O παρών διαδικτυακός τόπος ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «TORA DIRECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «TORA DIRECT Α.Ε. » (εφεξής η «Εταιρεία») και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των καταναλωτών ή/και τρίτων προσώπων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της λιανικής ή/και χονδρικής πώλησης  ή/και στον χώρο της παροχής υπηρεσιών και ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Εταιρεία, αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει (εφεξής οι «Επισκέπτες» και ο καθένας εξ αυτών ο «Επισκέπτης»).

Η πρόσβαση σε ή/και η χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου από τον εκάστοτε Επισκέπτη προϋποθέτει ανεπιφύλακτη συμφωνία του  με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων, που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο.

Συνεπώς, ο Επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας. Ο Επισκέπτης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της πρόσβασης ή/και της χρήσης των ιστοσελίδων ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές έχουν γίνει από την Εταιρεία σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Επισκέπτη αποδοχή τους.

Ο Επισκέπτης δια του παρόντος διαβεβαιώνει ότι μπορεί νομίμως να εκπροσωπεί τον εαυτό του και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να δεσμευτεί με την παρούσα συμφωνία. Επίσης ο Επισκέπτης δηλώνει ρητά ότι είναι τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) ετών.

Ειδικότερα:

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, εν γένει αναρτημένα αρχεία, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα, που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο και ανήκουν στην Εταιρεία ή και σε θυγατρικές/ συνδεδεμένες εταιρείες, που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στις ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία και απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό ή/και οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας προς το σκοπό αυτό.

H Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Επισκέπτης των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου από την χρήση τους. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται/εμφανίζονται στο διαδικτυακό της τόπο να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Παρ’ όλα αυτά, τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία ρητή ή τεκμαιρόμενη εγγύηση ως προς την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των Επισκεπτών για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στα τυχόν εσφαλμένα ή/και ανακριβή ή/και αναληθή στοιχεία και πληροφορίες.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό που περιέχεται στον διαδικτυακό τόπο έχει αναγνωρισθεί ως έργο λόγου και έχει κατοχυρωθεί ρητά (άρθρο 2 παρ. 3 εδ. α ν. 2121/1993). Ως εκ τούτου η αναπαραγωγή, προσαρμογή, διασκευή, μετάφραση, παρουσίαση στο κοινό και διανομή του ως άνω προγράμματος Η/Υ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της  Εταιρείας, απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο, ενώ κατ’ εξαίρεση μόνο, επιτρέπεται, η για την κατά τον προορισμό χρήση του (άρθρο 42 παρ. 1 ν. 2121/1993).

Πέραν τούτου η αντιγραφή ή ανάληψη προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να επιφέρει εφαρμογή των διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού, εφόσον διεξάγεται από ανταγωνιστή του δημιουργού του και συνεπάγεται δουλική απομίμησή του (άρθρο 1 ν. 146/1914).

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι πλέον δυνατή η on-line πρόσβαση των Επισκεπτών στο ψηφιακό περιεχόμενο των ιστοσελίδων του και η ενημέρωσή τους σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει η Εταιρεία.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μέσα από ένα ευρύ δίκτυο σημείων πώλησης, μεταξύ άλλων, στην παροχή:

 • Καρτών Ανανέωσης Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας
 • Καρτών Σταθερής Τηλεφωνίας & Πρόσβασης στο Internet
 • Προπληρωμένων Καρτών
 • Καρτών Video On Demand & Ηλεκτρονικού Τύπου
 • Πληρωμών Λογαριασμών
 • Παραλαβή, Επιστροφή, Αποστολή δεμάτων

Επιπλέον, οι Επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα μέσα από τις ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας να ενημερώνονται για τα εκάστοτε σημεία πώλησης τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από αυτούς και με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία προκειμένου να προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η Εταιρεία θα λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο προκειμένου η λίστα με τα σημεία πώλησης που αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο να είναι όσο το δυνατόν πιο επικαιροποιημένη και με ακριβή στοιχεία (διεύθυνση, στοιχεία ιδιοκτήτη, τηλέφωνο κλπ.) προς εξυπηρέτηση του Επισκέπτη. Πάρα ταύτα η Εταιρεία ουδόλως εγγυάται ότι η λίστα με τα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης θα είναι διαρκώς επικαιροποιημένη ή ότι δεν περιέχει σφάλματα, λάθη ή παραλείψεις αναφορικά με τα στοιχεία που δίνονται για το εκάστοτε σημείο πώλησης.

Επιπλέον, η Εταιρεία ουδόλως εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες, οι σχετικές υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα τους θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, λάθη ή/και παραλείψεις, καθώς και ότι δεν έχει καμία υποχρέωση ή/και ευθύνη να διορθώσει τυχόν σφάλματα ή/και λάθη και να διορθώσει τυχόν παραλείψεις. Σε περίπτωση δε, αδυναμίας του Επισκέπτη να κάνει χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λόγους που αφορούν, μεταξύ άλλων αλλά όχι περιοριστικά, προβλήματα επικοινωνίας ή άλλων δυσλειτουργιών σχετικά με τη μετάδοση ή πρόσβαση στις πληροφορίες διαμέσου των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο Επισκέπτης, καθώς δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα και απρόσκοπτη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και των ιστοσελίδων του οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Εάν συντρέξουν σημαντικά γεγονότα πέραν από τον έλεγχό της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, σε περίπτωση δυσλειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων ή/και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και τεχνικών προβλημάτων ή/και σε περιπτώσεις τακτικής ή/και έκτακτης συντήρησης ή/και σε άλλες παρεμφερείς περιπτώσεις,  η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την αναστολή ή τη διακοπή της πρόσβασης του Επισκέπτη ή/και των Επισκεπτών σε μέρος ή και στο σύνολο του διαδικτυακού τόπου.

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους (links) ή/και σε υπερκείμενες διαφημιστικές καταχωρήσεις (banners). Οι παραπομπές αυτές δύναται να παρέχονται για την εξυπηρέτηση των Επισκεπτών και την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των Επισκεπτών, που τυχόν προέλθει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω συνδέσμων (links) καθώς οι ανωτέρω διαδικτυακοί τόποι δεν ελέγχονται από την Εταιρεία. Συγκεκριμένα η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν εγγυάται και δεν εγκρίνει σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ασφάλεια άλλων διαδικτυακών τόπων που διασυνδέονται με τον διαδικτυακό της τόπο μέσω links, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων ο διαδικτυακός της τόπος και οι άλλοι διαδικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεση των Επισκεπτών.

5. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου για προσωπική ενημέρωση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και τυχόν τρίτου προσώπου. Οι Επισκέπτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και τρίτων μερών.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή η διανομή των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) ή σημάτων υπηρεσιών της Εταιρείας ή/και τρίτων δικαιούχων,  που εμπεριέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, διανομή, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση πλην της προσωπικής ενημέρωσης του Επισκέπτη/των Επισκεπτών. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου  και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές και το περιεχόμενό τους δεν θα αλλοιωθούν ή/και τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, ειδικά όσον αφορά ενδείξεις που έχουν τεθεί για να δηλώσουν ότι προέρχονται από την Εταιρεία, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον Επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των Επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης των ιστοσελίδων ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου τους ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ) και τέλος ουδόλως εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες, οι σχετικές υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα τους θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς λάθη, σφάλματα ή/και παραλείψεις και επιπλέον δηλώνει ρητά ότι δεν ευθύνεται ούτε έχει οποιαδήποτε υποχρέωση διόρθωσης των σχετικών λαθών ή/και σφαλμάτων ή/και παραλείψεων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των ιστοσελίδων του, να προσθέτει, τροποποιεί ή/ και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτά καθώς και να αποφασίζει την αναστολή ή τη διακοπή της πρόσβασης σε μέρος ή και στο σύνολο του διαδικτυακού τόπου του συνόλου ή/και μέρους των Επισκεπτών χωρίς καμία προηγούμενη σχετική προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Οι Επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου καθώς και να χρησιμοποιούν τα στοιχεία και δεδομένα, που παρέχονται σε αυτούς κατά τρόπο νόμιμο και σύμφωνο με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Στο πλαίσιο αυτό, οι Επισκέπτες αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο ή/και στην Εταιρεία γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση των ιστοσελίδων του ή/και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Η από μέρους του Επισκέπτη πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας επιβεβαιώνει ότι ο Επισκέπτης έχει κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς και συναινεί ρητά να υπαχθεί σε αυτούς.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εισαγωγή στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας από τους Επισκέπτες κακόβουλου λογισμικού ή δεδομένων, που αλλοιώνουν ή/και τροποποιούν ή που θα ήταν πιθανό να αλλοιώσουν ή/και να τροποποιήσουν την εμφάνιση καθώς και την πληρότητα των δεδομένων και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να λάβει κάθε πρόσφορο νομικό μέτρο για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστεί.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν ο Επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ενδέχεται να προβεί σε καταγραφή ενός συνόλου τεχνικών δεδομένων, όπως IP διευθύνσεις καθώς και τύπους browser (φυλλομετρητών), τους οποίους οι Επισκέπτες  χρησιμοποιούν, χωρίς όμως να συνδέει τα δεδομένα αυτά με οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αναγνωρίσει τους τελευταίους μοναδικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πορεία του Επισκέπτη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας καταγράφεται, αλλά αυτός παραμένει ανώνυμος. Τα παραπάνω θα αποσκοπούν στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, αναφορικά με τη συνολική επισκεψιμότητα του παρόντος διαδικτυακού τόπου και όχι την καταγραφή του κάθε μοναδικού Επισκέπτη. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των λιγότερο δημοφιλών ιστοσελίδων ή προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς και την προσθήκη περιεχομένου στις περισσότερο δημοφιλείς ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων π.χ. σε περίπτωση που η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους Επισκέπτες να εγγράφονται στη λίστα ενημέρωσης της, η Εταιρεία δηλώνει ρητά πως οι πληροφορίες αυτές σε ουδεμία περίπτωση θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν υποχρεωθεί η Εταιρεία από το νόμο.

Σε περίπτωση όπου η Εταιρεία προβεί στην παροχή δυνατότητας εγγραφής του Επισκέπτη σε ενημερωτική λίστα της, τότε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα συλλεχθούν από την Εταιρεία, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για επικοινωνία με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, σε κάθε δε περίπτωση θα παρέχεται στον Επισκέπτη σαφής και ευδιάκριτος τρόπος να απεγγραφεί από τη λίστα επικοινωνίας (mailing list).

9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

i. Πληροφορίες για την Εταιρεία και το Διαδικτυακό Τόπο της

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου κατέχει ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής πολιτικής της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του Επισκέπτη, σεβόμενος την ιδιωτικότητα τους και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ii. Συλλογή δεδομένων και σκοπός της συλλογής τους

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποστέλλουν αυτόβουλα οι Επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου κατά τη χρήση των υπηρεσιών του, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό τον οποίο αναγράφεται ρητά στις ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου.

Η χρήση δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου τους, η οποία θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε μέσω της επισημείωσης σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας του διαδικτυακού τόπου κατά τη συλλογή τους. Οι Επισκέπτες δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mail στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία  δεν συλλέγει πληροφορίες για τους Επισκέπτες από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

iii. Εμπιστευτικότητα/Ασφάλεια

Η Εταιρεία ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα στους Επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου, να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν στην αναγνώριση της ταυτότητάς τους (identifiers) με τη μέθοδο της ασφαλούς διαβίβασης.

Η Εταιρεία τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας για τη συλλογή και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία της από:

 • Παράνομη πρόσβαση
 • Παράνομη χρήση ή αποκάλυψη
 • Παράνομη τροποποίηση
 • Εκούσια ή ακούσια καταστροφή

Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενα τους, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της Εταιρείας ή των υπαλλήλων της.

Η Πολιτική συλλογής και διαχείρισης της Εταιρείας είναι σύμφωνη με:

 • Το νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • Το νόμο 2774/1999 για την προστασία προσωπικών δεδομένων στο τηλεπικοινωνιακό τομέα
 • Τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την πολιτική ασφαλείας για τη συλλογή και διαχείριση προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας μας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία μέσω της φόρμας στοιχείων επικοινωνίας.