ΟΡΙΣΜΟΙ:

Εταιρεία: Η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ», με Α.Φ.Μ. 800759225 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, μέλος του Ομίλου ΟΠΑΠ, εδρεύουσα στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Αθηνών 108 & Χρηματιστηρίου, Τ.Κ. 10442 , εν λειτουργία αδειοδοτημένο και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (ΦΕΚ Β’ 3010/25.07.2018), σύμφωνα με το ν. 4021/2011 και ν. 4537/2018, ως ισχύουν.

Αντιπρόσωπος: Νοείται η κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) η οποία έχει συμβληθεί με την Εταιρεία για να παρέχει τις Υπηρεσίες, έχει λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα στοιχεία της (επωνυμία/ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, είδος παρεχόμενων Υπηρεσιών) βρίσκονται αναρτημένα στο οικείο Μητρώο Αντιπροσώπων Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος που τηρείται ηλεκτρονικά από την Τράπεζα της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).

Πελάτης: Το εκάστοτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο προσέρχεται στο κατάστημα του Αντιπροσώπου της Εταιρείας και αιτείται την χρήση μίας ή περισσότερων Υπηρεσιών Πληρωμής που παρέχει η Εταιρεία.

Υπηρεσίες Πληρωμών: οι υπηρεσίες πληρωμών που η Εταιρεία δύναται να παρέχει με βάση την υφιστάμενη άδειά της, όπως αυτές προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία και είναι δημοσιευμένες στο οικείο Μητρώο Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος που τηρείται από την Τράπεζα της Ελλάδος (https://www.bankofgreece.gr/pages/el/supervision/supervisedinstitutions/default.aspx ).

Διευκρινίζεται ότι προς το παρόν, η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους Πελάτες να διενεργούν μέσω του φυσικού δικτύου Αντιπροσώπων της αποκλειστικά και μόνο τις κάτωθι Υπηρεσίες Πληρωμών:

Α. Πληρωμή Λογαριασμών προς Οργανισμούς

Β. Πληρωμές

Γ. Μεταφορά Χρημάτων

Για τους ειδικότερους όρους εκάστης Υπηρεσίας, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος Πελάτης μπορεί να ανατρέξει στην αντίστοιχη ενότητα των παρόντων Όρων Χρήσης.

Χρεώσεις: Οι προμήθειες, έξοδα συναλλαγής και λοιπές πιθανές επιβαρύνσεις που θα χρειαστεί να καταβάλει ο Πελάτης για την χρήση της εκάστοτε Υπηρεσίας Πληρωμών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εμπορική πολιτική της Eταιρείας.

Κάρτα: Είναι η χρεωστική, πιστωτική, προπληρωμένη, επαναφορτιζόμενη ή μίας χρήσης, κάρτα που έχει εκδοθεί με βάση τις προδιαγραφές των διεθνών σχημάτων καρτών και γίνεται αποδεκτή ως μέσο πληρωμών από την Εταιρεία για την παροχή των Υπηρεσιών Πληρωμών.

Οργανισμοί: οι επιχειρήσεις για τις οποίες η Εταιρεία έχει αυτοματοποιήσει τις πληρωμές και ο εκάστοτε Πελάτης δύναται να εξοφλήσει προς αυτές τις οφειλές του, όπως οι επιχειρήσεις αυτές αναρτώνται στον επικαιροποιημένο Πίνακα διαθέσιμων Οργανισμών. Η Εταιρεία δύναται να αφαιρεί ή και να εντάσσει νέους Οργανισμούς στην Υπηρεσία Πληρωμής Λογαριασμών Οργανισμών.

Μεταφορά Χρημάτων: η εντός Ελλάδος αποστολή χρηματικών ποσών, σε μετρητά σε Ευρώ (€), από τον Πληρωτή προς τον Δικαιούχο Παραλήπτη.

Ποσό: το χρηματικό ποσό που ο Πληρωτής εντέλλεται την Εταιρεία προς αποστολή ή πληρωμή και το οποίο καταβάλει κατά περίπτωση στον Αντιπρόσωπο της Εταιρίας σε μετρητά ή με κάρτα πληρωμής σε ΕΥΡΩ (€).

Όροι Χρήσης: Είναι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις που έχει διαμορφώσει η Εταιρεία και τους οποίους αποδέχεται ο Πελάτης για την χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών.

Απόδειξη Εντολής Πληρωμής: Είναι το παραστατικό που παραδίδει ο Αντιπρόσωπος στον Πελάτη, το οποίο αναφέρει τις πληροφορίες για την ληφθείσα από την Εταιρεία προς εκτέλεση Εντολή Πληρωμής. Η Απόδειξη εκδίδεται σε δύο Αντίγραφα εκ των οποίων το ένα λαμβάνει ο Πελάτης και το άλλο φυλάσσει ο Αντιπρόσωπος.

Εντολή Πληρωμής: Είναι η εντολή/οδηγία που δίνει ο Πελάτης στην Εταιρεία προκειμένου αυτή να εκτελέσει την εκάστοτε αιτούμενη από τον Πελάτη Πράξη/Υπηρεσία Πληρωμής.

Εργάσιμη Ημέρα: Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός επίσημων αργιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και ειδικών τραπεζικών αργιών, όπως αυτές προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

Κωδικός Αναφοράς: Είναι ο κωδικός που αναγράφεται στην Απόδειξη Εντολής Πληρωμής τον οποίο θα γνωστοποιεί ο Πληρωτής στον Παραλήπτη προκειμένου ο τελευταίος να παραλάβει από το κατάστημα του Αντιπροσώπου το Ποσό του Εμβάσματος.

TORA DIRECT: είναι η εταιρεία με την επωνυμία «TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με έδρα την Λεωφόρο Αθηνών 108 και Χρηματιστηρίου, Τ.Κ. 10442, με ΑΦΜ 999 401 268 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, μέλος του Ομίλου ΟΠΑΠ.

Πληρωτής: είναι ο Πελάτης που εντέλλεται την Εταιρεία να εκτελέσει μία Εντολή Πληρωμής Εμβάσματος προς Παραλήπτη / Δικαιούχο.

Παραλήπτης: είναι ο Πελάτης / Δικαιούχος προς τον οποίο αποστέλλεται το Ποσό Εμβάσματος, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί από τον Πληρωτή.

 

Ανά Υπηρεσία Πληρωμών που παρέχεται από την Εταιρεία στον Πελάτη θα ισχύουν οι κάτωθι όροι:

Α. ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Προσερχόμενος στο κατάστημα Αντιπροσώπου της Εταιρείας ο Πελάτης δύναται να πληρώσει μερικώς ή ολόκληρο το Ποσό που οφείλει ή επιθυμεί να αποδώσει σε Οργανισμό, όπως το Ποσό αυτό ενδεικτικά αναγράφεται στον λογαριασμό που έχει εκδώσει και αποστείλει ο Οργανισμός στον Πελάτη.

Για την Πληρωμή Λογαριασμού Οργανισμών ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει το Ποσό και τις Χρεώσεις είτε σε μετρητά είτε με κάρτα σε Ευρώ (€) πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής στο κατάστημα του Αντιπροσώπου, ως αναφέρεται στο επίσημο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Εταιρίας.

Διαδικασία – Έγγραφα και Στοιχεία: Προκειμένου να καταχωρήσει επιτυχώς και να εκτελέσει η Εταιρεία την Εντολή Πληρωμής Λογαριασμού Οργανισμού, θα πρέπει ο Πελάτης να προβεί στις κάτωθι ενέργειες:

(1) Να έχει στην διάθεση του τον κωδικό πληρωμής για τον συγκεκριμένο Οργανισμό ή το έντυπο λογαριασμού που έχει εκδώσει και του έχει αποστείλει ο Οργανισμός με την αναγραφή του Ποσού, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η πληρωμή του προς τον Οργανισμό, καθώς και

(2) Να δώσει έγκυρο τηλεφωνικό αριθμό ή/και άλλα στοιχεία κατά περίπτωση.

Λήψη και Εκτέλεση Εντολής Πληρωμής:

Ως χρονικό σημείο λήψης της Εντολής Πληρωμής από την Εταιρεία θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο Πελάτης δίδει την Εντολή Πληρωμής στον Αντιπρόσωπο της Εταιρείας και ο τελευταίος την καταχωρεί προς εκτέλεση επιτυχώς στο σύστημα.

Οι Εντολές Πληρωμής που καταχωρούνται μετά τις 12.00 από τον Αντιπρόσωπο της Εταιρείας εκτελούνται την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα, ενώ υφίστανται συγκεκριμένες Εντολές Πληρωμών οι οποίες εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο (όπως επισημαίνεται στην απόδειξη πληρωμής εκάστης συναλλαγής καθώς και στο τιμολόγιο προμηθειών).

Ειδικότερα για τις Εντολές Πληρωμής όπου δεν εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο, εφόσον ο Πελάτης δώσει Εντολή Πληρωμής στον Αντιπρόσωπο της Εταιρείας σε μη Εργάσιμη Ημέρα, η Εντολή Πληρωμής θα λογίζεται ληφθείσα από την Εταιρεία την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα οπότε και θα θεωρείται χρόνος λήψης αυτής.

Η Εταιρεία θα εκτελεί την Εντολή Πληρωμής προς τον εκάστοτε Οργανισμό μέχρι το τέλος της επόμενης Εργάσιμης Ημέρας από τον χρόνο λήψης της Εντολής Πληρωμής από την Εταιρεία, όπως αυτός προσδιορίζεται ανωτέρω.

Ο Πελάτης δύναται να πραγματοποιήσει Πληρωμές Λογαριασμού Οργανισμών μόνο για τους εξυπηρετούμενους από την Εταιρεία Οργανισμούς, όπως προβλέπονται στον Πίνακα κατωτέρω και για το λόγο αυτό ο Πελάτης θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικώς με βάση τα μέσα και τους τρόπους ενημέρωσης που έχει θέσει στη διάθεση του η Εταιρεία.

Ακύρωση, Απόρριψη και Επιστροφή Εντολής Πληρωμής από Οργανισμό – Ευθύνη Εταιρείας:

Ο Πελάτης δεν δύναται να ανακαλέσει Εντολή Πληρωμής που έχει δώσει σε Αντιπρόσωπο της Εταιρείας μετά την λήψη της Εντολής Πληρωμής από την τελευταία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ανωτέρω.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Οργανισμός επιστρέψει το Ποσό στην Εταιρεία, η τελευταία θα επικοινωνεί με τον Πελάτη μέσω του τηλεφωνικού αριθμού που αυτός/ή έχει δηλώσει για την επιστροφή του Ποσού σε αυτόν. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση αυτή, το ποσό της Χρέωσης που κατέβαλε ο Πελάτης στην Εταιρεία δεν θα του επιστραφεί.

Πληρωμή μέρους του Ποσού που οφείλει ο Πελάτης στον εκάστοτε Οργανισμό ή πληρωμή από τον Πελάτη ληξιπρόθεσμων Ποσών προς τον Οργανισμό είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία με αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη σε περίπτωση απόρριψης της Εντολής Πληρωμής ή επιστροφής του Ποσού από τον Οργανισμό και εφόσον τούτο επιτρέπεται από την πολιτική που εφαρμόζει ο εκάστοτε Οργανισμός προς τον οποίο κατευθύνεται η πληρωμή.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο έναντι του Πελάτη για (1) Πληρωμές Λογαριασμού Οργανισμών που απορρίπτονται από τον Οργανισμό για οποιοδήποτε λόγο, (2) Πληρωμές το Ποσό των οποίων επιστρέφεται από τον εκάστοτε Οργανισμό στην Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, (3) εκτέλεση Εντολής Πληρωμής η οποία δεν πραγματοποιήθηκε επιτυχώς επειδή ο Πελάτης χορήγησε εσφαλμένα στοιχεία στον Αντιπρόσωπο για την εκτέλεση αυτής προς τον συγκεκριμένο Οργανισμό καθώς και (4) για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό επισυμβεί αναφορικά με την Πληρωμή Λογαριασμού Οργανισμών και αποδίδεται στην σχέση μεταξύ Πελάτη και του εκάστοτε Οργανισμού.

Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Γ.1. Αποστολή Ποσού:

Με την παρούσα Υπηρεσία ο Πληρωτής μπορεί να στείλει χρήματα σε Παραλήπτη, ο οποίος θα δύναται να τα παραλάβει σε μετρητά σε Ευρώ (€) επισκεπτόμενος συγκεκριμένα καταστήματα Αντιπροσώπων της Εταιρείας ανά την ελληνική επικράτεια που παρέχουν την Υπηρεσία, όπως αυτά αναρτώνται και επικαιροποιούνται στην ιστοσελίδα www.tora.gr

Ο Πληρωτής προσερχόμενος στο κατάστημα Αντιπροσώπου της Εταιρείας θα πρέπει να προβεί στις κάτωθι ενέργειες:

 • Να προσκομίσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά στοιχεία (βλ. παρακάτω) στον Αντιπρόσωπο προς καταχώρηση στο σύστημα της Εταιρείας και
 • Να χορηγήσει στον Αντιπρόσωπο με σαφή τρόπο τα ακριβή και αληθή στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση του Εμβάσματος όπως π.χ το ονοματεπώνυμο Παραλήπτη, Ποσό προς μεταφορά, τηλέφωνο επικοινωνίας τόσο δικό του όσο και του Παραλήπτη, γεωγραφική περιφέρεια από την οποία ο Παραλήπτης επιθυμεί σε κατάστημα Αντιπροσώπου να παραλάβει το Ποσό, αιτιολογία – μήνυμα προς τον Παραλήπτη κλπ.
 • Να καταβάλει στον Αντιπρόσωπο της Εταιρείας, το Ποσό και τις Χρεώσεις που αντιστοιχούν στο Έμβασμα που θέλει να αποστείλει.

Γ.2. Παραλαβή Ποσού:

Ο Παραλήπτης (Δικαιούχος) του Ποσού, προσερχόμενος σε ένα πιστοποιημένο κατάστημα Αντιπροσώπου, δύναται να λάβει σε μετρητά σε Ευρώ (€) το Χρηματικό Ποσό που του έχει αποστείλει ο Πληρωτής με τη κάτωθι διαδικασία:

 • Ο Παραλήπτης του Ποσού δίδει τον Κωδικό Αναφοράς στον Αντιπρόσωπο (προσοχή όχι σε τρίτους αλλά στον υπεύθυνο υπάλληλο του καταστήματος).
 • Ο Παραλήπτης προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία (βλ. παρακάτω)
 • Εφόσον δεν υφίσταται λόγος για να απορριφθεί το αίτημα προς απόδοση του Ποσού στον Παραλήπτη, η συναλλαγή ολοκληρώνεται με την παράδοση από τον Αντιπρόσωπο στον Παραλήπτη του Ποσού σε μετρητά και με την έκδοση δύο (2) σχετικών Αποδείξεων της Εντολής Πληρωμής (Αντίγραφο Αντιπροσώπου και Αντίγραφο Πελάτη).
 • Ο Πληρωτής θα λάβει sms στο τηλεφωνικό νούμερο που έχει δηλώσει για την επικοινωνία του με την Εταιρεία όπου θα ενημερώνεται για την επιτυχή παραλαβή του Ποσού από τον Παραλήπτη.

Η Υπηρεσία Μεταφοράς Χρημάτων αφορά προς το παρόν μόνο την διενέργεια Εμβασμάτων εντός Ελλάδος.

Κωδικός Αναφοράς:

Ο Πληρωτής οφείλει να γνωστοποιήσει έγκαιρα στον Παραλήπτη τον Κωδικό Αναφοράς προκειμένου ο τελευταίος να δύναται να παραλάβει το Ποσό.

 • Η Εταιρεία θα καταβάλει το Ποσό σε εκείνον τον Παραλήπτη όπου έχει τον Κωδικό Αναφοράς και που τα στοιχεία του συμπίπτουν και επιβεβαιώνονται από το μέσο ταυτοποίησης που προσκομίζει στο κατάστημα του Αντιπροσώπου για την παραλαβή του Ποσού του Εμβάσματος.
 • Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι του Πελάτη, Πληρωτή ή Παραλήπτη, σε περίπτωση όπου διαρρεύσει ή απωλεσθεί ή υποκλαπεί ο Κωδικός Αναφοράς από αυτούς και, τελικώς, χρησιμοποιηθεί από τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς παραλαβή του Ποσού Εμβάσματος.

Ο Πελάτης οφείλει να λάβει αποκλειστικά ο ίδιος και με δική του ευθύνη όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και φύλαξης του Κωδικού Αναφοράς που του δίδει η Εταιρεία ή/και ο Πληρωτής (στην περίπτωση του Παραλήπτη), καθότι με την προσκόμιση του Κωδικού Αναφοράς η Εταιρεία θα παραδίδει στο φερόμενο πρόσωπο (Δικαιούχο) το Ποσό του Εμβάσματος. Σε περίπτωση όπου ο Πελάτης υποπτευθεί ή έρθει στην αντίληψη του ότι ο Κωδικός Αναφοράς του έχει διαρρεύσει ή υποκλαπεί ή απωλεσθεί, τότε υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία.

Διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων στο δίκτυο της Εταιρείας:

Η Εταιρεία μεριμνά στο μέτρο του δυνατού ώστε ο Παραλήπτης να μπορεί να αναλάβει το Ποσό που του έχει αποσταλεί από οποιονδήποτε κατάστημα πιστοποιημένου Αντιπρόσωπου της που παρέχει την Υπηρεσία. Ωστόσο, τούτο δεν καθίστανται πάντα εφικτό. Η Εταιρεία δεν δύναται να διασφαλίσει ούτε με οποιονδήποτε τρόπο να εγγυηθεί ότι θα είναι δυνατή η παραλαβή του Ποσού μεταφοράς σε όλα ή και στο επιθυμητό από τον Παραλήπτη κατάστημα Αντιπρόσωπου. Στην περίπτωση αυτή, ο Πληρωτής ή/και ο Παραλήπτης του Ποσού της μεταφοράς μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Εταιρεία προκειμένου να διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις.

Ανάκληση Εντολής Μεταφοράς Χρημάτων:

Ο Πληρωτής δύναται να ζητήσει από την Εταιρεία την ανάκληση της Εντολής Αποστολής Χρημάτων είτε

 • εντός (15) δεκαπέντε λεπτών από την παραλαβή Απόδειξης Εντολής Πληρωμής από το ίδιο κατάστημα Αντιπρόσωπου που καταχώρησε την συναλλαγή εξαρχής είτε
 • σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα από οποιοδήποτε κατάστημα Αντιπροσώπου της Εταιρείας, το οποίο έχει ταμειακά διαθέσιμα εκείνη τη χρονική στιγμή για να αποδώσει το Ποσό στον Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση η ανάκληση Εντολής Αποστολής από τον Πληρωτή είναι δυνατή έως και πριν την παραλαβή του Ποσού από τον Παραλήπτη.

Στην περίπτωση ανάκλησης Εντολής Αποστολής Χρημάτων ο Πληρωτής θα πρέπει:

 • Να δώσει στην Εταιρεία τον Κωδικό Αναφοράς Εμβάσματος προκειμένου να ανεύρει η Εταιρεία την συγκεκριμένη Εντολή Πληρωμής και να
 • Να προσκομίσει το ίδιο μέσο ταυτοποίησης με αυτό που έδωσε σε Αντιπρόσωπο της Εταιρείας για την καταχώρηση της Εντολής Αποστολής.

Η ανάκληση Εντολής Αποστολής Χρημάτων καθώς και η επιστροφή του Ποσού Εμβάσματος θα μπορεί να γίνει μόνο στον ίδιο τον Πληρωτή.

Έξοδα για την ανάκληση Εντολής Πληρωμής:

 • Σε περίπτωση ανάκλησης Εντολής Αποστολής Χρημάτων της περίπτωσης υπό (1) ο Πληρωτής θα λαμβάνει το Ποσό και τις Χρεώσεις
 • Στην περίπτωση ανάκλησης Εντολής Αποστολής Χρημάτων της περίπτωσης υπό (2) ο Πληρωτής θα λαμβάνει πίσω μόνο το Ποσό. Το ποσό των Χρεώσεων δεν θα επιστρέφεται από την Εταιρεία.

Χρηματικά Όρια για την παροχή της Υπηρεσίας Μεταφοράς Χρημάτων:

 • Το μέγιστο Ποσό που μπορεί να αποστείλει ο Πληρωτής και να παραλάβει ο Παραλήπτης ανά συναλλαγή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (€600,00).
 • Το μέγιστο συγκεντρωτικό Ποσό (ανεξαρτήτως του αριθμού συναλλαγών) που μπορεί να αποστείλει συγκεκριμένος Πληρωτής προς συγκεκριμένο Παραλήπτη, εντός τριών (3) εικοσιτετραώρων, (ανεξαρτήτως του αν είναι Εργάσιμες Ημέρες ή όχι), δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ (€1.000,00).
 • Το μέγιστο συγκεντρωτικό Ποσό (ανεξαρτήτως του αριθμού συναλλαγών) που δύναται να παραλάβει συγκεκριμένος Παραλήπτης, εντός τριών (3) εικοσιτετραώρων, (ανεξαρτήτως αν είναι Εργάσιμη Ημέρα ή όχι), δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ (€1.000,00).
 • Το μέγιστο συγκεντρωτικό Ποσό (ανεξαρτήτως του αριθμού συναλλαγών) που μπορεί να αποστείλει συγκεκριμένος Πληρωτής, εντός ενός (1) έτους από τη διενέργεια της πρώτης συναλλαγής του στην Υπηρεσία, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (€15.000,00).
 • Το μέγιστο συγκεντρωτικό Ποσό (ανεξαρτήτως του αριθμού συναλλαγών) που μπορεί να παραλάβει συγκεκριμένος Παραλήπτης, εντός ενός (1) έτους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (€15.000,00).

Ελάχιστες Απαιτούμενες Πληροφορίες και Έγγραφα:

Για την αποστολή Ποσού: O Πληρωτής υποχρεούται να προσκομίσει στον Αντιπρόσωπο της Εταιρείας ένα από τα κάτωθι αποδεκτά από την Εταιρεία μέσα ταυτοποίησης του:

 • Έγκυρο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας από την αρμόδια εκδούσα αρχή ή
 • Έγκυρο Διαβατήριο από την αρμόδια εκδούσα αρχή

Για την παραλαβή Ποσού: Αντίστοιχα, ο Παραλήπτης (Δικαιούχος) του Ποσού οφείλει προκειμένου να παραλάβει το Ποσό, να προσκομίσει τα κάτωθι:

 • Έγκυρο δελτίο ταυτότητας από την αρμόδια εκδούσα αρχή ή έγκυρο Διαβατήριο από την αρμόδια εκδούσα αρχή και
 • Κωδικό Αναφοράς που του έχει γνωστοποιηθεί από τον Πληρωτή

Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι ο Αντιπρόσωπος δεν θα καταχωρεί ή ολοκληρώνει την συναλλαγή αν ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω, ακόμα και αν είναι εφικτό να επαληθευθεί η ταυτοπροσωπία του από άλλα δικαιολογητικά έγγραφα ή πηγές. Ο Πελάτης δε δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Εταιρείας εκ των ανωτέρω.

Η Εταιρεία δύναται να μην εκτελέσει συναλλαγή Εμβάσματος εφόσον έχει αμφιβολίες για την ταυτότητα του Παραλήπτη και έως ότου δοθούν διευκρινίσεις από τον Πληρωτή.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:

Οι ανωτέρω παρεχόμενες Υπηρεσίες Πληρωμών λογίζονται ως «μεμονωμένες πράξεις πληρωμής», σύμφωνα με το νόμο 4537/2018, ως εκάστοτε ισχύει, και τις εκεί ειδικότερες προβλέψεις για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος έναντι των Πελατών.

Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες Πληρωμών της Εταιρείας μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία του στο κατάστημα του Αντιπροσώπου.

Ο Πελάτης θα ενημερώνεται αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης από τον Αντιπρόσωπο της Εταιρείας πριν την καταχώρηση της εκάστοτε συναλλαγής και, ειδικότερα, για το ποσό της Χρέωσης που έχει καθορίσει η Εταιρεία για την εκάστοτε Υπηρεσία Πληρωμής που παρέχει.

Ο Πελάτης οφείλει να επαληθεύσει τα στοιχεία που αναγράφονται στην Απόδειξη Εντολής Πληρωμής. Σε περίπτωση όπου ο Πελάτης εντοπίσει εσφαλμένη αναγραφή των στοιχείων στην Απόδειξη οφείλει να ενημερώσει τον Αντιπρόσωπο πριν υπογράψει το Αντίγραφο Αντιπροσώπου προκειμένου να διορθωθεί το σφάλμα. Ο Πληρωτής επιστρέφει στον Αντιπρόσωπο το υπογεγραμμένο Αντίγραφο Αντιπροσώπου της σχετικής Απόδειξης Εντολής Πληρωμής αποδεχόμενος τα στοιχεία της Εντολής Πληρωμής που έχει καταχωρηθεί ή/και την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής και διατηρεί το Αντίγραφο Πελάτη σε ευανάγνωστη μορφή καθότι αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την επικοινωνία του με την Εταιρεία και την παρακολούθηση της πορείας της συναλλαγής.

Ευθύνη της Εταιρείας:

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για την πλημμελή εκτέλεση Υπηρεσίας Πληρωμής σε περίπτωση όπου ο Πελάτης έχει χορηγήσει εσφαλμένα και ανακριβή στοιχεία στον Αντιπρόσωπο για την καταχώρηση και εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής.

H Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη, του Παραλήπτη ή/και οποιουδήποτε τρίτου ούτε υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζημίας αυτών, θετικής ή και αποθετικής, με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο, για τυχόν καθυστέρηση ή μη εκτέλεση Εντολής Πληρωμής οφειλόμενη σε γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία. Ως «γεγονός ανωτέρας βίας» θα θεωρείται οποιοδήποτε γεγονός αναστολής εργασιών της Εταιρείας ή μη λειτουργίας των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία παρόχων υπηρεσιών πληρωμών από οποιαδήποτε αιτία, απεργίες, στάσεις, κοινωνικές αναταραχές, φυσικά γεγονότα, προβλήματα στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και διακοπή ή/και πάσης φύσεως προβλήματα στα συστήματα πληρωμών και εκκαθάρισης συναλλαγών, καθώς και για κάθε γεγονός που εκφεύγει της σφαίρας ελέγχου της Εταιρείας, για όσο χρονικό διάστημα το γεγονός αυτό διαρκεί και εμποδίζει την Εταιρεία από το να εκτελέσει προσηκόντως τις Εντολές Πληρωμών που έχει δεχτεί από Πελάτες της.

Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή και πλήρη παροχή των στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής από την Εταιρεία και η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι αυτού ούτε αναλαμβάνει να διασταυρώνει και επιβεβαιώνει για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο τις πληροφορίες που χορηγεί ο Πελάτης για την εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής.

Σε περίπτωση ευθύνης της Εταιρείας, η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Πελάτη με την καταβολή σε αυτόν αποκλειστικά και μόνο του Ποσού και των Χρεώσεων, μη ευθυνόμενη για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης ή/και εξόδων σε αυτόν, σε περίπτωση όπου για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή/και των προστηθέντων αυτής, μεταξύ αυτών, και των Αντιπροσώπων της, η τελευταία δεν εκτέλεσε ή δεν εκτέλεσε προσηκόντως την Εντολή Πληρωμής, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η Εταιρεία δεν έχει ουδεμία ανάμιξη, δεν εγγυάται ούτε έχει ουδεμία ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των αγαθών και υπηρεσιών που ενδεχομένως να αποτελούν την αιτία για την μεταφορά του Ποσού από τον Πελάτη προς τον Παραλήπτη/Οργανισμό/Διοργανωτή ούτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία αποτελεί την βάση επί της οποίας ο Πελάτης αιτείται την παροχή μίας ή και περισσότερων εκ των Υπηρεσιών Πληρωμών.

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Για τις χρεώσεις των υπηρεσιών πληρωμών της tora, μπορείτε να συμβουλευτείτε το αναλυτικό ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Οι ανωτέρω Χρεώσεις είναι τελικές καθότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της λειτουργίας της ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, η Εταιρία εφαρμόζει δέουσες πρακτικές και έχει θεσπίσει κατάλληλες πολιτικές, συμπεριλαμβανόμενης αυτής που στοχεύει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθώς και την καταπολέμηση της απάτης.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζει, η Εταιρεία δύναται αφενός να αιτείται την παροχή πληροφοριών και την προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων από τους Πελάτες (π.χ. αστυνομικό δελτίο ταυτότητας για να ελέγχει και εξακριβώνει την ταυτοπροσωπία) τόσο πριν την καταχώρηση της Εντολής Πληρωμής όσο και μετά την εκτέλεση της συναλλαγής αφετέρου να μην καταχωρεί ή ολοκληρώνει συναλλαγή καθώς και να αρνείται εν γένει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών σε Πελάτες κατά την απόλυτη κρίση της στο πλαίσιο συμμόρφωσης της με τις πολιτικές της και το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Αρμόδια αρχή για την λειτουργία της Εταιρείας ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος είναι η Τράπεζα της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) με διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 21
ΑΘΗΝΑ 102 50

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Για κάθε απορία, αίτημα, παράπονο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο ο Πελάτης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία αναφορικά με τις Υπηρεσίες Πληρωμών ή για πληροφορίες αναφορικά με την πορεία Εντολής Πληρωμής του, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα της ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ, γραπτώς ή τηλεφωνικά, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Υποστήριξη πελατών: e: talk@tora.gr T: +30 210 7762 000

ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Λεωφόρος Αθηνών 108 & Χρηματιστηρίου

ΤΚ 10442, Αθήνα

Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του, ο Πελάτης στην επικοινωνία του με την Εταιρεία θα πρέπει να δίδει τον αναγραφόμενο στην Απόδειξη αριθμό συναλλαγής.

Τυχόν υποβαλλόμενα αιτήματα και παράπονα από Πελάτη θα καταγράφονται από την Εταιρεία και θα επιχειρείται η επίλυσή τους εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρεία δε δύναται να ανταποκριθεί σε αίτημα του Πελάτη που έχει λάβει εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε η Εταιρεία θα ενημερώνει αυτόν σχετικώς για την νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ανταποκρίσεως της στο αίτημα του Πελάτη, η οποία δεν θα ξεπερνά τις (35) τριάντα πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος/παραπόνου του.

Αρμόδια αρχή για την προστασία των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΓΓΕΠΚ).

Κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στη ΓΓΕΠΚ εφόσον κρίνει ότι η Εταιρεία δεν συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών κατά την παροχή υπηρεσιών πληρωμών.

Εάν ο Πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος/η με την διαχείριση, ανταπόκριση και προτεινόμενη λύση από την ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ σε σχέση με το τυχόν υποβληθέν παράπονο/αίτημά του, μπορεί να αποταθεί στην ΓΓΕΠΚ (http://www.1520.gov.gr/ypovoli-kataggelias?id=253) ή/και σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (π.χ. “Συνήγορος του Καταναλωτή”, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αριθμός 144, 14471, Αθήνα, Ελλάδα, τηλ.:210 6460862, 210 6460814, φαξ: 210 6460414, email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, site: http://www.synigoroskatanaloti.gr ).

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με τους παρόντες όρους, η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι υποβάλλει σε επεξεργασία προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τον Κανονισμό της (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προσωπικές Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή επιδιώκετε την χρήση αυτών, συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς και ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσουμε μαζί με άλλες πληροφορίες που νομίμως συλλέγονται ή δημιουργούνται τόσο από εσάς όσο και από τρίτα πρόσωπα και δημόσιους φορείς (φορολογικούς, ασφαλιστικούς κτλ) – κατά τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας.

Ειδικότερα, για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών και λοιπών σχέσεων που διατηρείτε με την Εταιρεία και την εν γένει χρήση των νυν και μελλοντικών προσφερόμενων υπηρεσιών της (εξόφληση λογαριασμών δικαιούχων οργανισμών, πληρωμές εισιτηρίων διοργανωτών, εγχώρια/διεθνή μεταφορά κεφαλαίων σε μετρητά – εμβάσματα cash–to–cash κτλ), η οποία είναι εφικτή κατά περίπτωση είτε μέσω του επίγειου δικτύου Πιστοποιημένων Αντιπροσώπων μας είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω και των δύο προαναφερθέντων καναλιών, ζητάμε να μας παράσχετε (ή συλλογή πραγματοποιείται μέσω των πιστοποιημένων Αντιπροσώπων μας ή διαδικτυακά και ποικίλει ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη υπηρεσία) ένα ή περισσότερα εκ των ακόλουθων πληροφοριών/στοιχείων:

 • Αντίγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς σας (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο κτλ), κατά συνέπεια και των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτό.
 • Στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί σας, όπως τον αριθμό του κινητού και σταθερού τηλεφώνου σας, έγγραφα που πιστοποιούν τους εν λόγω αριθμούς (π.χ. αντίγραφα λογαριασμών παρόχων), την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας (email).
 • Στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας σας, καθώς και πρόσθετα στοιχεία που κατά περίπτωση κριθούν ως αναγκαία στην διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, έτσι ώστε να μας επιτραπεί η επιτυχής και με απόλυτη ασφάλεια εκτέλεση των συναλλαγών που επιθυμείτε, καθώς και να καταστεί εφικτή η συμμόρφωσή μας με τις νομικές-κανονιστικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική υπηρεσία της μεταφοράς χρημάτων ή τις λοιπές υπηρεσίες που προσφέρουμε. Ενδεικτικά, για την υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων ενδέχεται επιπρόσθετα να σας ζητηθεί η παροχή εγγράφων που πιστοποιούν την προαναφερθείσα διεύθυνση κατοικίας σας ή/και στοιχεία για το επάγγελμα και την διεύθυνση εργασίας σας ή/και τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου ή/και το εισόδημά σας καθώς και έγγραφα που πιστοποιούν τα στοιχεία αυτά. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να μας παράσχετε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες, είναι πιθανόν να μην σας επιτραπεί η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας μας.
 • Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχείων των συναλλαγών σας (π.χ. ποσό, σημείο Αντιπροσώπου που εμπλέκεται στην συναλλαγή, χρόνος υποβολής, την υπογραφή σας όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές στο φυσικό δίκτυο συνεργατών της Εταιρείας), και γενικότερα στοιχεία προηγούμενης χρήσης των υπηρεσιών μας.
 • Στοιχεία που αφορούν σε αιτήματα ή/και παράπονά σας για τα Εταιρικά προϊόντα & υπηρεσίες ή την εξυπηρέτηση που λαμβάνετε από το Δίκτυο Συνεργατών της Εταιρείας.
 • Στοιχεία που αφορούν στις δηλωθείσες επιλογές σας αναφορικά με δραστηριότητες μάρκετινγκ της Εταιρείας.

Εκτός των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε άμεσα από εσάς και με σκοπό την συμμόρφωση της Εταιρείας με τις νομικές-κανονιστικές της υποχρεώσεις και την εκπλήρωση των καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον, ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα που περιέρχονται νομίμως σε γνώση μας από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου (π.χ. άτομο στο οποίο στέλνετε ή/και από το οποίο λαμβάνετε χρήματα, Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπές εποπτικές αρχές, Σύστημα Πληροφοριών Τειρεσίας Α.Ε., φορολογικοί και ασφαλιστικοί φορείς) και τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της ίδιας της Εταιρείας ή τρίτου προσώπου είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον.

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν ανηλίκους (άτομα κάτω των 18 ετών) καθώς και ειδικά δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στον νόμο (δεδομένα αναφορικά με την φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις κτλ), βιομετρικά δεδομένα καθώς και δεδομένα υγείας εκτός εάν:

 • Έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο για συγκεκριμένο σκοπό,
 • Τα δεδομένα σας έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς,
 • Τα δεδομένα αυτά μας έχουν γνωστοποιηθεί από εσάς ή τρίτο πρόσωπο στο πλαίσιο τεκμηρίωσης και διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων σας ή/και της Εταιρείας ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. ενημέρωση για θέση του υποκειμένου σε δικαστική συμπαράσταση, αδυναμία ικανότητας προς δικαιοπραξία),
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος (π.χ. διερεύνηση ποινικά διωκόμενης πράξης στο πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).

Εφόσον απαιτηθεί η επεξεργασία δεδομένων σας ειδικών κατηγοριών, η Εταιρεία λαμβάνει σε κάθε περίπτωση όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία τους.

Νόμιμες Βάσεις και Σκοποί Επεξεργασίας

Η νομική βάση (και οι σκοποί) για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες:

 • Η εκτέλεση μιας σύμβασης που έχετε συνάψει με την Εταιρεία
 • Η συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση της Εταιρείας
 • Η επιδίωξη έννομου συμφέροντος της Εταιρείας που απορρέει από τις συναλλακτικές σας σχέσεις μαζί της ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο ή η επιδίωξη έννομων συμφερόντων τρίτων
 • Η συγκατάθεσή σας, ήτοι η προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Με την προϋπόθεση ότι συντρέχει κάποια/ες από τις ανωτέρω νόμιμες βάσεις επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα σας επεξεργάζονται με σκοπό:

 • Tην εκτέλεση λειτουργικών και διοικητικών εργασιών προς εξέταση αιτημάτων σας για την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών, την εν τέλει ορθή παροχή αυτών συμπεριλαμβανόμενης της εξυπηρέτησης των συναλλαγών σας, την διαρκή υποστήριξη και παρακολούθηση της όλης συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία και την εκπλήρωση γενικότερα των υποχρεώσεων της Εταιρείας ως υπεύθυνης /εκτελούσας την επεξεργασία και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών της δικαιωμάτων.
 • Τη συμμόρφωσή μας με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις οι οποίες απαιτούν την διενέργεια διαφόρων ελέγχων, όπως αυτές (τις υποχρεώσεις) που αφορούν στην αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή σε επιμέρους φορολογικές διατάξεις.
 • Την διαχείριση των αιτημάτων και παραπόνων που απευθύνετε προς την Εταιρεία και προκύπτουν από την επιδιωκόμενη ή υφιστάμενη σχέση μαζί της και την χρήση των προϊόντων/υπηρεσιών της.
 • Την βελτιστοποίηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας όπως και του δικτύου διάθεσης αυτών, καθώς και όλων των σχετικών υποστηρικτικών εργασιών.
 • Την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μας ή την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων, εφόσον έχει εξασφαλισθεί προηγουμένως η απαιτούμενη συναίνεσή σας. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να διεξάγουμε ανάλυση των πληροφοριών που διατηρούμε για την καλύτερη κατανόηση των πελατών μας – των συναλλαγών τους – των αναγκών και απαιτήσεών τους, που μας βοηθούν να προσαρμόσουμε το μάρκετινγκ, να εξατομικεύσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διαχειριστούμε πιθανά μελλοντικά προγράμματα αφοσίωσης στην Εταιρείας μας. Κατά συνέπεια, με βάση τις πληροφορίες επικοινωνίας που μας έχετε χορηγήσει, θα σας αποστέλλουμε μηνύματα μάρκετινγκ ή/και προσφορές μέσω email, τηλεφώνου, ταχυδρομείου, SMS, κοινωνικών μέσων και άλλων καναλιών επικοινωνίας.
 • Την επίτευξη λοιπών έννομων Εταιρικών συμφερόντων, όπως αυτά που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, τον προληπτικό εντοπισμό και την καταπολέμησης της απάτης, παράνομης ή απαγορευμένης χρήσης εταιρικών υπηρεσιών/προϊόντων και κάθε άλλης ποινικά διωκόμενης πράξης, τη φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας (π.χ. καταγραφή συνομιλιών αναφορικά με συναλλαγές, παράπονα, αιτήματα), τη διεκδίκηση των νόμιμων αξιώσεων της Εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής / εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Ενδεχόμενη αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται σε τρίτα μέρη μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο. Ως προς αυτό αναφέρεται ενδεικτικά ότι πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι των επιχειρηματικών και λειτουργικών μονάδων της Εταιρείας, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, οι Εταιρείες του Ομίλου εφόσον συμβεί να απαιτείται στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων (π.χ. διενέργεια δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου εκ μέρους της σχετικής υπηρεσίας της Μητρικής), καθώς και οι εκάστοτε ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας ή/και του Ομίλου.

Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε Εταιρείες/οργανισμούς παροχής υπηρεσιών πληρωμών και επεξεργασίας πληρωμών (π.χ. ΔΙΑΣ, Μastercard), Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιπού Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σε αρμόδιους φορείς, ρυθμιστικές και οικονομικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου, δικαστήρια, κυβερνήσεις ή κυβερνητικούς φορείς, προκειμένου να ανταποκριθούμε σε υποχρεώσεις συμβατικές, συμμόρφωσης και νομικές υποχρεώσεις ή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της TORA WALLET ή άλλων.

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να αναθέσουμε σε τρίτους την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους μας, π.χ. σε έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο, ανάδοχο ή πάροχο υπηρεσίας (εταιρείες ψηφιοποίησης και διαχείρισης φυσικών αρχείων και ηλεκτρονικών αρχείων, εταιρείες έκδοσης και αποστολής λογαριασμών, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης προγραμμάτων αφοσίωσης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών). Προκειμένου να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, οι εκάστοτε τρίτοι θα πρέπει να συμφωνούν συμβατικά να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Τα τρίτα μέρη που εκτελούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται με Συμφωνητικά Επεξεργασίας Δεδομένων, τα οποία θα επιβάλλουν σχετικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανόμενης της τήρησης εμπιστευτικότητας. Ο βαθμός στον οποίο τα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις και εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ελέγχεται πριν από τη σύναψη συμβάσεων με αυτά, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Διεθνής μεταφορά πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να αποκαλύπτονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο εξωτερικό μόνο εάν η νομοθεσία της σχετικής χώρας παρέχει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Σε περίπτωση που η εν λόγω νομοθεσία δεν παρέχει αυτό το ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, τα εν λόγω δεδομένα θα δύνανται να διαβιβασθούν στη χώρα μόνο εάν η διαβίβαση υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο η σχετίζεται με την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Επί παραδείγματι, όταν αποστέλλετε ή λαμβάνετε χρήματα σε ή από άλλη χώρα, θα μας ζητηθεί να κοινοποιήσουμε ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες σας στην εκάστοτε χώρα, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες σας θα διατηρούνται από της Εταιρεία σύμφωνα με τα θεσπισμένα χρονικά διαστήματα που ορίζει το ισχύον νομικό, κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των διατάξεων εκείνων που αφορούν στην καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας σας με την Εταιρεία δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η κατάρτιση σύμβασης/συναλλαγής τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των δέκα (10) ετών.

Εφόσον δεν συντρέχουν νομικές-κανονιστικές υποχρεώσεις για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων σας, θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, για την επίλυση τυχόν ερωτημάτων που ενδέχεται να υποβάλετε ή για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόμαστε να τις διατηρήσουμε προκειμένου να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τη νομική μας κατάσταση.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

Δικαίωμα πληροφόρησης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα με συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων , μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε επικοινωνίες marketing. Στην περίπτωση αυτή, εμείς δεν θα υποβάλλουμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα , τα οποία μας έχετε παράσχει , σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης: Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση λαμβανόμενη αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι σας ή σας επηρεάζει σημαντικά κατά ανάλογο τρόπο.

Για οποιαδήποτε απορία που σχετίζεται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την TORA WALLET ή για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 210 7762000 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση: talk2@torawallet.gr . Επιπρόσθετα, έχετε την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Ομίλου στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 112, 104 42, Αθήνα

E-mail: dpo@opap.gr.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628

E-mail: contact@dpa.gr

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΌΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία θέτει στην διάθεση του Πελάτη τους Όρους Χρήσης για την παροχή των Υπηρεσιών Πληρωμών στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.torawallet.gr. Ο Πελάτης αποδέχεται αυτούς όταν αιτείται σε Αντιπρόσωπο της Εταιρείας την παροχή Υπηρεσίας Πληρωμών.

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί μονομερώς ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση τους αναρτημένους στην παρούσα ιστοσελίδα Όρους Χρήσης, μεταξύ αυτών, και των Χρεώσεων που επιβάλει η Εταιρεία στο πλαίσιο της εμπορικής της πολιτικής. Η πλήρως επικαιροποιημένη εκδοχή των Όρων Χρήσης θα βρίσκεται πάντα αναρτημένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διάθεση των Πελατών και θα αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση.

Οι Όροι Χρήσης υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά θα επιλύεται από τα εκάστοτε αρμόδια δικαστήρια στην Ελλάδα.