση κατοικίας / εργασίας και έγγραφα επιβεβαίωσης αυτής .
 • Κατά περίπτωση, ενδέχεται να ζητηθούν και το ΑΦΜ / ΔΟΥ σας, πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμά ή/και το εισόδημά σας, καθώς και έγγραφα επιβεβαίωσης αυτών.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας παράσχετε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες, είναι πιθανόν να μην σας επιτραπεί η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας μας.

 • Λεπτομέρειες που αφορούν στις συναλλαγές σας μέσω της Εταιρείας (π.χ. ποσό, σημείο Αντιπροσώπου που εμπλέκεται στην συναλλαγή, χρόνος υποβολής, υπογραφή), λεπτομέρειες που αφορούν στο ιστορικό κίνησης του λογαριασμού σας και γενικότερα στοιχεία χρήσης των υπηρεσιών μας.
 • Στοιχεία που αφορούν σε αιτήματα ή/και παράπονά προς εμάς ή/και το Δίκτυο Συνεργατών μας ή και απαντήσεις/σχόλια που μας παρέχετε σε έρευνες σχετικά τις υπηρεσίες μας.
 • Στοιχεία που αφορούν στις επιλογές σας αναφορικά με δραστηριότητες εμπορικής επικοινωνίας της Εταιρείας.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες πληρωμών της TORA WALLET για την εξόφληση δόσεων δανείων σας προς τρίτες εταιρείες, η Εταιρεία θα λαμβάνει προσωπικά σας δεδομένα (κωδικός και κατηγορία πελάτη, αριθμός τηλεφώνου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός και είδος ταυτοτικού εγγράφου και ημερομηνία γέννησης) από τη συνεργαζόμενη εταιρεία που διαχειρίζεται το δάνειο. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, η Εταιρεία θα αποστέλλει στη συνεργαζόμενη εταιρεία διαχείρισης του δανείου τον ΑΦΜ, τα στοιχεία της διενεργηθείσας πληρωμής (ποσό και κωδικό πληρωμής) και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Εκτός των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε άμεσα από εσάς ή άλλως δημιουργούνται από εσάς κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία περιέρχονται νομίμως σε γνώση μας από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου (π.χ. άτομο στο οποίο στέλνετε ή/και από το οποίο λαμβάνετε χρήματα, Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπές εποπτικές αρχές, Σύστημα Πληροφοριών Τειρεσίας Α.Ε., φορολογικοί και ασφαλιστικοί φορείς).

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν ανηλίκους (άτομα κάτω των 18 ετών), δεδομένα που αφορούν ποινικά αδικήματα και καταδίκες, ούτε και δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως αυτά ορίζονται στον νόμο (δεδομένα αναφορικά με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, βιομετρικά δεδομένα καθώς και δεδομένα υγείας), εκτός εάν αυτό κριθεί απαραίτητο  στο πλαίσιο διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων σας ή/και αυτών της Εταιρείας  (π.χ. διερεύνηση ποινικά διωκόμενης πράξης στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).

Εφόσον απαιτηθεί η επεξεργασία δεδομένων σας ειδικών κατηγοριών, η Εταιρεία λαμβάνει σε κάθε περίπτωση όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία τους.

Νόμιμες Βάσεις και Σκοποί Επεξεργασίας

Η νομική βάση και οι αντίστοιχοι σκοποί για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι οι εξής:

Α. Εκτέλεση σύμβασης

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας προκειμένου να εκτελέσουμε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που έχετε συνάψει ή σκοπεύετε να συνάψετε με την Εταιρεία. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας στο πλαίσιο της διαδικασίας εισδοχής νέου πελάτη, για την εκτέλεση πληρωμών, για την υποστήριξη των πελατών μας και τη διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων τους που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για την εν γένει ομαλή και ασφαλή διεκπεραίωση των σχετικών συναλλαγών, υπηρεσιών και προϊόντων μας.

Β. Νομική υποχρέωση

Επεξεργαζόμαστε επίσης τα στοιχεία σας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρείας μας με τις κανονιστικές, ρυθμιστικές και εν γένει νομικές υποχρεώσεις της,   όπως αυτές προκύπτουν ιδίως από τη λειτουργία της ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τη διενέργεια διαφόρων ελέγχων, που αφορούν στην αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία.

Γ. Έννομο συμφέρον

Αποτελεί έννομο συμφέρον της Εταιρείας να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας και τις απαντήσεις ή/και τα σχόλιά σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας, για το σκοπό βελτιστοποίησης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της, όπως και του δικτύου διάθεσης αυτών, καθώς και όλων των σχετικών υποστηρικτικών εργασιών. Η Εταιρεία προβαίνει επίσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, τον προληπτικό εντοπισμό και την καταπολέμηση της απάτης, παράνομης ή απαγορευμένης χρήσης εταιρικών υπηρεσιών/προϊόντων και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, την ασφάλεια των συναλλαγών (π.χ. με καταγραφή των σχετικών συνομιλιών σας μαζί μας), τη διεκδίκηση των νόμιμων αξιώσεων της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών, δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων.

Δ. Συγκατάθεση

Ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να προωθήσουμε προϊόντα και υπηρεσίες μας ή τρίτων, μέσω email, SMS ή όποιου άλλου τυχόν καναλιού επικοινωνίας μας υποδείξετε. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να διεξάγουμε ανάλυση των πληροφοριών που διατηρούμε για την καλύτερη κατανόηση των πελατών μας – των συναλλαγών τους – των αναγκών και απαιτήσεών τους, ώστε να προσαρμόσουμε την επικοινωνία, να εξατομικεύσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διαχειριστούμε προγράμματα αφοσίωσης στην Εταιρείας μας.

 

Αποδέκτες των προσωπικών σας πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι Εταιρείες του Ομίλου εφόσον τυχόν απαιτείται στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων (π.χ. διενέργεια δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου εκ μέρους της σχετικής υπηρεσίας της μητρικής εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε.), καθώς και οι εκάστοτε ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας ή/και του Ομίλου. Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβαστούν προσωπικές σας πληροφορίες σε εταιρείες/οργανισμούς επεξεργασίας πληρωμών (π.χ. ΔΙΑΣ, Μastercard), Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιπούς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, σε ρυθμιστικές αρχές (π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος), σε αποδέκτες των πληρωμών που διενεργείτε μέσω της εταιρείας μας (π.χ. εταιρείες διαχείρισης δανείων) καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει  σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αναθέσουμε σε τρίτους την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους μας, π.χ. σε έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο, ανάδοχο ή πάροχο υπηρεσίας (εταιρείες ψηφιοποίησης και διαχείρισης φυσικών αρχείων και ηλεκτρονικών αρχείων, εταιρείες παροχής πληροφοριακών συστημάτων ή/και υπηρεσιών, εταιρείες έκδοσης και αποστολής λογαριασμών, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης προγραμμάτων αφοσίωσης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ελέγχων KYC-γνώρισε τον πελάτη σου). Τα τρίτα μέρη που εκτελούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται με Συμφωνητικά Επεξεργασίας Δεδομένων, τα οποία επιβάλλουν σχετικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανόμενης της τήρησης εμπιστευτικότητας και της επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Ο βαθμός στον οποίο τα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις και εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ελέγχεται πριν από τη σύναψη συμβάσεων με αυτά, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Διεθνής μεταφορά πληροφοριών

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο ή σχετίζεται με την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Για παράδειγμα, όταν αποστέλλετε ή λαμβάνετε χρήματα σε ή από άλλη χώρα, θα μας ζητηθεί να κοινοποιήσουμε ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες σας στην εκάστοτε χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να αποκαλύπτονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μόνο εάν η νομοθεσία της σχετικής χώρας παρέχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων ή συντρέχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις και προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

 

Διατήρηση  προσωπικών δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες σας θα διατηρούνται από την Εταιρεία σύμφωνα με το ισχύον νομικό, κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν στην καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα σας θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα σύμβασης/συναλλαγής σας με την Εταιρεία δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί, τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Οι απαντήσεις ή/και τα σχόλια που μας υποβάλλετε σε έρευνες που διεξάγουμε σχετικά με τις υπηρεσίες μας θα διατηρούνται επωνύμως για ένα (1) έτος και στη συνέχεια θα ανωνυμοποιούνται και θα διατηρούνται για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.

Εφόσον δεν συντρέχουν νομικές-κανονιστικές υποχρεώσεις για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων σας, θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, για την επίλυση τυχόν ερωτημάτων που ενδέχεται να υποβάλετε ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται να τις διατηρήσουμε, προκειμένου να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τη νομική μας κατάσταση.

 

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία τους,
 • δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας,
 • δικαίωμα διαγραφής,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, όταν αυτό προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία,
 • δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB),
 • δικαίωμα στην (απευθείας) μεταφορά των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που βασίζεται σε έννομο συμφέρον μας, καθώς και
 • δικαίωμα ανάκλησης οποιασδήποτε συγκατάθεσης έχετε δώσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα στην Εταιρεία. Το σχετικό αίτημα/αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει υποστηρικτικά έγγραφα που να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά σας.

Μπορείτε να περιμένετε απάντηση στο εν λόγω αίτημα εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του από την Εταιρεία. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, αν η περιπλοκότητα του αιτήματος ή ο συνολικός αριθμός των αιτημάτων που λαμβάνουμε το απαιτεί.

 

Αποποίηση

Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχονται με την παρούσα Ενημέρωση ενδέχεται να επικαιροποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της παρούσας Ενημέρωσης αναρτάται στον ισότοπο της Εταιρείας.

Οι δεσμεύσεις μας

Προκειμένου να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση, ακρίβεια και πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία αναλαμβάνει να ελέγχει τα δεδομένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να τα τροποποιεί ή να διαγράφει με ασφάλεια εκείνα τα δεδομένα που δεν είναι πια αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών μας. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα τρέχοντα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (από την Εταιρεία ή από τρίτα μέρη εκ μέρους της Εταιρείας) είναι επαρκής και ασφαλής ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, αποκάλυψη, διαγραφή, τροποποίηση ή άλλη χρήση ή επεξεργασία.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα δεδομένα σας, καθώς και στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που ορίζονται στην εν λόγω Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε, το συντομότερο δυνατό, στον Επικεφαλής Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 112, 10442, Αθήνα | Τηλέφωνο: +30 210 5798888 | E-mail: dpo@opap.gr

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.