Όροι χρήσης των υπηρεσιών της TORA WALLET

 

Oι παρόντες Όροι Χρήσης Υπηρεσιών TORA WALLET καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών (έκδοσης και εξαργύρωσης) ηλεκτρονικού χρήματος και την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από την TORA WALLET προς Εσάς και προδιαγράφουν τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Οι Όροι Χρήσης Υπηρεσιών TORA WALLET έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τους Ν. 4021/2011 και Ν. 4537/2018, ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 2251/1994, ως εκάστοτε ισχύει, για την προστασία του καταναλωτή.

Προκειμένου να προβείτε σε Ενεργοποίηση του Λογαριασμού Πληρωμών Σας και να λάβετε τις Υπηρεσίες TORA WALLET θα πρέπει να:

(Α) Προβείτε σε ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης καθώς και της Δήλωσης Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ειδικότερα, επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο στο τέλος του κειμένου των Όρων Χρήσης Υπηρεσιών TORA WALLET και της Δήλωσης αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τα σχετικά κείμενα, έχετε κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο τους και ότι συμφωνείτε αναντίρρητα με το σύνολο αυτών.

(Β) Να καταχωρήσετε το σύνολο των στοιχείων και να προσκομίσετε τα έγγραφα που Σας ζητούνται από την Εταιρεία, ακολουθώντας τα βήματα που εμφανίζονται αναλυτικά με οδηγίες στην Εφαρμογή Σας, προκειμένου η Εταιρεία να προβεί σε αξιολόγηση της αίτησης Σας για λήψη των Υπηρεσιών TORΑ WALLET.

 

  1. Γενικές Πληροφορίες για την TORA WALLET:

Η ΤΩΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (στο εξής «TORA WALLET» ή η «Εταιρεία») με ΑΦΜ: 800759225/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, έδρα στην Λεωφόρο Αθηνών 108 και Χρηματιστηρίου, Αθήνα 104 42, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 139861001000, αποτελεί νομίμως συστημένο στην Ελλάδα Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4021/2011 και 4537/2018, ως εκάστοτε ισχύουν, το οποίο δύναται βάσει της άδειας που έχει λάβει από την Τράπεζα της Ελλάδος να παρέχει υπηρεσίες έκδοσης/εξαργύρωσης ηλεκτρονικού χρήματος και υπηρεσίες πληρωμών.

Η TORA WALLET εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με έδρα στην Ελ. Βενιζέλου 21, ΑΘΗΝΑ 102 50 και διαδικτυακό ιστότοπο: www.bankofgreece.gr και έχει εγγραφεί με αριθμό καταχώρησης Νο. 2 στο δημόσιο μητρώο Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος με έδρα την Ελλάδα που τηρεί και είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.bankofgreece.gr/kiries-leitourgies/epopteia/epopteyomena-idrymata

H TORA WALLET είναι ο εκδότης Ηλεκτρονικού Χρήματος που τοποθετείται στο Λογαριασμό Πληρωμών TORA που τηρείται στο όνομα Σας και παρέχει προς Εσάς τις αντίστοιχες Υπηρεσίες TORA WALLET.

Αρμόδιες αρχές στις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε αναφορικά με τους Όρους Χρήσης για την παροχή των Υπηρεσιών TORA WALLET είναι αφενός η Τράπεζα της Ελλάδος και αφετέρου η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΓΓΕΠΚ) ειδικά σε ότι αφορά ζητήματα που άπτονται της προστασίας του καταναλωτή – χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το νόμο 2251/1994 ως εκάστοτε ισχύει και το νόμο 4537/2018 (άρθρο 97) (ΓΓΕΠΚ: Πλατεία Κάνιγγος, 10181 Αθήνα – www.efpolis.gr και www.1520.gov.gr), καθώς και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr) για θέματα που άπτονται της προστασίας των προσωπικών σας Δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατευθυνθείτε στο διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας στους κάτωθι συνδέσμους: www.tora.gr και www.torawallet.gr

 

2. Ορισμοί

Για το σκοπό των Όρων Χρήσης, οι λέξεις και φράσεις που ακολουθούν θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται κατωτέρω:

«Αίτημα»: κάθε αίτημα Σας προς παροχή διευκρινίσεων ή πληροφοριών από την TORA WALLET αναφορικά με τις Υπηρεσίες, το οποίο υποβάλλετε μέσα από το Κανάλι Επικοινωνίας ή και μέσω της Εφαρμογής σας ή και ακολουθώντας τη Διαδικασία Υποβολής Παραπόνου, αν πρόκειται να υποβάλλετε καταγγελία ή παράπονο σύμφωνα με την Ενότητα 22.

«Αποδοχή Συναλλαγής»: νοείται η αποδοχή Συναλλαγής που επιχειρείται από πληρωτή με σκοπό την πίστωση του Λογαριασμού Πληρωμών Σας ως Δικαιούχου με Ηλεκτρονικό Χρήμα για νόμιμη αιτία.

«Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης»: νοείται ο συνδυασμός γραμμάτων, συμβόλων ή αριθμών που ορίζει στον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και τον οποίο πρέπει να διαβιβάσει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για τη βέβαιη ταυτοποίηση άλλου χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ή και του λογαριασμού πληρωμών του τελευταίου για μία πράξη πληρωμής.

«ΑΤΜs»: νοούνται οι αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (1) του πιστωτικού ιδρύματος Eurobank EFG Ergasias που είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια, (2) έτερων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, που είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια ή στο εξωτερικό και τα οποία κάνουν δεκτή την χρήση της Κάρτας υπό το διεθνές σχήμα καρτών βάσει του οποίου έχει εκδοθεί.

«Δικαιούχος»: το πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της Πράξης Πληρωμής.

«Εγγραφή»: νοείται η διαδικασία καταχώρισης στην Εφαρμογή των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών που ζητά η Εταιρεία, καθώς και η αποδοχή όλων των Όρων Χρήσης και της Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου η Εταιρεία να προβεί στην αρχική Ταυτοποίηση Σας και να δημιουργήσει Λογαριασμό Πληρωμών στο όνομα Σας.

«Ειδοποίηση»: νοείται η αποστολή από την Εταιρεία πάσης φύσεως ενημερώσεων μέσα από το Κανάλι Επικοινωνίας ή και την Εφαρμογή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 21.

«Εντολή Πληρωμής»: οδηγία εκ μέρους σας προς την Εταιρεία, υπό την ιδιότητα του Πληρωτή ή ως Δικαιούχου, με την οποία της ζητείται να εκτελέσει μια Πράξη Πληρωμής για λογαριασμό Σας.

«Εξαργύρωση»: νοείται η διαδικασία απόδοσης νομισματικής αξίας σε Ευρώ που αντιστοιχεί σε Ηλεκτρονικό Χρήμα που έχει εκδώσει η Εταιρεία για Εσάς και υπάρχει διαθέσιμο ως Υπόλοιπο στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας, όπως η διαδικασία αυτή προβλέπεται στην Ενότητα 4.1.

«Εξατομικευμένα Διαπιστευτήρια Ασφάλειας»: Εξατομικευμένα στοιχεία που Σας παρέχει η TORA WALLET με σκοπό την Ταυτοποίηση Σας.

«Εποπτεύουσα Αρχή»: νοείται η Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα αρχή των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος, σύμφωνα με το Ν. 4021/2011, ως εκάστοτε ισχύει.

«Εργάσιμη Ημέρα»: νοούνται οι εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δευτέρα – Παρασκευή, πλην επίσημων αργιών και ειδικών τραπεζικών αργιών.

«Εσείς»: νοείται ο χρήστης που έχει κατεβάσει την Εφαρμογή, έχει αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης και την Δήλωση Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες Εγγραφής του για την Ενεργοποίηση του Λογαριασμού Πληρωμών TORA.

«Εφαρμογή» ή «Tora App»: νοείται η εφαρμογή για κινητές συσκευές (smart phones) της Εταιρείας μέσω της οποίας ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες TORA WALLET.

«Εφαρμοστέο δίκαιο»: νοείται το Ελληνικό Δίκαιο και, ιδίως, αναφορικά με τους Όρους Χρήσης και την παροχή των Υπηρεσιών, νοούνται οι Ν. 4021/2011, Ν. 4537/2018 και Ν. 2251/1994, ως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται από την Εποπτεύουσα Αρχή.

«Φόρτιση»: νοείται η διαδικασία καταβολής χρηματικών ποσών από Εσάς στην Εταιρεία, όπως αυτή προβλέπεται στην Ενότητα 4.1. για να προβεί η Εταιρεία σε έκδοση Ηλεκτρονικού Χρήματος ισόποσης αξίας στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας.

«Ηλεκτρονικό Χρήμα»: νοείται η ηλεκτρονικά αποθηκευμένη νομισματική αξία σε Ευρώ την οποία εκδίδει η Εταιρεία, η οποία εμφανίζεται ως απαίτηση Σας έναντι της Εταιρίας.

«Ιστότοπος» νοείται η διαδικτυακή ιστοσελίδα της Εταιρείας στον κάτωθι υπερσύνδεσμο www.tora.gr και www.torawallet.gr.

«Ισχυρή Ταυτοποίηση Χρήστη»: Η ταυτοποίηση του Πελάτη με βάση τη χρήση δύο (2) ή περισσότερων στοιχείων που αφορούν γνώση (στοιχείο το οποίο μόνο ο Πελάτης γνωρίζει), κατοχή (στοιχείο το οποίο μόνο ο Πελάτης κατέχει) και κάποιο μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του (σύμφυτο στοιχείο το οποίο ο Πελάτης είναι), τα οποία στοιχεία είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, υπό την έννοια ότι η παραβίαση του ενός δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία των υπολοίπων και η διαδικασία της οποίας είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο που να προστατεύεται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων Ταυτοποίησης του Πελάτη σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Εφαρμοστέου Δικαίου.

«Κανάλι Επικοινωνίας»: νοείται ο τρόπος επικοινωνίας που επιλέγετε κατά την Εγγραφή Σας αλλά και μεταγενέστερα μέσα από τις Ρυθμίσεις της Εφαρμογής προς επικοινωνία με την Εταιρεία αλλά και για την λήψη Ειδοποιήσεων μέσα από τις διαθέσιμες επιλογές που Σας παρέχει η Εταιρεία. Η Εφαρμογή (Tora App) αποτελεί εξ ορισμού ένα από τα Κανάλια Επικοινωνίας της Εταιρείας μαζί Σας.

«Κάρτα»: είναι το ενσώματο σε πλαστική μορφή χρεωστικό μέσο πληρωμής το οποίο Σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό Πληρωμών για να διενεργήσετε Συναλλαγές με Κάρτα, το οποίο εκδίδεται από αναγνωρισμένο διεθνές σχήμα καρτών σε συνεργασία με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

«Καταναλωτής»: το φυσικό πρόσωπο το οποίο όσον αφορά τις Υπηρεσίες δεν ενεργεί για εμπορικούς, επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς αλλά για την κάλυψη προσωπικών αναγκών του.

«Κινητό Τηλέφωνο/Όνομα Χρήστη» ή «User ID»: Το αναγνωριστικό όνομα χρήστη Σας για τη χρήση της Εφαρμογής.

«Κωδικός Πρόσβασης» ή «Password»: Μοναδικός Κωδικός πρόσβασης ο οποίο σε συνδυασμό με το User ID, επιτρέπει την εισαγωγή σας στην Εφαρμογή.

«Κωδικός PIN Εφαρμογής»: Τετραψήφιος κωδικός (PIN) της επιλογής Σας για (α) την πρόσβαση στην Εφαρμογή εναλλακτικά της συνδυασμένης χρήσης του User ID και του Password, καθώς και (β) την συγκατάθεση Σας ως προς την εκτέλεση από την Εταιρεία Συναλλαγών μέσω της Εφαρμογής. O Κωδικός PIN Εφαρμογής επιλέγεται από Εσάς κατά την πρώτη είσοδό σας στην Εφαρμογή, δύναται δε να αντικατασταθεί οποτεδήποτε από Εσάς μέσω των οδηγιών που προβλέπονται στην Εφαρμογή.

«Λογαριασμός Πληρωμών TORA» ή «Tora Account»: ο ατομικός λογαριασμός πληρωμών που τηρείται στο όνομα Σας από την Εταιρεία στον οποίο τοποθετείται Ηλεκτρονικό Χρήμα για τη διενέργεια Συναλλαγών και συνδέεται με την Κάρτα. Ο Πελάτης δύναται να έχει στο όνομα του μόνο έναν Λογαριασμό Πληρωμών TORA.

«Μεταφορά Πίστωσης»: η υπηρεσία πληρωμών για την πίστωση λογαριασμού πληρωμών του Δικαιούχου με Πράξη Πληρωμής ή σειρά Πράξεων Πληρωμής από Λογαριασμό Πληρωμών του Πληρωτή, βάσει Εντολής Πληρωμής του Πληρωτή προς την Εταιρεία.

«Όροι Χρήσης»: είναι οι παρόντες Όροι Χρήσης Υπηρεσιών TORA WALLET καθώς και τυχόν ειδικότεροι όροι παροχής επιμέρους υπηρεσιών από την TORA WALLET που ενδέχεται να προστεθούν μελλοντικά, κατόπιν σχετικής αποδοχής αυτών από Εσάς. Στους παρόντες Όρους Χρήσης περιλαμβάνονται και έχουν γίνει αποδεκτοί από Εσάς όροι που προβλέπονται με παραπομπή σε διαδικτυακές ιστοσελίδες που έχουν ενσωματωθεί στους Όρους Χρήσης ή/και της Εφαρμογής μέσω υπερσυνδέσμου. Οι τελευταίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης.

«Πελάτης»: Το φυσικό πρόσωπο, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, άνω των 18 ετών, κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Καταναλωτής, που χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες υπό την ιδιότητα του Πληρωτή ή του Δικαιούχου ή και με αμφότερες τις ιδιότητες.

«Πληρωτής»: το πρόσωπο το οποίο διατηρεί Λογαριασμό Πληρωμών και επιτρέπει Εντολή Πληρωμής από αυτόν ή, αν δεν έχει, το πρόσωπο που δίδει Εντολή Πληρωμής.

«Πράξη Πληρωμής»: πράξη, η εκκίνηση της οποίας διενεργείται από τον Πληρωτή ή για λογαριασμό του ή από τον Δικαιούχο και συνίσταται στη διάθεση, μεταβίβαση ή ανάληψη χρηματικών ποσών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείμενη υποχρέωση μεταξύ Πληρωτή και Δικαιούχου.

«Προσωπικά Δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισμού, όπως εκάστοτε ισχύει.

«Συναλλαγή»: νοούνται οι Πράξεις Πληρωμής που διενεργεί η Εταιρεία για λογαριασμό Σας, περιλαμβανομένων και των Συναλλαγών με Κάρτα.

«Συναλλαγή με Κάρτα»: νοούνται οι Πράξεις Πληρωμής που διενεργεί η Εταιρεία για λογαριασμό Σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 5.

TORA Καταστήματα: Τα εμπορικά σημεία στα οποία η TORA WALLET έχει φυσική παρουσία μέσω πιστοποιημένων αντιπροσώπων της, οι οποίοι παρέχουν τις Υπηρεσίες TORA WALLET και εξυπηρετούν τους πελάτες για λογαριασμό της. Τα πιστοποιημένα σημεία αντιπροσώπων της TORA WALLET αναρτώνται με πλήρη αναφορά των στοιχείων τους (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο) στο δημόσιο μητρώο που τηρεί η Εποπτεύουσα Αρχή στην ιστοσελίδα https://www.bankofgreece.gr/kiries-leitourgies/epopteia/epopteyomena-idrymata καθώς και στον Ιστότοπο της Εταιρείας.

«Ταυτοποίηση»: η διαδικασία που επιτρέπει στην TORA WALLET να επαληθεύσει τα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα Σας ή την εγκυρότητα χρήσης συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης Εξατομικευμένων Διαπιστευτηρίων Ασφάλειας Σας.

«Υπηρεσίες TORA WALLET»: Οι υπηρεσίες που δύναται η TORA WALLET βάσει της άδειας που έχει λάβει από την Εποπτεύουσα Αρχή να παρέχει στο καταναλωτικό και επιχειρηματικό κοινό, όπως αυτές προβλέπονται στους Ν. 4021/2011 και Ν. 4537/2018, ως εκάστοτε ισχύουν και όπως αυτές εκάστοτε επιμέρους προβλέπονται στου Όρους Χρήσης και, ειδικότερα, στην Ενότητα 3.

«Υπηρεσία Εκκίνησης Πληρωμής» νοείται η υπηρεσία για την εκκίνηση Εντολής Πληρωμής ύστερα από αίτημα Σας σε πάροχο υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής σε σχέση με τον Λογαριασμό Πληρωμών που τηρείτε στην Εταιρεία.

«Υπηρεσία Πληροφοριών Λογαριασμού» νοείται η σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση υπηρεσία για την παροχή συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά με τον Λογαριασμό Πληρωμών που τηρείτε στην Εταιρεία σε πάροχο υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού πληρωμών.

«Υπόλοιπο» νοείται το πραγματικό εναπομείναν ποσό Ηλεκτρονικού Χρήματος που έχετε σε δεδομένη χρονική στιγμή διαθέσιμο στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας, το οποίο βασίζεται στις χρεώσεις και πιστώσεις που πραγματοποιούνται και έχουν εκκαθαριστεί στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών TORA WALLET, χρεοπιστώσεων που δεν έχουν εκκαθαριστεί μεταξύ Πελάτη και Εταιρείας, καθώς και ποσών που έχουν δεσμευθεί δυνάμει του Εφαρμοστέου Δικαίου ή/και κατόπιν αιτήματος αρμόδιων αρχών.

«Χρεώσεις»: τα εκάστοτε έξοδα και η προμήθεια που θα Σας χρεώνει η TORA WALLET για την παροχή των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης Κάρτας και λοιπών εξόδων συνεργασίας, όπως αυτά αναρτώνται στον Ιστότοπο της Εταιρείας και γνωστοποιούνται σε Εσάς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 11.

«Cut-Off Time» νοείται το οριακό χρονικό σημείο εντός της Εργάσιμης Ημέρας, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται από την Εταιρεία, μετά το οποίο κάθε Εντολή Πληρωμής αναφορικά με Μεταφορά Πίστωσης θα λογίζεται ληφθείσα προς εκτέλεση από την Εταιρεία την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. Από τον συγκεκριμένο ορισμό εξαιρούνται οι μεταφορές Ηλεκτρονικού Χρήματος από και προς λογαριασμό πληρωμών TORA που προβλέπονται στην Ενότητα 11.2. καθώς σε αυτήν την περίπτωση οι συναλλαγές μεταφοράς θα εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

 

3. Διαθέσιμες Υπηρεσίες

3.1. Υπηρεσίες TORA WALLET:

3.1.1. Η Εταιρεία προσφέρει, μέσω της Εφαρμογής, σε Εσάς κατά την αποδοχή των Όρων Χρήσης από μέρους Σας τις κάτωθι Υπηρεσίες TORA WALLET:

(α) Άνοιγμα Λογαριασμού Πληρωμών TORA (Tora Account), παρακολούθηση μέσω της Εφαρμογής ιστορικού κινήσεων Συναλλαγών και του Υπολοίπου Ηλεκτρονικού Χρήματος που έχετε διαθέσιμο προς διενέργεια Συναλλαγών.

(β) Έκδοση και Εξαργύρωση Ηλεκτρονικού Χρήματος κατόπιν υποβολής Αιτήματος Φόρτισης ή Εξαργύρωσης από Εσάς.

(γ) Μεταφορά Ηλεκτρονικού Χρήματος από το Λογαριασμό Πληρωμών TORA Σας και πίστωση Ηλεκτρονικού Χρήματος σε Λογαριασμό Πληρωμών TORA ετέρου πελάτη της Εταιρείας.

(δ) Εκτέλεση Μεταφοράς Πίστωσης από τον Λογαριασμό Πληρωμών Σας σε λογαριασμό που τηρεί Δικαιούχος σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

(ε) Αποδοχή εισερχόμενων Ποσών από τρίτους (Πληρωτών) για πίστωση του Λογαριασμού Πληρωμών Σας (ως Δικαιούχου)

(στ) Χορήγηση Κάρτας στο όνομα Σας και Διενέργεια Συναλλαγών με Κάρτα

3.1.2. Οι Όροι Χρήσης διέπουν τις Υπηρεσίες TORA WALLET που πραγματοποιούνται είτε:

(α) Σε Ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι οι πάροχοι πληρωμών υπηρεσιών τόσο του Πληρωτή όσο και του Δικαιούχου για την εκτέλεση Πράξης Πληρωμής είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε κράτη μέλη του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών (SEPA).

(β) Σε όλα τα νομίσματα, για συναλλαγές με Κάρτα. Η συναλλαγματική μετατροπή θα πραγματοποιείται αυτόματα και ο Λογαριασμός Πληρωμών των Πελατών θα χρεώνεται σε ΕΥΡΩ.

3.1.3. Ειδικά σε ό,τι αφορά την παροχή Υπηρεσιών (β), (γ), (δ) και (ε) της ενότητας 3.1.1, ισχύουν συμπληρωματικά οι όροι της Ενότητας 4.

3.1.4. Ειδικά σε ό,τι αφορά την παροχή Υπηρεσιών με τη χρήση Κάρτας (Υπηρεσία (στ) της ενότητας 3.1.1) καθώς και τις Συναλλαγές μέσω ΑΤΜ ισχύουν συμπληρωματικά και οι όροι της Ενότητας 5.

3.1.5. Η TORA WALLET δύναται κατά τη διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης να προσθέτει νέες Υπηρεσίες TORA WALLET από τις προβλεπόμενες στο Εφαρμοστέο Δίκαιο και την άδεια λειτουργίας που έχει λάβει από την Εποπτεύουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή θα Σας αποστέλλεται σχετική Ειδοποίηση μέσα από το Κανάλι Επικοινωνίας όπου και θα Σας παραπέμπει σε ασφαλή υπερσύνδεσμο στον οποίο θα βρίσκονται αναρτημένοι οι επιμέρους όροι παροχής των συγκεκριμένων πρόσθετων Υπηρεσιών TORA WALLET. Με την χρήση από Εσάς της εκάστοτε νέας Υπηρεσίας TORA WALLET που Σας καθιστά διαθέσιμη η TORA WALLET θα θεωρείται ότι αποδέχεστε τους εν λόγω όρους χρήσης, οι οποίοι θα αποτελούν τμήμα και ενιαίο σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

3.2. Υπηρεσίες μη σχετιζόμενες με Υπηρεσίες TORA WALLET:

3.2.1. Διευκρινίζεται ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν αποκλειστικά τις Υπηρεσίες ΤORA WALLET όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα Ενότητα 3.1.

3.2.2. Παράλληλα, η Εταιρεία δύναται να καθιστά διαθέσιμες προς Εσάς μέσω της Εφαρμογής υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους μέσα από την Εφαρμογή της. Στην περίπτωση αυτή μέσα από την Εφαρμογή Σας θα Σας αποστέλλεται από την συνεργαζόμενη Τρίτη επιχείρηση σχετική ενημέρωση για την εν λόγω υπηρεσία/προϊόν που η τελευταία προσφέρει και τους όρους χρήσης αυτής/ών, τους οποίους θα κληθείτε προηγουμένως να αποδεχθείτε προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρόσβασή σας στις εν θέματι υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, καθίσταται σαφές ότι η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών/προϊόντων πραγματοποιείται από την Τρίτη επιχείρηση με την οποία και θα συμβληθείτε σχετικώς και από την οποία θα αναμένεται την παροχή αυτών. Η TORA WALLET θα παρέχει μόνο τη δυνατότητα πρόσβασης Σας στην εν λόγω υπηρεσία/προϊόν τρίτης επιχείρησης μέσα από την Εφαρμογή.

3.2.3. Ως συνέπεια, ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται πως το γεγονός ότι είναι Πελάτης της Εταιρείας αναφορικά με τις Υπηρεσίες TORA WALLET δεν συνεπάγεται άνευ άλλου τινός ότι θα πληροί αυτομάτως τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει η Τρίτη επιχείρηση για την παροχή των δικών της προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της Εφαρμογής ούτε δύναται να νοηθεί ότι ο Πελάτης έχει τέτοια αξίωση έναντι των προηγούμενων. Η Εταιρεία δηλώνει ρητά και Εσείς αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη απέναντι Σας για την ποιότητα της παροχή των υπηρεσιών τρίτων επιχειρήσεων μέσα από την Εφαρμογή. Η Τρίτη επιχείρηση με την οποία θα συμβληθείτε προκειμένου να λάβετε τις υπηρεσίες που Σας παρέχει είναι αποκλειστικά υπεύθυνη απέναντι Σας και δεν έχετε το δικαίωμα να εγείρετε ουδεμία αξίωση Σας έναντι της Εταιρείας εκ του γεγονότος αυτού.

3.3. Δυνατότητα Πρόσβασης τρίτων παρόχων (εκκίνησης πληρωμής ή/και πληροφοριών λογαριασμού) στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας

3.3.1. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Εκκίνησης Πληρωμής υπό την ιδιότητα του Πληρωτή προκειμένου να διενεργείτε Πράξεις Πληρωμών σε συνεργασία με αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής.

3.3.2. Δίδοντας την συγκατάθεση Σας για την εκτέλεση Πράξη Πληρωμής στον αδειοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής της επιλογής Σας, η Εταιρεία διασφαλίζει το δικαίωμα Σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Εκκίνησης Πληρωμής προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες: α) επικοινωνεί με ασφάλεια με τους παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 98 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ (κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/389), β) αμέσως μετά την λήψη της Εντολής Πληρωμής από τον πάροχο υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον τελευταίο όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση της Πράξης Πληρωμής και όλες τις πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση για την εκτέλεση μίας Πράξης Πληρωμής καθώς και γ) αντιμετωπίζει, χωρίς καμία διάκριση, τις Εντολές Πληρωμών που διαβιβάζονται μέσω την Υπηρεσιών Εκκίνησης Πληρωμής εκτός αν τούτο δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, ιδίως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα (timing), την προτεραιοποίηση ή τις επιβαρύνσεις σε σχέση με τις Εντολές Πληρωμών που διαβιβάστηκαν απευθείας από Εσάς ως Πληρωτή.

3.3.3. Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Πληροφοριών Λογαριασμού, δίδοντας πρόσβαση στον φορέα παροχής υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού της επιλογής Σας στα στοιχεία του Λογαριασμού Πληρωμών Σας. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να α) επικοινωνεί με ασφάλεια με τους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού πληρωμών, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 98 της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ (κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/389), και να β) αντιμετωπίζει, χωρίς καμία διάκριση, τα αιτήματα που διαβιβάζονται μέσω παρόχου υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού, εκτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.

3.3.4. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί σε πάροχο υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμής ή/και σε πάροχο υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού πληρωμών την πρόσβαση στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας για αντικειμενικά δικαιολογημένους και δεόντως τεκμηριωμένους λόγους που σχετίζονται με την μη εγκεκριμένη ή απατηλή πρόσβαση στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας περιλαμβανομένης της μη εγκεκριμένης ή απατηλής εκκίνησης της Πράξης Πληρωμής από οποιονδήποτε εκ των ως άνω παρόχων. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία Σας ενημερώνει για την άρνηση πρόσβασης των τρίτων παρόχων στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας και τους λόγους που επιβάλλουν την ενέργεια αυτή. Η εν λόγω ενημέρωση παρέχεται σε Εσάς από την Εταιρεία, εφόσον είναι εφικτό, πριν από την άρνηση πρόσβασης και το αργότερο αμέσως μετά εκτός αν η εν λόγω ενημέρωση προσκρούει σε αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται από το Εφαρμοστέο Δίκαιο. Η Εταιρεία επιτρέπει την πρόσβαση των ανωτέρω παρόχων στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας μόλις εκλείψουν οι λόγοι άρνησης πρόσβασης.

3.3.5. Σε περίπτωση όπου επιθυμείτε να λάβετε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Εκκίνησης Πληρωμής ή/και Πληροφοριών Λογαριασμού σε συνεργασία με τρίτους παρόχους εκκίνησης πληρωμής ή/και πληροφοριών λογαριασμού της επιλογής Σας, οφείλετε να διασταυρώσετε ότι οι εν λόγω πάροχοι της επιλογής Σας είναι αδειοδοτημένοι από τις εκάστοτε εποπτεύουσες αρχές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ν. 4537/2018 (Οδηγία 2015/2366/ΕΕ). Προς το σκοπό τούτο, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσα από το Μητρώο που τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος σχετικώς στον κάτωθι υπερσύνδεσμο: https://www.bankofgreece.gr/kiries-leitourgies/epopteia/epopteyomena-idrymata.

3.3.6. H Εταιρεία Σας εφιστά την προσοχή και Εσείς οφείλετε να μην δίδετε τα Εξατομικευμένα Διαπιστευτήρια Ασφαλείας Σας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που Σας αφορά σε τρίτους παρόχους οι οποίοι δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια από την εποπτεύουσα αρχή για την παροχή των Υπηρεσιών Εκκίνησης Πληρωμής ή/και Πληροφοριών Λογαριασμού ή και σε περίπτωση όπου έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία αναφορικά με την νομιμότητα τους ή και την συμμόρφωση τους με το Εφαρμοστέο Δίκαιο.

 

4. Ειδικοί Όροι Παροχής Των Υπηρεσιών TORA WALLET

4.1. Έκδοση και Εξαργύρωση Ηλεκτρονικού Χρήματος κατόπιν αιτήματος Φόρτισης ή Εξαργύρωσης

Έκδοση Ηλεκτρονικού Χρήματος με Φόρτιση

4.1.1. Προκειμένου να εκδώσει η Εταιρεία Ηλεκτρονικό Χρήμα και να τοποθετηθεί στο Λογαριασμό Πληρωμών Σας θα πρέπει να προηγηθεί συναλλαγή Φόρτισης με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

(α) Είτε με Μεταφορά Πίστωσης εκ μέρους σας από λογαριασμό πληρωμών που τηρείτε σε έτερο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προς τον λογαριασμό πληρωμών που τηρείτε στην Εταιρεία,

(β) Είτε με επίσκεψη που θα πραγματοποιήσετε σε ένα TORA Κατάστημα όπου θα ζητήσετε από τον εκεί αντιπρόσωπο της Εταιρείας την Φόρτιση του Λογαριασμού Πληρωμών Σας με μετρητά, όπως θα ενημερωθείτε σχετικώς από τον αντιπρόσωπο της Εταιρείας,

(γ) Με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καταστήσει διαθέσιμο η Εταιρεία κατά τη διάρκεια συνεργασίας των Μερών, όπως αυτός θα Σας γνωστοποιηθεί μέσα από την Εφαρμογή ή/και το Κανάλι Επικοινωνίας.

4.1.2. Τα στοιχεία του λογαριασμού πληρωμών της Εταιρείας για τις συναλλαγές Φόρτισης που προβλέπονται στην περίπτωση (α) θα διατίθενται μέσω της Εφαρμογής και οφείλετε να παρέχετε ορθά τα ανωτέρω στοιχεία της Εταιρείας στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών της επιλογής Σας προκειμένου να πιστωθεί το χρηματικό ποσό στον λογαριασμό πληρωμών της Εταιρείας και να προβεί η τελευταία σε Φόρτιση Ηλεκτρονικού Χρήματος στο Λογαριασμό Πληρωμών Σας.

4.1.3. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία στο πλαίσιο των εσωτερικών ελέγχων που διενεργεί και σε συμμόρφωση με το Εφαρμοστέο Δίκαιο (και ιδίως την πρόληψη από περιπτώσεις απάτης και την πρόληψη για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας) ενδέχεται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να επιβάλει Όρια στις συναλλαγές Φόρτισης Ηλεκτρονικού Χρήματος που μπορείτε να διενεργήσετε σε δεδομένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Ενότητα 12.

4.1.4. Οι ανωτέρω Συναλλαγές Φόρτισης πραγματοποιούνται σε Ευρώ και η Εταιρεία δεν ευθύνεται απέναντι Σας για οποιαδήποτε κράτηση ή μετατροπή νομίσματος βάσει της εκάστοτε ισοτιμίας προκύψει με αποτέλεσμα το ποσό Φόρτισης Ηλεκτρονικού Χρήματος να είναι μικρότερο από το χρηματικό ποσό που εστάλη από Εσάς στην Εταιρεία.

4.1.5. Η Εταιρεία εκδίδει ισόποσης αξίας Ηλεκτρονικό Χρήμα και το τοποθετεί στο Λογαριασμό Πληρωμών Σας αφού λάβει άμεσα από εσάς (μέσω των πιστοποιημένων αντιπροσώπων της) ή από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών της επιλογής Σας στον λογαριασμό πληρωμών της το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην συναλλαγή Φόρτισης Σας. Στο μεταξύ, μπορείτε να πραγματοποιείτε Συναλλαγές, εφόσον υπάρχει ήδη επαρκές Υπόλοιπο στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας. Το Ηλεκτρονικό Χρήμα εκδίδεται σε ισόποση νομισματική αξία σε Ευρώ με την καταβληθείσα αξία από Εσάς μέσω Φόρτισης λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω υπό 4.1.

4.1.6. Το Ηλεκτρονικό Χρήμα καθίσταται ως Υπόλοιπο διαθέσιμο στον Λογαριασμό Πληρωμών του Πελάτη είτε (1) την ίδια ημέρα κατά την οποία αυτό κατατέθηκε σε TORA Κατάστημα είτε (2) την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα από την λήψη του χρηματικού ποσού από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Σας, στην περίπτωση (α) ανωτέρω.

4.1.7. Η Εταιρεία για την έκδοση ή/και εξαργύρωση Ηλεκτρονικού Χρήματος καθώς και για την τοποθέτηση του στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας δεν καταβάλει προς Εσάς ούτε δύναται να νοηθεί ότι έχει αναλάβει υποχρέωση ή έχει προβεί σε οποιαδήποτε σχετική δέσμευση ή και δήλωση απέναντι Σας ότι θα καταβάλει τόκους, προσόδους ή άλλα κέρδη. Για την Φόρτιση και Έκδοση Ηλεκτρονικού Χρήματος από την Εταιρεία για λογαριασμό Σας ενδέχεται να οφείλετε να καταβάλλετε στην Εταιρεία Χρεώσεις, ως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 11.

Εξαργύρωση Ηλεκτρονικού Χρήματος με αίτημα Εξαργύρωσης:

4.1.8. Η Εξαργύρωση Ηλεκτρονικού Χρήματος πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής αιτήματος Εξαργύρωσης από μέρους Σας προς την Εταιρεία με έναν από τους κάτωθι διαθέσιμους τρόπους και πάντα με βάση τα κατά περίπτωση ισχύοντα Όρια Συναλλαγών:

(α) Είτε μέσω εκτέλεσης Μεταφοράς Πίστωσης ποσού από τον Λογαριασμό Πληρωμών Σας, που αντιστοιχεί στο ποσό Ηλεκτρονικού Χρήματος που επιθυμείτε να εξαργυρώσετε, σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείτε σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών της επιλογής Σας,

(β) Είτε με επίσκεψη Σας αυτοπροσώπως σε TORA Κατάστημα προκειμένου να λάβετε από τον αντιπρόσωπο σε μετρητά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει καταστήσει διαθέσιμο η Εταιρεία το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό Ηλεκτρονικού Χρήματος που επιθυμείτε να εξαργυρώσετε,

(γ) Είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καταστήσει διαθέσιμο η Εταιρεία μελλοντικά ενημερώνοντας Εσάς μέσω της Εφαρμογής ή και μέσα από το Κανάλι Επικοινωνίας.

4.1.9. Θα πρέπει στο αίτημά Σας, όπως αυτό θα υποβληθεί μέσω της Εφαρμογής ή μέσα από το Κανάλι Επικοινωνίας είτε και αυτοπροσώπως στον αντιπρόσωπο της Εταιρείας σε TORA Κατάστημα, να αναφέρετε αν επιθυμείτε να προβείτε σε μερική ή ολική Εξαργύρωση Ηλεκτρονικού Χρήματος που είναι τοποθετημένο στο Λογαριασμό Πληρωμών Σας.

4.1.10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να Σας χρεώνει για την Εξαργύρωση Ηλεκτρονικού Χρήματος υπό την προϋπόθεση ότι ζητάτε την Εξαργύρωση πριν από την λύση της συνεργασίας βάσει των Όρων Χρήσης, άλλως όταν η Εξαργύρωση ζητείται από Εσάς μετά από (1) ένα έτος από την λύση της μεταξύ μας συνεργασίας. Οι εν λόγω Χρεώσεις έχουν διαμορφωθεί από την Εταιρεία με βάση το διαχειριστικό της κόστος.

4.1.11. Με την Εξαργύρωση Ηλεκτρονικού Χρήματος και την επιβολή των όποιων σχετικών κατά περίπτωση Χρεώσεων θα μειώνεται ισόποσα το Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος που είναι τοποθετημένο στο Λογαριασμό Πληρωμών Σας. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην Εξαργύρωση Ηλεκτρονικού Χρήματος θα καθίσταται διαθέσιμο σε εσάς πάραυτα στην περίπτωση (β), είτε θα αποστέλλεται από την Εταιρεία, την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα, εντολή προς πίστωση του λογαριασμού που έχετε υποδείξει σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, στην περίπτωση (α). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της επιλογής Σας να καταστήσει διαθέσιμο προς Εσάς το χρηματικό ποσό.

Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος:

4.1.12. Ο Πελάτης δύναται να πραγματοποιεί Συναλλαγές μόνο εφόσον έχει στο Λογαριασμό Πληρωμών του επαρκές Υπόλοιπο. Άλλως, εφόσον δεν επαρκεί το Υπόλοιπο του Πελάτη για τη διενέργεια Συναλλαγής τότε θα πρέπει ο Πελάτης να προβεί σε Φόρτιση με Ηλεκτρονικό Χρήμα του Λογαριασμού Πληρωμών του.

4.2. Μεταφορά Ηλεκτρονικού Χρήματος από και προς λογαριασμό πληρωμών TORA WALLET

4.2.1. Η Εταιρεία Σας παρέχει τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε πραγματικό χρόνο (real time) Ηλεκτρονικό Χρήμα από τον Λογαριασμό Πληρωμών Σας σε Δικαιούχο που διατηρεί λογαριασμό πληρωμών με Ηλεκτρονικό Χρήμα στην Εταιρεία.

4.2.2. Η μεταφορά Ηλεκτρονικού Χρήματος πραγματοποιείται με αίτημα που καταχωρείτε στην Εφαρμογή Σας ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες προς Εσάς.

4.2.3. Για να εκτελεστεί το αίτημα Σας προς Άμεση Πίστωση με Ηλεκτρονικό Χρήμα σε λογαριασμό πληρωμών TORA Δικαιούχου – πελάτη της Εταιρείας θα πρέπει να καταχωρίσετε στα αντίστοιχα πεδία που προβλέπονται στην Εφαρμογή, το ποσό Ηλεκτρονικού Χρήματος προς μεταφορά και το User ID του Δικαιούχου προκειμένου να προβεί η Εταιρεία σε εκτέλεση της εν λόγω Εντολής. Στην οθόνη Σας θα εμφανιστούν τα στοιχεία του Δικαιούχου (ονοματεπώνυμο) προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι το Μοναδικό Χαρακτηριστικό που έχετε καταχωρίσει είναι ορθό και ταυτίζεται με τον Δικαιούχο προς τον οποίο επιθυμείτε να αποστείλετε Ηλεκτρονικό Χρήμα.

4.2.4. Παράλληλα, για την πλήρη ενημέρωση Σας πριν την οριστική καταχώρηση της Εντολής Πληρωμής προς εκτέλεση από την Εταιρεία θα εμφανίζονται στην οθόνη Σας τόσο το ποσό Ηλεκτρονικού Χρήματος που επιθυμείτε να μεταφέρεται στον Δικαιούχο όσο και οι τυχόν Χρεώσεις με τις οποίες θα επιβαρυνθείτε για την εκτέλεση της εν λόγω Πράξης Πληρωμής.

4.2.5. Η μεταφορά Ηλεκτρονικού Χρήματος πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο. Η εν λόγω Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον ο Δικαιούχος έχει ενεργό Λογαριασμό Πληρωμών στην TORA WALLET.

4.3. Εκτέλεση Μεταφοράς Πίστωσης από τον Λογαριασμό Πληρωμών Σας σε λογαριασμό που τηρεί Δικαιούχος σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

4.3.1. Η Υπηρεσία Εκτέλεσης Μεταφοράς Πίστωσης από Λογαριασμό Πληρωμών σε λογαριασμό πληρωμών που τηρεί Δικαιούχος σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αφορά σε μεταφορές που εκτελούνται εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), μόνο.

4.3.2. Οφείλετε να καταχωρήσετε ορθά τα στοιχεία της Εντολής Πληρωμής που επιθυμείτε να εκτελέσει η Εταιρεία. Με την επιλογή του εικονιδίου «Αποστολή» επιβεβαιώνετε ότι τα στοιχεία της Εντολής Πληρωμής που επιθυμείτε να εκτελεστεί είναι ορθά και ακριβή καθώς και ότι αποδέχεστε την Χρέωση που επιβάλλει η Εταιρεία. Με την χρήση των Εξατομικευμένων Διαπιστευτηρίων Ασφάλειας που προβλέπονται στην Ενότητα 8 συγκατατίθεστε στο να εκτελέσει η Εταιρεία τις εν λόγω Εντολές Πληρωμών για λογαριασμό σας.

4.3.3. Για να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω Υπηρεσία θα πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) Να έχετε στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας διαθέσιμο Υπόλοιπο που να επαρκεί τόσο για την μεταφορά του Ποσού όσο και για τις Χρεώσεις που τυχόν ισχύουν

(β) Να μην έχετε υπερβεί το εκάστοτε οριζόμενο από την Εταιρεία Όριο Συναλλαγών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 12.

4.3.4. Χρόνος λήψης της Εντολής Πληρωμής: Ως χρονικό σημείο λήψης της Εντολής Πληρωμής σας από την Εταιρεία νοείται το χρονικό σημείο κατά το οποίο καταχωρείται και εμφανίζεται στην Εφαρμογή Σας η ένδειξη «Η αποστολή ολοκληρώθηκε» ή με άλλη παρεμφερή φράση με την επιφύλαξη όσων μνημονεύονται ρητά στην παράγραφο 4.3.6 κατωτέρω.

4.3.5. Ανάκληση Εντολής Πληρωμής: Μετά την οριστική και επιτυχή υποβολή Εντολής Πληρωμής προς εκτέλεση από την Εταιρεία για λογαριασμό Σας, τυχόν ανάκλησή της Εντολής Πληρωμής από μέρους Σας επιτρέπεται μόνον κατόπιν ειδικής συμφωνίας σας με την Εταιρεία και έναντι Χρέωσης.

4.3.6. Προθεσμία και Εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής: Σε περίπτωση όπου η Εντολή Πληρωμής καταχωρισθεί οριστικά από Εσάς σε μη Εργάσιμη Ημέρα ή σε Εργάσιμη Ημέρα αλλά μετά το Cut Off Time, τότε θα λογίζεται ότι η Εταιρεία έχει λάβει προς εκτέλεση την Εντολή Πληρωμής την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα από αυτήν της καταχώρισης στην Εφαρμογή. Η Εταιρεία οφείλει να πιστώσει στο λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου το ποσό της Πράξης Πληρωμής που έχετε καταχωρήσει ως το τέλος της επόμενης Εργάσιμης Ημέρας.

4.3.7 Ενημέρωση μετά την εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής: Μετά την εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής από την Εταιρεία, θα λαμβάνετε μέσω της Εφαρμογής (ή και το Κανάλι Επικοινωνίας) Ειδοποίηση αναφορικά με τις πληροφορίες εκτέλεσης αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 18.

4.4. Αποδοχή Συναλλαγών από τρίτους (Πληρωτές) για πίστωση του Λογαριασμού Πληρωμών Σας (ως Δικαιούχου)

4.4.1. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να αποδέχεται για λογαριασμό Σας Συναλλαγές που πραγματοποιούν τρίτοι Πληρωτές προς Εσάς υπό την ιδιότητα του Δικαιούχου για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.

4.4.2. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα λαμβάνει το χρηματικό ποσό από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του Πληρωτή και θα καθιστά το εν λόγω ποσό άμεσα διαθέσιμο σε Εσάς, εκδίδοντας ίσης αξίας Ηλεκτρονικό Χρήμα θα το τοποθετεί στο Λογαριασμό Πληρωμών Σας οπότε και θα εμφανίζεται στο Υπόλοιπο σας.

4.4.3. Στο πλαίσιο της παροχής της εν λόγω Υπηρεσίας Αποδοχής Συναλλαγών, η Εταιρεία θα Σας αποστέλλει ειδοποίηση μέσα από το Κανάλι Επικοινωνίας Σας καθώς και θα εμφανίζει ως Ειδοποίηση στην Εφαρμογή την εν λόγω Συναλλαγή της οποίας είστε αποδέκτης. (Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση όπου είστε αποδέκτης Ηλεκτρονικού Χρήματος από Πληρωτή που διαθέτει στην Εταιρεία λογαριασμό πληρωμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 4.4.

4.4.4. Η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του Λογαριασμού Πληρωμών σας είναι το αργότερο η Εργάσιμη Ημέρα κατά την οποία πιστώνεται ο λογαριασμός της Εταιρείας με το ποσό της Συναλλαγής που έχει αιτηθεί ο τρίτος – Πληρωτής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4537/2018 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ Ν. 4021/2011:

Η Εταιρεία Σας ενημερώνει και Εσείς δηλώνετε ρητά ότι έχετε κατανοήσει σαφώς και αποδέχεστε τα κάτωθι:

  1. Οι Υπηρεσίες TORA WALLET δεν συνίστανται σε καμία περίπτωση σε αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων που λαμβάνονται από το κοινό (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 4261/2014) κατά ρητή επιταγή του Ν. 4021/2011 και του Ν. 4537/2018, ως ισχύουν.
  2. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει η TORA WALLET δεν έχουν αποταμιευτικό ή επενδυτικό χαρακτήρα, αντιθέτως, προορίζονται για και εξυπηρετούν αποκλειστικά την διενέργεια Συναλλαγών πληρωμών. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν καταβάλει σε Εσάς ούτε δύναται να νοηθεί ότι αναλαμβάνει οποιαδήποτε δέσμευση ή υποχρέωση απέναντι Σας να καταβάλει οποιοδήποτε τόκο ή άλλο κέρδος/πρόσοδο τόσο από την καταβολή σε αυτήν Ποσού στο πλαίσιο Συναλλαγής Φόρτισης, όσο και από την έκδοση ισόποσου Ηλεκτρονικού Χρήματος καθώς και την τοποθέτηση/διατήρηση Ηλεκτρονικού Χρήματος στο Λογαριασμό Πληρωμών σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα· συνεπώς, δεν θα πρέπει να αναμένετε ή να προσδοκάτε ότι θα έχετε δικαίωμα απόληψης τόκων ή άλλων κερδών/προσόδου από την παροχή των Υπηρεσιών TORA WALLET.

Τα Ποσά που καταβάλετε στην Εταιρεία στο πλαίσιο της παροχής Υπηρεσιών TORA WALLET καθώς και το Ηλεκτρονικό Χρήμα που εκδίδει η Εταιρεία κατ΄ αντιστοιχία για λογαριασμό Σας ΔΕΝ καλύπτονται από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων και επενδύσεων και ΔΕΝ προστατεύονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) σε περίπτωση αδυναμίας της Εταιρείας να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της έναντι τρίτων ή σε περίπτωση θέσης της σε εκκαθάριση με αποτέλεσμα να μην έχετε ΚΑΜΙΑ αξίωση έναντι του ΤΕΚΕ να αποζημιωθείτε σχετικώς ή να αιτηθείτε προς το ΤΕΚΕ την εξαργύρωση του Ηλεκτρονικού Χρήματος που είναι τοποθετημένα στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας ως Υπόλοιπο (Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α’ 37/7.3.2016) «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»).

  1. Η Εταιρεία προς συμμόρφωση της με τις απαιτήσεις του Εφαρμοστέου Δικαίου και, ειδικότερα, των άρθρων 10 του Ν. 4537/2018 και άρθρου 17 του Ν. 4021/2011, ως ισχύουν, για την διασφάλιση των απαιτήσεων στο πλαίσιο διενέργειας Πράξεων Πληρωμών και έκδοσης/εξαργύρωσης Ηλεκτρονικού Χρήματος, έχει ανοίξει σε συστημικό πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας χωριστό λογαριασμό στον οποίο καταθέτει αποκλειστικά και μόνο τα Ποσά τα οποία καταβάλλουν οι πελάτες της στο πλαίσιο της παροχής Υπηρεσιών TORA WALLET, τα οποία κεφάλαια είναι διακριτά και χωριστά από τα κεφάλαια που διατηρεί και χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την κάλυψη ίδιων αναγκών της ή/και από τα κεφάλαια που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο λοιπών υπηρεσιών που προσφέρει.
  2. Η Εταιρεία δηλώνει ότι με τα Ποσά των Πελατών δεν προβαίνει σε επενδύσεις ούτε παρέχει οποιουδήποτε είδους πίστωση ή δάνεια σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

5. Όροι Έκδοσης και Χρήσης Κάρτας

5.1. Γενικά

5.1.1. Η Κάρτα εκδίδεται για λογαριασμό της TORA WALLET από το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Eurobank Ergasias AE» με έδρα την Αθήνα (οδός Όθωνος αρ. 8), αριθμό μητρώου Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 (πρώην ΑρΜΑΕ 6068/06/Β/86/07), εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος, Principal (Κύριο) Μέλος του σχήματος Mastercard που δίδει πρόσβαση στην TORA WALLET (Affiliate Member) εις το εν λόγω σχήμα ως Χορηγός για την έκδοση Κάρτας.

5.1.2. Η Κάρτα χορηγείται από την TORA WALLET προς Εσάς μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Ταυτοποίησης Σας και την Ενεργοποίηση του Λογαριασμού Πληρωμών Σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 3. Η Κάρτα συνδέεται με το Λογαριασμό Πληρωμών TORA για να πραγματοποιείτε Συναλλαγές με Κάρτα.

5.1.3. Η Κάρτα είναι χρεωστική και δεν έχετε τη δυνατότητα να διενεργείτε Συναλλαγές με πίστωση ή/και με δόσεις.

5.2. Διαδικασία Έκδοσης Κάρτας – Ενεργοποίηση Κάρτας:

5.2.1. Η TORA WALLET θα χορηγεί σε Εσάς την Κάρτα εφόσον έχετε προβεί σε επιτυχή ενεργοποίηση του Λογαριασμού Πληρωμών σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 7. Η TORA WALLET έχει το δικαίωμα να μην εγκρίνει την έκδοσή Κάρτας στο όνομα Σας ως νόμιμο κάτοχο αυτής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση για λόγους που η Εταιρεία δύναται να Σας γνωστοποιήσει εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από το Εφαρμοστέο Δίκαιο.

5.2.2. Η Κάρτα εκδίδεται αποκλειστικά στο όνομα Σας, το οποίο θα αναγράφεται σε αυτήν, και αποστέλλεται χωρίς χρέωση για Εσάς ταχυδρομικώς σε φυσική μορφή απενεργοποιημένη στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την Εγγραφή Σας μέσω της Εφαρμογής.

5.2.3. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβετε την Κάρτα από TORA Κατάστημα ή από τα γραφεία της TORA WALLET.

5.2.4. Είστε υπεύθυνος/η να δηλώσετε στην Εφαρμογή εγγράφως τα ορθά και αληθή στοιχεία της διεύθυνσης Σας προκειμένου να είναι επιτυχής η αποστολή της Κάρτας σε Εσάς. Σε διαφορετική περίπτωση, η TORA WALLET δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και θα μπορείτε να λάβετε Κάρτα υποβάλλοντας εκ νέου αίτημα μέσω της Εφαρμογής με χρέωση Σας (βλ. Ενότητα 11 για Χρεώσεις Υπηρεσιών).

5.2.5. Με την παραλαβή της Κάρτας από Εσάς θα πρέπει να θέσετε την υπογραφή σας ιδιοχείρως και ολογράφως στον ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό χώρο στην οπίσθια όψη της Κάρτας καθώς και να ακολουθήσετε τα βήματα ενεργοποίησής της όπως θα καθοδηγηθείτε μέσω της Εφαρμογής.

5.2.6. Οφείλετε να ενημερώσετε την TORA WALLET χωρίς υπαίτια καθυστέρηση αν η Κάρτα δεν έχει παραδοθεί στη διεύθυνση Σας εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος (15) δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ενεργοποίηση του Λογαριασμού Πληρωμών Σας.

5.3. Προσωπικός Κωδικός Κατόχου (στο εξής το «PIN Κάρτας»):

5.3.1. Με την παραλαβή της Κάρτας από Εσάς, η ΤORA WALLET θα Σας καταστήσει διαθέσιμο έναν ασφαλή προσωπικό μοναδικό κωδικό κατόχου προκειμένου να τον χρησιμοποιείτε στις Συναλλαγές με Κάρτα στο πλαίσιο της Ταυτοποίησης Σας.

5.3.2. Το ΡΙΝ είναι μοναδικό, παράγεται αυτοματοποιημένα σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας και είναι αυστηρά προσωπικό, προοριζόμενο για χρήση αποκλειστικά από Εσάς.

5.3.3. Το PIN μπορεί να αλλαχθεί από Εσάς, σε οποιοδήποτε ATM.

5.3.4. Οφείλετε να μεριμνάτε και να λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της Κάρτας Σας και του ΡΙΝ αλλά και να τη διατηρείτε σε καλή κατάσταση π.χ. να μην έχουν αλλοιωθεί τα αναγραφόμενα σε αυτήν στοιχεία και να μην έχει υποστεί φθορά το σώμα αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να μην γίνεται αποδεκτή η Κάρτα από τα ΑΤΜ και τα τερματικά μηχανήματα αποδοχής καρτών (ΕFT/POS) για την πραγματοποίηση Συναλλαγής με Κάρτα από μέρους Σας. Εφόσον η Κάρτα Σας δεν πληροί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα στην TORA WALLET για έκδοση νέας Κάρτας με Χρέωση σας, όπως οι εν λόγω Χρεώσεις προβλέπονται στην Ενότητα 10 και τον Ιστότοπο της Εταιρείας.

5.3.5. Παράλληλα με τα μέτρα που προβλέπονται εν γένει στην Ενότητα 6, θα πρέπει να επιδεικνύετε δέουσα επιμέλεια για την ασφάλεια της Κάρτας και του ΡΙΝ Σας, να ελέγχετε ότι η Κάρτα είναι στην κατοχή Σας, να μην αναγράφετε τον ΡΙΝ πάνω στην Κάρτα ή και σε άλλα μέσα τα οποία είναι πλησίον ή και συνδεδεμένα με την Κάρτα Σας ή/και είναι εν γένει προσβάσιμα σε τρίτους π.χ. ατζέντες, πορτοφόλια, κινητές συσκευές κλπ.

5.3.6. Σε περίπτωση όπου απωλεσθεί το ΡΙΝ ή/και η Κάρτα Σας ή έχετε υπόνοιες ότι τρίτο πρόσωπο έχει υποκλέψει ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για την υποκλοπή του ΡΙΝ ή/και τη μη εγκεκριμένη χρήση της Κάρτας Σας, τότε θα πρέπει να ενημερώσετε πάραυτα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από μέρους Σας την TORA WALLET προκειμένου να απενεργοποιήσει την Κάρτα ή/και να Σας εκδώσει νέο ΡΙΝ, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας, όπως τα εν λόγω στοιχεία αναρτώνται στην Εφαρμογή.

5.3.7. Η διαρροή του ΡΙΝ σε συνδυασμό με την απώλεια, υπεξαίρεση ή κλοπή της Κάρτας Σας από τρίτο πρόσωπο ενδέχεται να οδηγήσει στην απώλεια της περιουσίας Σας, ήτοι στη μείωση ή και στην ολοσχερή κατανάλωση του Υπολοίπου Ηλεκτρονικού Χρήματος που είναι τοποθετημένο στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας. Εφόσον δεν έχετε τηρήσει τις ανωτέρω υποδείξεις και τα μέτρα δέουσας φύλαξης του ΡΙΝ και της Κάρτας σας και δεν έχετε ενημερώσει εγκαίρως την Εταιρεία, επιδεικνύετε βαρεία αμέλεια και ευθύνεστε για το σύνολο των μη εγκεκριμένων Πράξεων Πληρωμών που διενεργήθηκαν με Κάρτα στερούμενος του δικαιώματος να Σας αποδοθεί από την Εταιρεία το εν λόγω χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις μη εγκεκριμένες Πράξεις Πληρωμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 17.

5.3.8. Έως ότου γνωστοποιήσετε στην TORA WALLET ένα εκ των περιστατικών των παραγράφων ανωτέρω, φέρετε την ευθύνη για οποιαδήποτε περιουσιακή ζημία υποστείτε έως του ποσού των (50) πενήντα Ευρώ, ως συνέπεια της διενέργειας από τρίτο πρόσωπο μη εγκεκριμένων Πράξεων Πληρωμών με τη χρήση υποκλαπέντος ΡΙΝ ή της Κάρτας σας. Ωστόσο, σε περίπτωση όπου επιδείξετε βαριά αμέλεια ή δόλια συμπεριφορά στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για την φύλαξη της Κάρτας και του ΡΙΝ Σας καθώς και για την άμεση ενημέρωση της TORA WALLET, τότε αποκλειστικά υπεύθυνος/η για οποιαδήποτε περιουσιακή ζημία ανεξαρτήτως ποσού παραμένετε εσείς και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε περιουσιακή ή άλλη ζημία τυχόν υποστείτε εκ της αιτίας αυτής. Για τυχόν μη εγκεκριμένες από Εσάς Πράξεις Πληρωμής που διενεργήθηκαν από τρίτο πρόσωπο με χρήση της Κάρτας ή του ΡΙΝ Σας δεν ευθύνεστε για το χρονικό διάστημα μετά την γνωστοποίηση του περιστατικού αυτού στην TORA WALLET, εκτός αν βαρύνεστε με δόλο ως προς την τέλεση των ανωτέρω.

5.3.9. Το ΡΙΝ Κάρτας Σας δεν γνωστοποιείται σε καμία περίπτωση στους εμπόρους με τους οποίους πραγματοποιείτε Συναλλαγή με Κάρτα.

5.4. Χρήση Κάρτας – Συναλλαγές με Κάρτα:

5.4.1. Η Κάρτα συνδέεται με το Λογαριασμό Πληρωμών Σας προκειμένου να μπορείτε να πραγματοποιείτε Συναλλαγές με Κάρτα, να μπορείτε δηλαδή να χρησιμοποιήσετε την Κάρτα για Συναλλαγές στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε:

(1) ΑΤΜ, για ανάληψη μετρητών από Εσάς καθώς και για την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής που υποστηρίζει το ΑΤΜ, όλο το 24ωρο σε πραγματικό χρόνο,

(2) για Συναλλαγές μέσω τερματικών συσκευών αποδοχής καρτών (EFT/PoS) σε καταστήματα εμπόρων που κάνουν αποδεκτές τις πληρωμές με κάρτα και, ειδικά, μέσω του διεθνούς σχήματος καρτών με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία για την έκδοση της Κάρτας και

(3) για εξ’ αποστάσεως Συναλλαγές διαδικτυακά σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-commerce) εμπόρων που δέχονται πληρωμές μέσω του διεθνούς σχήματος καρτών με το οποίο συνεργάζεται η Εταιρεία για την έκδοση της Κάρτας.

5.4.2. Κάθε Συναλλαγή με Κάρτα ολοκληρώνεται με την καταχώρηση του ΡΙΝ (πλην ανέπαφων συναλλαγών έως του εκάστοτε προβλεπόμενου ορίου) στη συσκευή τερματικού αποδοχής καρτών (EFT/PoS) ή/και με την καταχώρηση των στοιχείων που αναγράφονται στην Κάρτα όπως του επώνυμου, αριθμού κάρτας, ημερομηνίας λήξης και κωδικού επαλήθευσης (CVC2) – ειδικά για τις εξ αποστάσεως ηλεκτρονικές συναλλαγές – είτε με την υπογραφή από μέρους Σας του εκδοθέντος από την συσκευή EFT/PoS χρεωστικού δελτίου.

5.4.3. Με τον τρόπο αυτό εξουσιοδοτείτε την TORA WALLET ανεκκλήτως και συγκατατίθεστε στο να πραγματοποιήσει η TORA WALLET τις απαραίτητες Πράξεις Πληρωμής για την ολοκλήρωση της επιθυμητής από Εσάς Συναλλαγής με Κάρτα, εξαργυρώνοντας το διαθέσιμο Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος που έχετε στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας και είτε καταβάλλοντας σε Εσάς ίσης αξίας σε μετρητά (για τις Συναλλαγές της περίπτωσης 1) είτε καταβάλλοντας στον αντίστοιχο έμπορο ίσης αξίας ποσό (για τις Συναλλαγές των περιπτώσεων 2 και 3).

5.4.4. Η Συναλλαγή με Κάρτα δεν θα ολοκληρώνεται εφόσον:

(α) Το διαθέσιμο Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος που υπάρχει στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση της Συναλλαγής, πλέον τυχόν καταβλητέων Χρεώσεων της TORA WALLET ή/και

(β) Έχετε υπερβεί το ανώτατο Ημερήσιο Όριο Συναλλαγών με Κάρτα που έχει τυχόν τεθεί από την TORA WALLET (βλ. Ενότητα 12) ή σε περίπτωση όπου έχει ανασταλεί η λειτουργία της Κάρτας Σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 5.5.

(γ) Η Εταιρεία απορρίψει κατά την κρίση της την πραγματοποίηση της εν λόγω Συναλλαγής με Κάρτα για εύλογη αιτία π.χ. για λόγους οφειλόμενους σε συμμόρφωση της με το Εφαρμοστέο Δίκαιο ή/και για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών.

5.4.5. Σε περίπτωση που ολοκληρώσετε μια συναλλαγή υπογράφοντας το χρεωστικό δελτίο που έχει εκδοθεί από την συσκευή EFT/PoS, ενδέχεται να σας ζητηθεί η επίδειξη αποδεικτικού της ταυτότητας Σας.

5.4.6. Η Κάρτα έχει ενσωματωμένη εκ της κατασκευής της τεχνολογία που υποστηρίζει τις ανέπαφες συναλλαγές (contactless) χωρίς ΡΙΝ με Όριο Συναλλαγών που ανέρχεται σε Ευρώ 150. Εφόσον φτάσετε αυτό το Όριο Συναλλαγών θα πρέπει να καταχωρίσετε το ΡΙΝ Σας για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε νέες Πράξεις Πληρωμών.

5.4.7. Έχετε τη δυνατότητα έως του εκάστοτε ισχύοντος ορίου να πραγματοποιείτε ανέπαφες Συναλλαγές με Κάρτα στα καταστήματα των επιχειρήσεων με τις οποίες συμβάλλεστε και διαθέτουν τερματικό αποδοχής καρτών που υποστηρίζει την συγκεκριμένη τεχνολογία. Στην περίπτωση αυτή, εξουσιοδοτείτε ανεκκλήτως την ΤORA WALLET για την εκτέλεση Πράξης Πληρωμής με την απόθεση της Κάρτας πάνω στον σαρωτή (reader) του τερματικού αποδοχής καρτών (EFT/PoS) χωρίς την χρήση ΡΙΝ, εφόσον το ποσό τους δεν υπερβαίνει το ισχύον ημερήσιο όριο ανέπαφων συναλλαγών, και έπειτα εκδίδεται το σχετικό χρεωστικό παραστατικό.

5.4.8. Η TORA WALLET χορηγεί την Κάρτα αποκλειστικά σε Εσάς για χρήση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε την Κάρτα ή να την δώσετε περαιτέρω σε τρίτα πρόσωπα για να την χρησιμοποιούν για ίδιο λογαριασμό ή και για να Σας αντιπροσωπεύουν με αυτήν στις συναλλαγές Σας.

5.4.9. Με την κάρτα σας μπορείτε να εκτελέσετε Συναλλαγές σε οποιαδήποτε νόμισμα. Η συναλλαγματική μετατροπή θα γίνει αυτόματα και ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί σε ΕΥΡΩ αφού πρώτα εφαρμοστεί η σχετική χρέωση για την υπηρεσία μετατροπής (βλ. Ενότητα 11 για Χρεώσεις).

5.4.10. Η χρήση της Κάρτας από Εσάς μέσω ΑΤΜ ενδέχεται να συνεπάγεται την επιβάρυνση Σας με τυχόν Χρεώσεις. Παράλληλα, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί ο πάροχος ΑΤΜ ενδέχεται να επιβαρυνθείτε απευθείας από τον εν λόγω πάροχο ΑΤΜ με επιπρόσθετα έξοδα και επιβαρύνσεις πλέον των Χρεώσεων της Εταιρείας. Προτού προβείτε σε ολοκλήρωση της Συναλλαγής Σας με Κάρτα θα μπορείτε να ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό των Χρεώσεων τις οποίες θα επιβαρυνθείτε αν προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της Συναλλαγής με Κάρτα. Για λοιπά έξοδα και προμήθειες που επιβάλλει ο πάροχος ΑΤΜ στο πλαίσιο της χρήσης του ΑΤΜ για τη διενέργεια Συναλλαγής με Κάρτα η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη απέναντι Σας ή υποχρέωση ενημέρωσης Σας για τις επιβαλλόμενες από τον τρίτο πάροχο χρεώσεις και έξοδα.

5.4.11. Ειδικά για τις Συναλλαγές με Κάρτα των περιπτώσεων (1) έως και (3) της παραγράφου 10 θα πρέπει να ακολουθείτε με προσοχή της οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη προκειμένου να καταχωρήσετε επιτυχώς την Εντολή Πληρωμής Σας. Παράλληλα, αναλαμβάνετε τον κίνδυνο από τη μη τήρηση από τον εκάστοτε έμπορο ή/και ΑΤΜ πάροχο των προτύπων ασφαλείας για συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή και μέσω των λοιπών συσκευών π.χ. EFT/PoS, ΑΤΜ. Εδώ θα βρείτε ενημερωτικό σημείωμα που έχει εκπονήσει η TORA WALLET για την ασφάλεια των Συναλλαγών με την Κάρτα Σας στο διαδίκτυο.

5.5. Αναστολή/Απενεργοποίηση Λειτουργίας Κάρτας:

5.5.1. Πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στην Ενότητα 11, η TORA WALLET δύναται να απενεργοποιεί προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία της Κάρτας Σας και στις κάτωθι ειδικότερες περιπτώσεις, εφόσον:

(1) έχει ανασταλεί η λειτουργία του Λογαριασμού Πληρωμών Σας ή

(2) έχετε γνωστοποιήσει στην TORA WALLET ένα εκ των περιστατικών που προβλέπονται στην Ενότητα 9, οπότε και η TORA WALLET προβαίνει σε απενεργοποίηση της Κάρτας ή/και του ΡΙΝ Σας.

5.5.2. Η TORA WALLET θα επικοινωνήσει μαζί Σας για να Σας ενημερώσει σχετικώς πριν την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της Κάρτας Σας, άλλως θα Σας ενημερώσει στο αμέσως επόμενο δυνατό χρονικό σημείο μετά την εφαρμογή αυτού και εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από το Εφαρμοστέο Δίκαιο ή για άλλους αντικειμενικούς λόγους.

5.5.3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δε δύνασθε να εγείρετε οποιαδήποτε αξίωση έναντι της TORA WALLET για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας έχετε τυχόν υποστεί σχετικώς.

5.6. Λήξη Ισχύος Κάρτας – Έκδοση Νέας:

5.6.1. Η Κάρτα έχει ορισμένη διάρκεια ισχύος και μπορείτε να την χρησιμοποιείτε έως και την τελευταία ημέρα του μήνα που αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη της. Με το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας η Κάρτα θα απενεργοποιείται και δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε Συναλλαγή με Κάρτα.

5.6.2. Πριν το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας ισχύος η κάρτα Σας θα ανανεώνεται αυτόματα και θα ταχυδρομείται στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην Εφαρμογή. Εφόσον προβείτε στην ενεργοποίηση της νέας κάρτας πριν τη λήξη της προηγούμενης κάρτας, αυτή θα απενεργοποιείται αυτομάτως. Η TORA WALLET δύναται να αρνηθεί την ανανέωση της Κάρτας Σας κατά την κρίση της. Κάθε Κάρτα που εκδίδεται σε ανανέωση της αρχικής αποτελεί συνέχεια αυτής και διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

5.6.3. Με την καταγγελία ή τη λύση των Όρων Χρήσης η Κάρτα θα απενεργοποιείται και υποχρεούστε να επιστρέψετε τεμαχισμένη την Κάρτα στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος. Η χρήση της Κάρτας με την καταγγελία των Όρων Χρήσης ή/και την απενεργοποίηση της απαγορεύεται και συνιστά αξιόποινη πράξη.

 

6. Λειτουργία και Όροι Χρήσης Εφαρμογής

6.1. Η TORA WALLET παρέχει σε Εσάς τη δυνατότητα μέσω της Εφαρμογής να εγγραφείτε στις Διαθέσιμες Υπηρεσίες, να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στο Λογαριασμό Πληρωμών ΤORA που τηρείται στο όνομα Σας προκειμένου να χρησιμοποιείτε τις Διαθέσιμες Υπηρεσίες καθώς και να λαμβάνετε ενημέρωση για κάθε είδους πληροφορίες που σχετίζονται με τις Συναλλαγές Σας, το Υπόλοιπο Σας και το ιστορικό κινήσεων του Λογαριασμού Πληρωμών Σας. Παράλληλα, μέσω της Εφαρμογής έχετε τη δυνατότητα να επικαιροποιείτε τα προσωπικά Σας στοιχεία καθώς και να επιλέγετε το επιθυμητό Κανάλι Επικοινωνίας, ενώ έχετε τη δυνατότητα μέσω της Εφαρμογής να καταχωρείτε νέο Κωδικό Πρόσβασης.

6.2. H Eφαρμογή εγκαθίσταται σε κινητή συσκευή που θα επιλέξετε Εσείς (εφόσον πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Εταιρεία) και η οποία συνδέεται με έναν αριθμό κινητής τηλεφωνίας στον οποίο είστε συνδρομητής. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου θα χρησιμοποιηθεί από την TORA WALLET για λόγους Ταυτοποίησης Σας ως αποκλειστικού χρήστη της Εφαρμογής. Σε περίπτωση όπου οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συνεργασίας Μας αντικαταστήσετε την συσκευή στην οποία είναι εγκατεστημένη η Εφαρμογή με έτερη κινητή συσκευή ή σε περίπτωση όπου αλλάξετε αριθμό κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στην Εφαρμογή καθώς και να λαμβάνετε τις Διαθέσιμες Υπηρεσίες να προβείτε στις ενέργειες που Σας υποδεικνύονται μέσω της Εφαρμογής για την εκ νέου ταυτοποίηση της κινητής Σας συσκευής ή/και του αριθμού κινητής τηλεφωνίας Σας.

6.3. Η Εφαρμογή είναι ένα λογισμικό προϊόν της TORA WALLET, το οποίο είναι συνεχώς εξελισσόμενο και υποκείμενο σε βελτιώσεις/μεταβολές λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. Για το λόγο αυτό, η TORA WALLET έχει το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τις τεχνικές παραμέτρους καθώς και το περιεχόμενο της Εφαρμογής στο σύνολο της αυτόματα καθώς και τις επιμέρους διαδικασίες χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση Σας. Ειδικότερα, η TORA WALLET έχει το δικαίωμα να τροποποιεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση τις διαδικασίες αλλά και τις τεχνικές παραμέτρους πρόσβασης των πελατών της στην Εφαρμογή, τον Λογαριασμό Πληρωμών και την Κάρτα. Οι ανωτέρω μεταβολές δε συνιστούν τροποποίηση των Όρων Χρήσης και δεν γνωστοποιούνται εκ των προτέρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 3.

6.4. Η TORA WALLET διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία της Εφαρμογής είτε για λόγους τεχνικής συντήρησης και αναβάθμισης αυτής είτε για λόγους ασφάλειας. Παράλληλα, δικαιούται να διακόπτει την σύνδεση Σας στην Εφαρμογή σε περίπτωση υπόνοιας μη εγκεκριμένης από Εσάς ή και δόλιας χρήσης από τρίτο της Εφαρμογής ή/και εφόσον η TORA WALLET εκτιμά ότι δεν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η TORA WALLET θα Σας ενημερώνει σχετικώς πριν την αναστολή της λειτουργίας της Εφαρμογής ή και αμέσως μετά, εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από το Εφαρμοστέο Δίκαιο ή για άλλους αντικειμενικούς λόγους.

6.5. Η TORA WALLET ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με τον εξοπλισμό, την συσκευή Σας, το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο σε αυτήν καθώς και την σύνδεση στο διαδίκτυο ή και τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο στα οποία απαιτείται να έχετε πρόσβαση ως κατ’ ελάχιστον προδιαγραφές για την εγκατάσταση και χρήση της Εφαρμογής. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η χρήση του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων για την πραγματοποίηση Συναλλαγών εξ αποστάσεως ενέχει κινδύνους αναφορικά με την ασφάλεια της συσκευής, του λογισμικού και της Εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη σε αυτήν, μεταξύ αυτών, για την αλλοίωση ή υποκλοπή στοιχείων και επικοινωνιών που μεταφέρονται μέσω αυτών.

 

7. Εγγραφή και Ταυτοποίηση Πελάτη

7.1. Η διαδικασία Εγγραφής νέων πελατών στις Διαθέσιμες Υπηρεσίες, όπως περιγράφονται στην Ενότητα 3, διαμορφώνεται από την Εταιρεία σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Εφαρμοστέου Δικαίου. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αίτηση Εγγραφής Σας για την λήψη των Υπηρεσιών TORA WALLET.

7.2. Η διαδικασία Εγγραφής νέων πελατών στις Διαθέσιμες Υπηρεσίες εξυπηρετείται από την Εφαρμογή.

7.3. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την Εγγραφή Σας εμφανίζονται συστημικά στην Εφαρμογή, περιλαμβανομένων αναλυτικής περιγραφής των νομιμοποιητικών εγγράφων που πρέπει να προσκομίσετε καθώς και των στοιχείων που πρέπει να συμπληρώσετε προκειμένου να γίνει η αρχική Ταυτοποίηση Σας από την Εταιρεία.

7.4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος Εγγραφής Σας στις Διαθέσιμες Υπηρεσίες, αποτελεί:

(α) Να είστε άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

(β) Να έχετε διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα, και

(γ) Να έχετε ελληνικό Α.Φ.Μ. (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου)

7.5. Στο πλαίσιο της εγγραφής σας θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας Σας, το οποίο παράλληλα θα αποτελεί και το Όνομα Χρήστη Σας για την Εφαρμογή, καθώς και μοναδικό Κωδικό πρόσβασης ο οποίος σε συνδυασμό με το Όνομα Χρήστη, σας επιτρέπει την εισαγωγή σας με ασφάλεια στην Εφαρμογή.

7.6. Με την ανωτέρω καταχώρηση δηλώνετε άνευ οποιασδήποτε επιφύλαξης ότι είστε ο πραγματικός συνδρομητής στο όνομα του οποίου έχει ταυτοποιηθεί ο τηλεφωνικός αριθμός που δηλώνετε στην TORA WALLET.

7.7. Σε περίπτωση όπου διακόψετε τη διαδικασία Εγγραφής Σας για οποιοδήποτε λόγο μετά το στάδιο της καταχώρησης του συνδυασμού Όνομα Χρήστη και Κωδικού Πρόσβασης, το αίτημα Σας προς παροχή των Υπηρεσιών TORA WALLET θα θεωρείται εκκρεμές και σε περίπτωση όπου μελλοντικά αποφασίσετε να προβείτε σε Εγγραφή Σας θα πρέπει να προχωρήσετε σε εισαγωγή στην εφαρμογή με τη χρήση του συνδυασμού Όνομα Χρήστη και Κωδικού Πρόσβασης, και να συνεχίσετε τη διαδικασία εγγραφής από το σημείο που είχε διακοπεί.

7.8. Τα στοιχεία που δηλώνετε στο στάδιο της Εγγραφής Σας πρέπει να είναι ακριβή και αληθή ενώ τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζετε πρέπει να είναι σε ευανάγνωστη μορφή σαρωμένα και γνήσια.

7.9. Παράλληλα, κατά το στάδιο της Εγγραφής Σας θα κληθείτε μέσω της Εφαρμογής να επιλέξετε το επιθυμητό από Εσάς Κανάλι Επικοινωνίας και να καταχωρήσετε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής Σας διεύθυνσης.

7.10. Με τις ανωτέρω καταχωρήσεις δηλώνετε άνευ οποιασδήποτε επιφύλαξης ότι είστε ο αληθής δικαιούχος της δηλωθείσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνετε στην TORA WALLET.

7.11. Εφόσον από τον αρχικό έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων που έχετε προσκομίσει καθώς και των στοιχείων που έχετε συμπληρώσει προκύψουν ερωτήματα ή/και ζητήματα προς επανεξέταση και επιβεβαίωση από Εσάς, αυτά θα σας γνωστοποιηθούν μέσα από το Κανάλι Επικοινωνίας και την Εφαρμογή.

7.12. H TORA WALLET στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης μαζί Σας θα θεωρεί ότι η οποιαδήποτε επικοινωνία πραγματοποιείται μέσα από τα επιλεγμένα από Εσάς Κανάλια Επικοινωνίας προέρχεται και απευθύνεται από και προς Εσάς ή/και ότι η εν λόγω επικοινωνία έχει περιέλθει στη δική Σας σφαίρα ελέγχου.

7.13. Για το λόγο αυτό, οφείλετε να γνωστοποιείτε άμεσα στην TORA WALLET τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας Σας καθώς και των λοιπών στοιχείων που έχετε δηλώσει στην TORA WALLET κατά την Εγγραφή Σας. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται μέσω των βημάτων που προβλέπονται στην Εφαρμογή Σας και αποδεικνύεται από την επιτυχή αλλαγή και καταχώρηση αυτών στην Εφαρμογή. Μέχρι να προβείτε επιτυχώς στις απαραίτητες αλλαγές, η TORA WALLET θα θεωρεί ως αληθή και ακριβή τα στοιχεία που έχετε προγενεστέρως υποβάλει σε αυτήν και, ειδικά σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας από Εσάς, κάθε κοινοποίηση εγγράφου (ή και αποστολή Κάρτας κατόπιν αιτήματος Σας) στην παλιά Σας διεύθυνση θα θεωρείται έγκυρη παράγουσα τα εκάστοτε έννομα αποτελέσματα που προβλέπονται στο Εφαρμοστέο Δίκαιο. Δεν μπορείτε να αντιτάξετε στην TORA WALLET μεταβολή των στοιχείων Σας, μεταξύ αυτών και των στοιχείων επικοινωνίας Σας, εφόσον δεν της έχετε προγενέστερα γνωστοποιήσει αυτά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η TORA WALLET δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε σχετικώς από την μη έγκαιρη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων που έχετε καταχωρήσει στην Εφαρμογή.

7.14. Η Εταιρεία δε δεσμεύεται επ’ ουδενί, ρητά ή σιωπηρά, ότι θα κάνει δεκτή την αίτηση Σας για Εγγραφή στις Υπηρεσίες ΤORA WALLET, σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να μην προχωρήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση σε συνεργασία μαζί Σας εάν κρίνει ότι δεν πληροίτε τις απαιτήσεις του Εφαρμοστέου Δικαίου ή και των πολιτικών που ακολουθεί για την δημιουργία νέων πελατών προς τους οποίους παρέχει τις Υπηρεσίες TORA WALLET στο πλαίσιο ενδελεχούς ελέγχου που πραγματοποιεί. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα Σας ενημερώνει σχετικώς ότι δεν είναι εφικτή η δημιουργία Λογαριασμού Πληρωμών στο όνομα Σας και ότι δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η Ταυτοποίηση Σας· διευκρινίζεται ότι δεν γεννάται οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας απέναντι Σας από οποιαδήποτε αιτία εκ του γεγονότος της ανεπιτυχούς Εγγραφής Σας και πως η εγκατάσταση της Εφαρμογής στην κινητή συσκευή Σας δεν νοείται ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως δέσμευση ή δήλωση ή συμφωνία της Εταιρείας προς Εσάς, ρητή ή σιωπηρή, ότι θα ολοκληρωθεί η συνεργασία και θα εκκινήσει η παροχή των Υπηρεσιών TORA WALLET.

 

8. Πρόσβαση στην Εφαρμογή και Εγκρίσεις Συναλλαγών

Για την πρόσβαση στην Εφαρμογή και τη έγκριση των Συναλλαγών μέσω της Εφαρμογής, προβλέπονται τα ακόλουθα:

8.1. Συνδυασμός Κινητό Τηλέφωνο Όνομα Χρήστη ή «User ID» και Κωδικού Πρόσβασης ή «Password»:

Όπως προβλέπεται στην Ενότητα 7, στο πλαίσιο της Εγγραφής σας θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας Σας, το οποίο παράλληλα θα αποτελεί και το Όνομα Χρήστη Σας για την Εφαρμογή, καθώς και έναν μοναδικό Κωδικό πρόσβασης. Το ως άνω Όνομα Χρήστη σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πρόσβασης, σας επιτρέπει την εισαγωγή σας με ασφάλεια στην Εφαρμογή. Τόσο το Όνομα Χρήστη όσο ο Κωδικός Πρόσβασης δύναται να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από Εσάς, μέσω της Εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες που Σας γνωστοποιούνται σχετικώς από την Εφαρμογή.

8.2. Κωδικός PIN Εφαρμογής

Με την ολοκλήρωση της Εγγραφής σας, όπως προβλέπεται στην Ενότητα 7, και κατά την Ενεργοποίηση του Λογαριασμού Πληρωμών σας με την πρώτη είσοδό σας στην Εφαρμογή, θα σας ζητηθεί από την Εφαρμογή να ορίσετε ένα Τετραψήφιο κωδικό (PIN) της επιλογής Σας (Κωδικός PIN Εφαρμογής). Επίσης, ο ως άνω Κωδικός PIN εξυπηρετεί (α) την πρόσβαση στην Εφαρμογή εναλλακτικά της συνδυασμένης χρήσης του User ID και του Password, καθώς και (β) την συγκατάθεση Σας για την εκτέλεση Συναλλαγών από την Εταιρεία για λογαριασμό Σας. Ο Κωδικός PIN δύναται να αντικατασταθεί οποτεδήποτε από Εσάς, μέσω της Εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες που Σας γνωστοποιούνται σχετικώς από την Εφαρμογή.

8.3. Δακτυλικό Αποτύπωμα

8.3.1. Επιπλέον των ως άνω Κωδικών, Σας παρέχεται η δυνατότητα να αποκτάτε πρόσβαση στην Εφαρμογή και τις Διαθέσιμες Υπηρεσίας μέσω της χρήσης/παρουσίασης δακτυλικού αποτυπώματός Σας σε έναν αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων της συσκευής Σας, εφόσον η συσκευή Σας διαθέτει αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων και υποστηρίζει τεχνικά τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα.

8.3.2. Η ενεργοποίηση της ως άνω λειτουργικότητας, πραγματοποιείται από Εσάς, μέσω της Εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες που Σας γνωστοποιούνται σχετικώς από την Εφαρμογή.

8.3.3. Η ενεργοποίηση της ως άνω λειτουργικότητας προϋποθέτει επίσης την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας βιομετρικών της συσκευής Σας, μέσω της χρήσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, για την επαλήθευση της ταυτότητάς Σας και την πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής Σας, στο μέτρο που η συσκευή Σας διαθέτει αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

8.3.4. Η χρήση/παρουσίαση του δακτυλικού αποτυπώματός Σας σε έναν αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων της συσκευής Σας, μέσω της Εφαρμογής, εξυπηρετεί (α) την πρόσβαση στην Εφαρμογή εναλλακτικά της συνδυασμένης χρήσης του User ID και του Password ή του Κωδικού PIN Εφαρμογής, καθώς και (β) την συγκατάθεση Σας για την εκτέλεση Συναλλαγών από την Εταιρεία για λογαριασμό Σας.

8.3.5. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που ο αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων της συσκευής Σας δεν αναγνωρίσει το δηλωθέν δακτυλικό αποτύπωμα, ως προβλέπεται στην παράγραφο 11 ανωτέρω, δεν θα σας επιτραπεί από την Εφαρμογή κατά περίπτωση η διενέργεια των ανωτέρω ενεργειών.

8.3.6. Η πρόσβαση Σας μέσω της λειτουργικότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες προϋποθέτει ότι διαθέτετε κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, για την καταλληλόλητα του οποίου η TORA WALLET δεν φέρει ευθύνη. Διαβεβαιώνετε ότι γνωρίζετε άριστα τον χειρισμό των απαιτούμενων συσκευών, μέσων ή προγραμμάτων, περιλαμβανομένης της χρήσης της λειτουργικότητας δακτυλικού αποτυπώματος.

8.4. Χρήση Εξατομικευμένων Διαπιστευτηρίων Ασφάλειας:

8.4.1. Η Εταιρεία διευκρινίζει και Εσείς αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι τα ανωτέρω επιμέρους Εξατομικευμένα Διαπιστευτήρια Ασφάλειας, περιλαμβανομένου και του ΡΙΝ Κάρτας (Ενότητα 5) ή και η εισαγωγή των στοιχείων της Κάρτας Σας, αποτελούν το αναγνωριστικό στοιχείο με το οποίο η TORA WALLET διασφαλίζει ότι το πρόσωπο που πραγματοποιεί τις Συναλλαγές και επιθυμεί να λάβει τις Υπηρεσίες ως αντισυμβαλλόμενος της, είστε αποκλειστικά και μόνο Εσείς καθώς και ότι οι Συναλλαγές είναι εγκεκριμένες και εκκινούνται από Εσάς.

8.4.2. Η εισαγωγή των επιμέρους Εξατομικευμένων Διαπιστευτηρίων Ασφάλειας στα κατάλληλα πεδία που Σας ζητείται για την οριστική υποβολή της Εντολής Πληρωμής (είτε είναι η Εφαρμογή, είτε ΑΤΜ είτε διαδικτυακά στο ηλεκτρονικό κατάστημα του εμπόρου είτε στις συσκευές EFT/POS του εμπόρου) επέχει θέση συγκατάθεσης Σας με την οποία εξουσιοδοτείτε ρητά, ανεπιφύλακτα και ανεκκλήτως την TORA WALLET να πραγματοποιεί, διαχειρίζεται και εκτελεί Πράξεις Πληρωμής για λογαριασμό Σας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

8.4.3. Με την χρήση των ανωτέρω Εξατομικευμένων Διαπιστευτηρίων Ασφάλειας από Εσάς, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εταιρείας όπως προβλέπονται στην Εφαρμογή Σας, η εκτέλεση της εν λόγω Πράξης Πληρωμής είναι εγκεκριμένη. Θα πρέπει να μεριμνάτε και να λαμβάνετε όλα τα μέτρα επιμέλειας που προβλέπονται στους Κανόνες Ασφάλειας των Συναλλαγών (Ενότητα 9) προκειμένου να μην διαρρεύσουν, κλαπούν, απωλεσθούν ή υπεξαιρεθούν τα ανωτέρω Εξατομικευμένα Διαπιστευτήρια Ασφάλειας, καθότι στην περίπτωση αυτή τρίτος ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσει για να διενεργήσει Πράξεις Πληρωμών για τις οποίες δεν έχετε δώσει την συγκατάθεση Σας και, συνεπώς, θεωρούνται ως μη εγκεκριμένες. Στην περίπτωση αυτή, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 17.

8.5. Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη:

Η Εταιρεία εφαρμόζει Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη στο πλαίσιο της διενέργειας Συναλλαγών από μέρους Σας μέσω της Εφαρμογής ή και Συναλλαγών με Κάρτα λόγω του αυξημένου κινδύνου απάτης που μπορεί να ενέχει η διενέργεια εξ αποστάσεως διαδικτυακών πληρωμών. Η Ισχυρή Ταυτοποίηση Πελάτη περιλαμβάνει στοιχεία που συνδέουν δυναμικά την Συναλλαγή με συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο Δικαιούχο και εφαρμόζεται από την Εταιρεία κατά τις προδιαγραφές της Εποπτεύουσας Αρχής με σκοπό την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Εξατομικευμένων Διαπιστευτηρίων Ασφάλειας Σας.

 

9. Κανόνες Ασφάλειας:

9.1. Με το παρόν αναλαμβάνετε και αποδέχεστε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών ΤORA WALLET να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα και να επιδεικνύετε αυξημένη προσοχή και επιμέλεια προκειμένου να διασφαλίζετε:

9.1.1 Την ασφαλή φύλαξη της συσκευής επί της οποίας είναι εγκατεστημένη η Εφαρμογή και στην οποία είναι ενσωματωμένη η συνδρομητική κάρτα κινητής τηλεφωνίας καθώς και την προστασία της από μη εξουσιοδοτημένη χρήση/πρόσβαση τρίτου προσώπου σε αυτήν.

9.1.2 Την ασφαλή φύλαξη και χρήση των Εξατομικευμένων Διαπιστευτηρίων Ασφάλειας που προβλέπονται στην Ενότητα 8.

9.1.3 Την σύνδεση Σας σε ασφαλή δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ενσύρματα ή ασύρματα, δημόσια ή ιδιωτικά, καθότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω των εν λόγω δικτύων επαυξάνει τον κίνδυνο υποκλοπών, αλλοίωσης, παρέμβασης ή και κακόβουλης/μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών από τρίτα πρόσωπα.

9.1.4 Την ασφαλή φύλαξη της Κάρτας Σας καθώς και των μοναδικών στοιχείων που είναι αποτυπωμένα επί αυτής (π.χ. CVC, ημερομηνία λήξης, αριθμό Κάρτας).

9.1.5 Την ασφαλή πρόσβαση και χρήση των Καναλιών Επικοινωνίας. Ειδικότερα, οφείλετε να αποτρέπετε την πρόσβαση τρίτου ή και χρήση από τρίτο του Καναλιού Επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στην Εταιρεία (ηλεκτρονική διεύθυνση, άλλες λογισμικές εφαρμογές π.χ. viber, whatsapp κλπ.). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ασφάλεια των εν λόγω Καναλιών Επικοινωνίας.

9.1.6 Την ασφαλή λειτουργία της κινητής συσκευής και της Εφαρμογής· ειδικότερα, θα πρέπει να εγκαθιστάτε συμβατές με τα συστήματα της Εταιρείας και αναβαθμισμένες/ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικών προγραμμάτων και του λειτουργικού συστήματος που υποστηρίζει η συσκευή σας, ενώ θα πρέπει να μην εγκαθιστάτε λογισμικές εφαρμογές και εν γένει προγράμματα που προέρχονται από αναξιόπιστους ή μη έγκυρους ή μη πιστοποιημένους παρόχους λογισμικού ή προγράμματα για τα οποία είναι αμφίβολη η προέλευση τους από τον πραγματικό πάροχο λογισμικού. Παράλληλα, οφείλετε να μην επισκέπτεστε μέσω της συσκευής σας ιστοσελίδες με κακόβουλο λογισμικό πρόγραμμα ή αγνώστου (αμφιλεγόμενης) προέλευσης ιστοσελίδες καθότι υπάρχει κίνδυνος προσβολής της συσκευής και της Εφαρμογής από ιούς καθώς και κίνδυνος αλλοίωσης/διαρροής των προσωπικών σας δεδομένων ενώ δεσμεύεστε ότι δεν θα προβείτε σε εγκατάσταση στην Εφαρμογή συσκευής στην οποία έχει παρακαμφθεί το λειτουργικό της σύστημα (jail broken ή rooted συσκευή). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται απέναντι Σας για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί στη συσκευή Σας στην οποία είναι εγκατεστημένη η Εφαρμογή συνεπεία έλλειψης κατάλληλου αντιϊκού προγράμματος ούτε εγγυάται η Εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο την μη ύπαρξη ιών σε αυτήν.

9.2. Αναφορικά με τους κωδικούς/Εξατομικευμένα Διαπιστευτήρια Ασφάλειας, αναλαμβάνετε επιπρόσθετα και ειδικά να:

9.2.1 Ορίζετε κωδικούς ή/και να ενεργοποιείτε σύνθετες διαδικασίες κλειδώματος και πιστοποίησης της ταυτότητας σας ή/και να λάβετε κάθε μέτρο προκειμένου να μην αφήνετε την συσκευή απροστάτευτη ή ανοιχτή χωρίς την δυνατότητα κλειδώματος.

9.2.2 Διατηρείτε μυστικούς και μην γνωστοποιείτε ή καθιστάτε με οποιοδήποτε τρόπο διαθέσιμους τους κωδικούς/Εξατομικευμένα Διαπιστευτήρια Ασφάλειας σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο καθώς και να μεριμνάτε ούτως ώστε να μην καταστεί εφικτή η διαρροή των εν λόγω Εξατομικευμένων Διαπιστευτηρίων Ασφάλειας σε τρίτους π.χ. καταγράφοντας τους σε έγγραφο ή ηλεκτρονικό μέσο προς απομνημόνευση.

9.2.3 Να προβαίνετε τακτικά σε αλλαγή των Εξατομικευμένων Διαπιστευτηρίων Ασφάλειας που χρησιμοποιείτε για την είσοδο σας στην συσκευή, την Εφαρμογή, στα Κανάλια Επικοινωνίας και σε όποιο άλλο μέσο χρησιμοποιείτε για την παροχή των Υπηρεσιών TORA WALLET.

9.2.4 Να ορίζετε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης με περισσότερα του ενός από τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά – αριθμοί, γράμματα, σύμβολα, διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων – καθώς και να μην ορίζετε κωδικούς που είναι εύκολο να αποκωδικοποιηθούν από τρίτους π.χ. θέτοντας ως κωδικό πρόσβασης ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κωδικούς που είναι γραμμένοι στην εξωτερική θήκη ή πάνω στην συσκευή κλπ.

9.2.5 Να μην ορίζετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης τόσο για την χρήση της συσκευής όσο και της Εφαρμογής του ή και τον Κωδικό Κάρτας.

9.2.6 Να μην ορίζετε ως κωδικούς πρόσβασης στοιχεία και πληροφορίες που είναι ευρέως δημοσίως γνωστά στο διαδίκτυο ή αλλού καθώς και να ορίζετε ως κωδικούς πρόσβασης κωδικούς που χρησιμοποιείτε τακτικά για την σύνδεση ή συνδρομή/εγγραφή σας σε άλλα δίκτυα, ιστοτόπους και λογισμικές εφαρμογές καθώς και να μην αποθηκεύετε αυτούς στην μηχανή αναζήτησης, σε ιστοσελίδες που δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης των κωδικών πρόσβασης για μελλοντική χρήση ή στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (web browser) που διαθέτετε.

9.2.7 Να καταχωρείτε τους κωδικούς πρόσβασης μόνο στην οθόνη εισόδου στην Εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στην συσκευή σας· οποιαδήποτε ανακατεύθυνση σε έτερες ιστοσελίδες λάβει χώρα ή σε περίπτωση όπου αντιληφθείτε ότι ζητείται ο κωδικός πρόσβασης σε έτερη ιστοσελίδα που δεν είναι αυτή της Εφαρμογής, τότε οφείλειτε να απέχετε από το να καταχωρίσετε τους κωδικούς πρόσβασης στην Εφαρμογή και να ενημερώσετε άμεσα την Εταιρεία καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της.

9.3. Ο Πελάτης θα πρέπει να υποψιάζεται απόπειρα εξαπάτησης του από τρίτα πρόσωπα ή/και προσπάθειας υποκλοπής των κωδικών πρόσβασης του σε περίπτωση όπου τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας ότι επικοινωνεί μαζί του εκ μέρους της Εταιρείας, ως υπάλληλος ή συνεργάτης αυτής, ζητά να του αποκαλύψει τους κωδικούς πρόσβασης του προκειμένου να τον εξυπηρετήσει ή του παριστά ψευδώς ότι ο Λογαριασμός Πληρωμών έχει απενεργοποιηθεί προσωρινά και απαιτείται να δοθούν οι κωδικοί πρόσβασης για την εκ νέου «ταυτοποίηση» του ή ότι εν γένει υπάρχει κάποιο πρόβλημα που χρήζει άμεσης αποκατάστασης/επίλυσης. Η Εταιρεία ποτέ δεν θα ζητήσει να της αποκαλύψετε τους κωδικούς πρόσβασης/Εξατομικευμένα Διαπιστευτήρια Ασφάλειας για κανένα λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και σε περίπτωση όπου χρειαστεί εκ νέου ταυτοποίησης ή η επανενεργοποίηση του Λογαριασμού Πληρωμών. Αντιστοίχως, δεν θα Σας ζητήσουν ποτέ τα ανωτέρω Διαπιστευτήρια οι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας/τα TORA Kαταστήματα. Σε περίπτωση όπου οποιοδήποτε πρόσωπο ζητά τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο και τρόπο να του αποκαλύψετε τους κωδικούς/Εξατομικευμένα Διαπιστευτήρια Ασφάλειας σας δεν θα πρέπει να προβαίνετε στην εν λόγω ενέργεια· ειδικά δε αν υποπέσει στην αντίληψη σας ότι το εν λόγω πρόσωπο που ζητά τις συγκεκριμένες πληροφορίες είναι υπάλληλος ή συνεργάτης της Εταιρείας ή/και πιστοποιημένος αντιπρόσωπος της θα πρέπει να αναφέρετε άμεσα στην Εταιρεία το περιστατικό για να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

9.4. Ο Πελάτης οφείλει να εκπληρώνει τα ανωτέρω με αυξημένη προσοχή και επιμέλεια άλλως επιδεικνύει βαρειά αμέλεια. Με την εισαγωγή των Εξατομικευμένων Διαπιστευτηρίων Ασφάλειας, η Εταιρεία ταυτοποιεί και εξατομικεύει Εσάς ως τον νόμιμο χρήστη αυτής και ως εντολοδόχο της για την διενέργεια Συναλλαγών για λογαριασμό σας με συνέπεια τυχόν Συναλλαγές που καταχωρούνται προς εκτέλεση από την Εταιρεία μέσω της Εφαρμογής να θεωρείται ότι προέρχονται από εσάς ασχέτως του αν τελικώς προήλθαν από τρίτο πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο. Η Εταιρεία ενημερώνει και Εσείς αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ενδέχεται να υποστείτε οικονομική ζημία σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από μέρους σας των ανωτέρω προφυλάξεων για την οποία ζημία σας δεν θα ευθύνεται η Εταιρεία.

9.5. Σε περίπτωση όπου δεν τηρείτε τους ανωτέρω κανόνες επιμέλειας/ασφάλειας επιδεικνύετε βαρειά αμέλεια και ενδέχεται να ευθύνεστε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 17.

9.6. Αναφορά συμβάντος ασφάλειας:

9.6.1 Σε περίπτωση όπου ο Πελάτης αντιληφθεί είτε την απώλεια από οποιαδήποτε αιτία της συσκευής στην οποία είναι εγκατεστημένη η Εφαρμογή είτε χρήση της (είτε της συσκευής είτε της Εφαρμογής) από τρίτα πρόσωπα, υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την Εταιρεία στο τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί η Εταιρεία, όπως τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο και στην Εφαρμογή.

9.6.2 Σε αντίστοιχες ενέργειες οφείλει να προβεί ο Πελάτης σε περίπτωση όπου αντιληφθεί την απώλεια ή κλοπή της Κάρτας του.

9.6.3 Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση όπου υποπέσει στην αντίληψη του ότι το Κανάλι Επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην Εταιρεία χρησιμοποιείται από τρίτον ή έχει καταστεί προσβάσιμο από τρίτον χωρίς σχετική εξουσιοδότηση προκειμένου να ορίσουν τα Μέρη νέο ασφαλές Κανάλι Επικοινωνίας για την λήψη των Ειδοποιήσεων.

9.6.4 Σε περίπτωση όπου ο Πελάτης αντιληφθεί ή έχει υποψίες ότι τρίτα πρόσωπα έχουν πρόσβαση/χρησιμοποιούν ή ότι έχει γίνει διαρροή των κωδικών πρόσβασης/Εξατομικευμένων Διαπιστευτηρίων Ασφάλειας, ο Πελάτης οφείλει να προβεί άμεσα σε αλλαγή αυτών και να ενημερώσει σχετικώς την Εταιρεία.

 

10. Επαλήθευση στοιχείων Πελάτη

10.1. Στο πλαίσιο της λήψης των Διαθέσιμων Υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρία και απαραίτητος όρος για την ομαλή συνεργασία μεταξύ των μερών αποτελεί το να προσκομίζετε στην Εταιρεία τα έγγραφα που σας ζητούνται για την επαλήθευση των στοιχείων που έχετε δηλώσει κατά τη διάρκεια της Εγγραφής σας καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σας ζητείται στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχου και πιστοποίησης της ταυτότητας που οφείλει να πραγματοποιεί περιοδικά η Εταιρεία βάσει των προβλέψεων του Εφαρμοστέου Δικαίου.

10.2. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οφείλετε να γνωστοποιείτε αμέσως και εγγράφως στην Εταιρεία κάθε μεταβολή των στοιχείων που έχετε δηλώσει προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα από τα οποία προκύπτει και αποδεικνύεται η εκάστοτε μεταβολή.

10.3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης Σας με τα ανωτέρω, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή των Διαθέσιμων Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται και στην Ενότητα 14, έως ότου προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες που απαιτούνται και πραγματοποιηθεί εκ νέου έλεγχος από την Εταιρεία.

10.4. Η ανωτέρω διαδικασία εξυπηρετεί τη διασφάλιση διενέργειας ασφαλών Συναλλαγών καθώς και την συμμόρφωση της Εταιρείας ως υπόχρεο πρόσωπο με τη νομοθεσία για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας οπότε και οι σχετικές διαδικασίες, έλεγχοι και πολιτικές της Εταιρείας επικαιροποιούνται και αναδιαμορφώνονται με βάση τις εκάστοτε νομοθετικές μεταβολές και απαιτήσεις της Εποπτεύουσας Αρχής και άλλων φορέων. Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να τροποποιεί μονομερώς τις πολιτικές, διαδικασίες και τους ελέγχους που εφαρμόζει στο πλαίσιο των ανωτέρω χωρίς να απαιτείται προγενέστερη αποδοχή τους από Εσάς.

 

11. Χρεώσεις

11.1. Προκειμένου να λαμβάνετε τις Διαθέσιμες Υπηρεσίες που προβλέπονται στους Όρους Χρήσης οφείλετε να καταβάλετε στην Εταιρεία τις εκάστοτε ισχύουσες ανά Διαθέσιμη Υπηρεσία Χρεώσεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την Εταιρεία.

11.2. Η τιμολογιακή πολιτική της TORA WALLET αναφορικά με τις Χρεώσεις που εφαρμόζει για τις Διαθέσιμες Υπηρεσίες είναι αναρτημένη στον Ιστότοπο της (www.tora.gr) και θα παραμένει εκεί επικαιροποιημένη προκειμένου να λαμβάνετε γνώση αυτής ανά πάσα στιγμή.

11.3. Παράλληλα, η Εταιρεία προτού καταχωρίσετε οριστικά προς εκτέλεση Εντολή Πληρωμής μέσω της Εφαρμογής θα Σας ενημερώνει αναφορικά με την Χρέωση που πρόκειται να επιβαρυνθείτε αν προχωρήσετε με την οριστική υποβολή του αιτήματος Σας. Η οριστική καταχώρηση από Εσάς της Εντολής Πληρωμής μέσω της Εφαρμογής σημαίνει ότι έχετε αποδεχτεί να επιβαρυνθείτε με την σχετική Χρέωση. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα προβαίνει σε είσπραξη των οφειλόμενων από Εσάς Χρεώσεων και θα μειώνεται το Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος που είναι διαθέσιμο στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε όχληση από μέρους της Εταιρείας. Προς τον σκοπό των ανωτέρω, εξουσιοδοτείται, αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ρητά και ανέκκλητα ότι η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε είσπραξη των τυχόν Χρεώσεων μειώνοντας το Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος που είναι διαθέσιμο στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας κατά το οφειλόμενο ποσό από Εσάς.

11.4. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιβάλει Χρεώσεις τόσο για την έκδοση Ηλεκτρονικού Χρήματος όσο και για την εξαργύρωση αυτού, στην τελευταία περίπτωση, εφόσον αιτείσθε την Εξαργύρωση Ηλεκτρονικού Χρήματος πριν την λύση της μεταξύ ημών συνεργασίας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης ή/και μετά την λύση αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 17.

11.5. Για την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας, θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην Ενότητα 23 περί τροποποίηση των Όρων Χρήσης.

11.6. Η TORA WALLET δύναται να συμψηφίζει τυχόν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές Χρεώσεις που της οφείλετε με το διαθέσιμο Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος του Λογαριασμού Πληρωμών σας. Οι Χρεώσεις της Εταιρείας καθίστανται ληξιπρόθεσμες κατά τον κρίσιμο χρόνο της παροχής της εκάστοτε Διαθέσιμης Υπηρεσίας από την Εταιρεία προς Εσάς.

11.7. Η Εταιρεία μεταφέρει το πλήρες ποσό της Πράξης Πληρωμής που αιτείσθε προς εκτέλεση και δεν αφαιρεί τυχόν επιβαρύνσεις (Χρεώσεις) από το μεταφερόμενο ποσό (πλην αν ο Δικαιούχος έχει συμφωνήσει με το δικό του πάροχο υπηρεσιών πληρωμών την παρακράτηση τυχόν χρεώσεων στη μεταξύ τους συνεργασία οπότε και ο δικός του πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρακρατεί την εκάστοτε χρέωση).

11.8. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μεριμνάτε ώστε να υπάρχει Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος στο Λογαριασμό Πληρωμών Σας πριν τη διενέργεια Συναλλαγής που να επαρκεί τόσο για την μεταφορά του επιθυμητού από Εσάς χρηματικού ποσού όσο και για την είσπραξη της οφειλόμενης Χρέωσης στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 ανωτέρω. Σε περίπτωση όπου δεν επαρκεί το Υπόλοιπο Σας, τότε η Συναλλαγή δεν θα καταχωρείται προς εκτέλεση έως ότου προβείτε σε Φόρτιση για την έκδοση Ηλεκτρονικού Χρήματος και την αύξηση του Υπολοίπου Σας.

11.9. Σε περίπτωση όπου ο Λογαριασμός Πληρωμών Σας πιστώνεται υπό την ιδιότητα του Δικαιούχου με ποσό από τρίτο πρόσωπο (Πληρωτή), εξουσιοδοτείτε, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ρητά και ανέκκλητα ότι η TORA WALLET θα έχει το δικαίωμα να παρακρατεί από το εισπραχθέν ποσό τυχόν Χρεώσεις καταβλητέες από Εσάς στην TORA WALLET στο πλαίσιο της παροχής των Διαθέσιμων Υπηρεσιών προτού πιστώσει με το μεταφερόμενο ποσό τον Λογαριασμό Πληρωμών Σας. Στην περίπτωση αυτή, καταγράφεται χωριστά η σχετική χρέωση από πλευράς της TORA WALLET και αποτυπώνεται στα ηλεκτρονικά αποσπάσματα κινήσεων Λογαριασμού Πληρωμών που καθιστά διαθέσιμα η ΤORA WALLET σε Εσάς στο πλαίσιο της περιοδικής Ενημέρωσης Σας (e-statements) (Ενότητα 18).

11.10. Λοιπές Χρεώσεις: Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει Χρεώσεις προς Εσάς για την επανέκδοση Κάρτας, σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή κλοπής της, σε περίπτωση όπου επιθυμείτε να λαμβάνετε σε έντυπη μορφή ταχυδρομικά τις περιοδικές κινήσεις του Λογαριασμού Πληρωμών Σας καθώς και σε άλλες περιπτώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας, όπως αυτή είναι αναρτημένη στον Ιστότοπο της Εταιρείας.

 

12. Όρια Συναλλαγών και Συναλλαγών με Κάρτα

12.1. Η TORA WALLET δύναται να θέτει μονομερώς κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση τόσο για την ασφάλεια των Συναλλαγών Σας αλλά και για την συμμόρφωση της με το Εφαρμοστέο Δίκαιο περιορισμούς (χρονικούς ή/και ποσοτικούς) αναφορικά με τα χρηματικά όρια (σε Ευρώ) για τις Συναλλαγές που δικαιούστε να πραγματοποιείτε ανά Διαθέσιμη Υπηρεσία ή/και συνολικά σε δεδομένη χρονική περίοδο (στο εξής τα «Όρια Συναλλαγών»). Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται να θέτει διακριτά Όρια Συναλλαγών και Συναλλαγών με Κάρτα.

12.2. Αντίστοιχα, η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε και κατά την κρίση της τα εκάστοτε χορηγούμενα Όρια Συναλλαγών, περιλαμβανομένων και των Συναλλαγών με Κάρτα.

12.3. H Εταιρεία Σας ενημερώνει για τα εκάστοτε ισχύοντα Όρια Συναλλαγών και Συναλλαγών με Κάρτα μέσω της Εφαρμογής Σας όπου και μπορείτε να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

 

13. Διάρκεια Συνεργασίας:

13.1. Προϋπόθεση για την έναρξη της παροχής των Διαθέσιμων Υπηρεσιών από την Εταιρεία προς Εσάς αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας Ταυτοποίησης Σας και η Ενεργοποίηση του Λογαριασμού Πληρωμών Σας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 7.

13.2. Η συνεργασία μεταξύ των Μερών βάσει των Όρων Χρήσης άρχεται με την επιτυχή Ενεργοποίηση του Λογαριασμού Πληρωμών Σας και θα διαρκεί έως ότου καταγγελθεί από οποιοδήποτε εκ των Μερών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 19.

 

14. Αναστολή Παροχής Υπηρεσιών TORA WALLET:

14.1. Η TORA WALLET δικαιούται να θέτει κατά την κρίση της περιορισμούς στην χρήση των Διαθέσιμων Υπηρεσιών και να αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία του Λογαριασμού Πληρωμών Σας στις κάτωθι περιπτώσεις:

(α) Εφόσον ο Λογαριασμός Πληρωμών Σας δεν παρουσιάζει πραγματική κίνηση (χρεωστική ή πιστωτική) για χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε δύο (2) έτη (Ανενεργός Λογαριασμός Πληρωμών).

(β) Εφόσον η Εταιρεία κρίνει ότι δεν συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης και, ιδίως, ενδεικτικά αναφερομένων π.χ. σε περίπτωση όπου δεν ενημερώνετε την Εταιρεία αναφορικά με την μεταβολή των στοιχείων Σας, χρησιμοποιείτε τις Διαθέσιμες Υπηρεσίες TORA WALLET για την άσκηση παράνομων δραστηριοτήτων κλπ.

(γ) Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα που έχετε προσκομίσει είτε κατά την Εγγραφή Σας είτε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της παροχής Υπηρεσιών TORA WALLET δεν είναι ακριβή, αληθή ή και γνήσια καθώς και σε περίπτωση όπου υποπέσει οποιαδήποτε στιγμή στην αντίληψη της Εταιρείας ότι τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στο μεταξύ έχουν μεταβληθεί χωρίς να έχετε γνωστοποιήσει την συγκεκριμένη μεταβολή στην Εταιρεία εγκαίρως,

(δ) Για λόγους ασφάλειας των Συναλλαγών Σας και των συστημάτων πληρωμών,

(ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η Εταιρεία κρίνει ευλόγως ως ενδεδειγμένο μέτρο επιμέλειας από μέρους της και προς συμμόρφωση με το Εφαρμοστέο Δίκαιο την αναστολή της λειτουργίας του Λογαριασμού Πληρωμών σας, ιδίως δε για αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια της Κάρτας Σας, της Εφαρμογής, των Κωδικών που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην Εφαρμογή και να πραγματοποιείτε Συναλλαγές, καθώς και για την ύπαρξη υπόνοιας περί μη εγκεκριμένης ή απατηλής χρήσης αυτών από τρίτο πρόσωπο.

(στ) Σε περίπτωση όπου η Εταιρεία κληθεί να συμμορφωθεί με εντολή, απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη ή οδηγία διοικητικών ή δικαστικών αρχών αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας του Λογαριασμού Πληρωμών Σας.

14.2. Η Εταιρεία Σας ενημερώνει σχετικά με την αναστολή της λειτουργίας του Λογαριασμού Πληρωμών Σας καθώς και για τους ειδικότερους λόγους που επιβάλλουν την ενέργεια αυτή, εφόσον είναι εφικτό, πριν προβεί η Εταιρεία στις εν λόγω ενέργειες άλλως το αργότερο αμέσως μετά εκτός αν η παροχή ενημέρωσης προς Σας προσκρούει σε αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται από το Εφαρμοστέο Δίκαιο.

14.3. Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας του Λογαριασμού Πληρωμών Σας θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε μέσω της Εφαρμογής Σας το ιστορικό των κινήσεων Σας καθώς και Συναλλαγές που αποδέχεται η Εταιρεία στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Αποδοχής Συναλλαγών. Ωστόσο, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε οποιαδήποτε άλλη Διαθέσιμη Υπηρεσία.

14.4. Για την εκ νέου ενεργοποίησή του Λογαριασμού Πληρωμών θα πρέπει να ακολουθήσετε τις υποδείξεις της Εταιρείας όπως αυτές θα Σας αποσταλούν μέσω Ειδοποίησης. Σε περίπτωση όπου δεν προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την επαναφορά της λειτουργίας του Λογαριασμού Πληρωμών Σας, τότε η τελευταία δύναται να προβεί σε άμεση καταγγελία της συνεργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 19.

 

15. Υπόλοιπο Λογαριασμού Πληρωμών:

15.1. Για Συναλλαγές με Κάρτα:

Με την επιτυχή εκτέλεση κάθε Συναλλαγής με Κάρτα θα μειώνεται το Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος που έχετε διαθέσιμο στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας κατά το ισόποσο σε Ευρώ της αξίας της Συναλλαγής με Κάρτα πλέον τυχόν Χρεώσεων. Ειδικά:

(α) Για τις Συναλλαγές με Κάρτα μέσω EFT/PoS ή και διαδικτυακά που πραγματοποιείτε για την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών, η δέσμευση του ποσού Ηλεκτρονικού Χρήματος στο Λογαριασμό Πληρωμών πραγματοποιείται αμέσως μόλις εγκριθεί η Πράξη Πληρωμής και ενημερώνεται επί τόπου το Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος που είναι τοποθετημένο στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας.

(β) Για τις Συναλλαγές σε ΑΤΜ και, συγκεκριμένα, για αίτημα Εξαργύρωσης Ηλεκτρονικού Χρήματος μέσω ΑΤΜ, η καταβολή ίσης αξίας μετρητών γίνεται επί τόπου. Οι εν λόγω Εξαργυρώσεις που πραγματοποιούνται μέσω ΑΤΜ θα εμφανίζονται αμέσως στο Υπόλοιπο του Λογαριασμού Πληρωμών μέσω της Εφαρμογής.

15.2. Για τις λοιπές Συναλλαγές:

15.2.1. Με τους παρόντες Όρους Χρήσης αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ενδέχεται να μην είναι ανά πάσα στιγμή ενημερωμένο στην Εφαρμογή το Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος που έχετε πραγματικά διαθέσιμο στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας δεδομένου ότι μπορεί να εκκρεμεί η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των Συναλλαγών από την Εταιρεία.

15.2.2. Η Εταιρεία Σας ενημερώνει ότι προκειμένου να λαμβάνετε τις Διαθέσιμες Υπηρεσίες θα πρέπει πάντα να έχετε επαρκές πραγματικό Υπόλοιπο στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν Χρεώσεις που θα πρέπει να καταβάλλετε στην Εταιρεία για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

15.2.3. H Εταιρεία Σας ενημερώνει ότι έχει το δικαίωμα να προβεί σε δέσμευση εν όλω ή εν μέρει του Υπολοίπου Ηλεκτρονικού Χρήματος που είναι τοποθετημένο στο Λογαριασμό Πληρωμών Σας, σε περίπτωση όπου υφίστανται οφειλές Σας έναντι αυτής στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών TORA WALLET ή/και σε περιπτώσεις όπου κατά την κρίση της Εταιρείας το Υπόλοιπο Σας καθώς και οι Συναλλαγές που πραγματοποιείτε ενδέχεται να έχουν συσχετιστεί ή να αποτελούν προϊόν παράνομης δραστηριότητας από μέρους Σας καθώς και σε περιπτώσεις νομίμων αιτημάτων τρίτων προς δέσμευση του Υπολοίπου (π.χ. σε περίπτωση εκκρεμούς διαδικασίας αμφισβήτησης συναλλαγής, ταυτοποίησης και επαλήθευσης των στοιχείων Σας). Στις περιπτώσεις αυτές, το τμήμα του ποσού Ηλεκτρονικού Χρήματος που έχει δεσμευθεί δεν θα καθίσταται διαθέσιμο προς Εσάς για τη διενέργεια Συναλλαγών για όσο παραμένει δεσμευμένο ενώ θα συνεχίζει να εμφανίζεται στο Υπόλοιπο Σας.

15.2.4. Οι κινήσεις του Λογαριασμού Πληρωμών Σας στο πλαίσιο της πραγματοποίησης Συναλλαγών και Συναλλαγών με Κάρτα εγγράφονται στα μηχανογραφικά συστήματα της TORA WALLET, τα οποία αποτελούν τα εμπορικά και λογιστικά βιβλία που διατηρεί η TORA WALLET σε ηλεκτρονική μορφή. Τα εμπορικά βιβλία της TORA WALLET, τα αποσπάσματα κινήσεων Λογαριασμού Πληρωμών που Σας αποστέλλονται και γενικώς κάθε τηρούμενο από την TORA WALLET αρχείο που αφορά τη μεταξύ μας συνεργασία αποτελούν πλήρη απόδειξη ως προς την συνεργασία μας και την εξέλιξη αυτής, επιτρεπομένης ανταπόδειξης. Το ανωτέρω αποτελεί αποδεικτική σύμβαση και δεσμεύει Εσάς και την TORA WALLET, ανεξαρτήτως της λύσης ή καταγγελίας των Όρων Χρήσης.

 

16. Οι Υποχρεώσεις και Δηλώσεις Σας:

Με τους παρόντες Όρους Χρήσης συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες TORA WALLET υπό τους κάτωθι όρους:

(α) Να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες TORA WALLET για παράνομες δραστηριότητες, ενδεικτικά αναφερομένων, για τη διάπραξη απάτης ή με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την αγοραπωλησία όπλων και ναρκωτικών ουσιών καθώς και λοιπών απαγορευμένων προϊόντων και ουσιών, καθώς και για την αγορά εικονικών νομισμάτων,

(β) Να παρέχετε ανά πάσα στιγμή άμεσα τις πληροφορίες και τα στοιχεία που σας ζητά η Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 10,

(γ) Να μην παρέχετε στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναληθή, ανακριβή ή παραπλανητικά,

(δ) Να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ΤORA WALLET με αθέμιτο τρόπο προκειμένου να πραγματοποιείτε αμφισβητήσεις Συναλλαγών δολίως ή να υποβάλλετε δολίως αιτήματα απώλειας Καρτών/ΡΙΝ κλπ.,

(ε) Να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με καλή πίστη σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στους Όρους Χρήσης και στην Εφαρμογή,

(στ) Να συνεργάζεστε με την Εταιρεία και να παρέχετε σε αυτήν κάθε πληροφορία απαραίτητη προκειμένου η τελευταία να μπορεί να εντοπίσει μη εγκεκριμένες Πράξεις Πληρωμών που έχουν διενεργηθεί από τον Λογαριασμό Πληρωμών Σας από τρίτους, να εντοπίζει Συναλλαγές που έχουν τυχόν εκτελεσθεί εσφαλμένα καθώς και αναφορικά με αιτήματα έρευνας και παροχής πληροφοριών που υποβάλλουν οι αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές στην Εταιρεία,

(ζ) Να μην χρησιμοποιείτε την Κάρτα Σας για Συναλλαγές ή κατά τρόπο που αντίκειται στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν θέσει τα συστήματα πληρωμών και τα διεθνή σχήματα καρτών,

(η) Να τηρείτε αυστηρά και με κάθε μέτρο επιμέλειας τους Κανόνες Ασφάλειας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποδείξεις Σας γνωστοποιεί σχετικώς η Εταιρεία για την προστασία Σας και την ασφάλεια των Συναλλαγών Σας,

(θ) Να ενημερώνεστε εγκαίρως και τακτικά για τις πάσης φύσεως Ειδοποιήσεις που Σας αποστέλλει η Εταιρεία,

(ι) Να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε άλλους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις προβλέπονται στους Όρους Χρήσης,

(ια) Να επιβεβαιώνετε την προέλευση των προϊόντων και την νομιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι έμποροι ή/και οποιοσδήποτε τρίτους με τους οποίους πραγματοποιείτε Συναλλαγές· η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη από τυχόν ζημία που θα υποστείτε σχετικώς ούτε έχει αναλάβει υποχρέωση ή δεσμευθεί απέναντι Σας ότι προβαίνει σε έλεγχο της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας των εμπόρων ή/και της νομιμότητας της άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας τους μόνο εκ του γεγονότος ότι συναλλάσσεστε μαζί του· το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο με το οποίο προβαίνετε σε Συναλλαγή.

(ιβ) Να μην χρησιμοποιείτε στοιχεία τρίτων προσώπων προκειμένου να ανοίξετε Λογαριασμό Πληρωμών τον οποίο θα διαχειρίζεστε εσείς, ειδικά δε σε περίπτωση όπου η Εταιρεία έχει αναστείλει την λειτουργία του Λογαριασμού Πληρωμών που έχει ανοιχθεί στο όνομα και για λογαριασμό Σας.

(ιγ) Να μην χρησιμοποιείτε Λογαριασμό Πληρωμών τρίτου προσώπου καθώς και να μην επιτρέπετε ή ανέχεστε τρίτο πρόσωπο να ανοίξει Λογαριασμό Πληρωμών με τα στοιχεία Σας ή να χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό Πληρωμών Σας αντί υμών.

(ιδ) Να υποβάλλετε με ακρίβεια και ορθά τα στοιχεία που Σας ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία για την καταχώριση προς εκτέλεση Εντολών Πληρωμών καθώς και να επαληθεύετε τα εν λόγω στοιχεία προτού προβείτε σε οριστική καταχώριση της Εντολής Πληρωμής προς την Εταιρεία.

(ιε) Να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες TORA WALLET αποκλειστικά για ίδιο σκοπό που δεν εμπίπτει στις επαγγελματικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες.

(ιστ) να τηρείτε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προβλέπονται στο Εφαρμοστέο Δίκαιο για το πρόσωπο Σας ή τις Συναλλαγές που πραγματοποιείτε έναντι του Δημοσίου και των εν γένει διοικητικών αρχών η οποία γεννάται ή/και απορρέει από την συνεργασία μεταξύ των Μερών για την παροχή των Υπηρεσιών TORA WALLET βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης καθώς και από τις Συναλλαγές που πραγματοποιείτε με τον Λογαριασμό Πληρωμών Σας.

(ιζ) Να τηρείτε το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων που προβλέπει το Εφαρμοστέο Δίκαιο για το πρόσωπο Σας ή και την κατηγορία των Συναλλαγών που πραγματοποιείτε ή και για την χρήση από μέρους Σας των Υπηρεσιών TORA WALLET και την τήρηση Λογαριασμού Πληρωμών.

 

17. Ευθύνη Μερών:

17.1. Ευθύνη για μη εγκεκριμένες Συναλλαγές:

Με τους παρόντες Όρους Χρήσης αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι:

17.1.1. Ευθύνεστε μέχρι του ποσού των πενήντα (50) ευρώ για ζημίες που σχετίζονται με τη διενέργεια μη εγκεκριμένων Πράξεων Πληρωμής, ήτοι για Συναλλαγές οι οποίες έγιναν από τρίτο πρόσωπο με χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος μέσου πληρωμών ή από υπεξαίρεση του ή άλλου εξατομικευμένου στοιχείου Σας (περιλαμβανομένων των εξατομικευμένων στοιχείων της Κάρτας Σας). Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει εφόσον:

  1. Η απώλεια, κλοπή ή υπεξαίρεση του μέσου πληρωμών δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί από Εσάς πριν από τη διενέργεια της Πράξης Πληρωμής, εκτός αν ενεργήσατε με δόλο ή
  2. Η ζημία είχε προκληθεί από πράξεις ή παραλείψεις υπαλλήλου, αντιπροσώπου ή υποκαταστήματος της Εταιρείας προς τους οποίους η τελευταία έχει αναθέσει τις δραστηριότητες της.

17.1.2. Ευθύνεστε απεριόριστα (του ανώτατου ποσοτικού ορίου της παραγράφου 1 μη ισχύοντος στην περίπτωση αυτή) για κάθε ζημία που σχετίζεται με την πραγματοποίηση από τρίτο οποιασδήποτε μη εγκεκριμένης Πράξης Πληρωμής εφόσον οι ζημίες αυτές οφείλονται είτε σε δόλο είτε στη μη τήρηση μίας ή και περισσοτέρων εκ των υποχρεώσεων Σας από πρόθεση ή βαρειά αμέλεια (π.χ. των Κανόνων Ασφάλειας Μέσων Πληρωμών της Ενότητας 9).

17.1.3. Δεν ευθύνεστε για οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη Πράξη Πληρωμής πραγματοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο, από το χρονικό σημείο της ειδοποίησης της Εταιρείας και έπειτα· συνεπώς, δεν θα επωμιστείτε οποιαδήποτε οικονομική συνέπεια που απορρέει από την πραγματοποίηση μη εγκεκριμένων κατά τα ανωτέρω Πράξεων Πληρωμής που έγιναν από τρίτους με τη χρήση κλαπέντος, απολεσθέντος ή υπεξαιρεθέντος μέσου πληρωμών μετά την ειδοποίηση της Εταιρείας, εκτός αν ενεργήσατε με δόλο.

17.2. Εκτέλεση Πράξης Πληρωμής με λανθασμένα Αποκλειστικά Μέσα Ταυτοποίησης:

17.2.1. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να εκτελέσει την Εντολή Πληρωμής αποκλειστικά με βάση το Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης του Δικαιούχου που σας ζητείτε και έχετε δηλώσει/καταχωρήσει στο αντίστοιχο πεδίο στην Εφαρμογή.

17.2.2. Η Εταιρεία τεκμαίρεται ότι έχει εκτελέσει προσηκόντως την Εντολή Πληρωμής με τα στοιχεία και τις οδηγίες που έχετε καταχωρήσει στην Εφαρμογή ως προς τον Δικαιούχο που προσδιορίζεται στο Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης.

17.2.3. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη απέναντι Σας για τη μη εκτέλεση ή την εσφαλμένη εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής εκ της αιτίας της εσφαλμένης από μέρους Σας καταχώρησης του Αποκλειστικού Μέσου Ταυτοποίησης Δικαιούχου.

17.2.4. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει ή να λάβει υπόψη της πρόσθετες πληροφορίες που τυχόν της γνωστοποιείτε για την εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής προς συγκεκριμένο Δικαιούχο πέραν του Αποκλειστικού Μέσου Ταυτοποίησης που απαιτείται.

17.2.5. Η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση των χρηματικών ποσών που αφορούν την Πράξη Πληρωμής που έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και θα σας ειδοποιεί αναφορικά με το αποτέλεσμα της αναζήτησης. Εάν η ανάκτηση του χρηματικού ποσού δεν είναι εφικτή, η Εταιρεία θα Σας ενημερώνει σχετικώς και θα προσκομίζει σε Εσάς – κατόπιν σχετικού Αιτήματος Σας – όλες τις πληροφορίες που έχει συλλέξει και είναι σημαντικές για Εσάς προκειμένου να εγείρετε αξίωση ανάκτησης των εν λόγω χρηματικών ποσών. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάκτησης των χρηματικών ποσών, η Εταιρεία δύναται να επιβάλλει Χρεώσεις προς Εσάς, σύμφωνα με την Ενότητα 11.

17.3. Ευθύνη της Εταιρείας για την μη εκτέλεση, εσφαλμένη ή καθυστερημένη εκτέλεση Πράξεων Πληρωμής

17.3.1. Η Εταιρεία ευθύνεται απέναντι Σας μόνον εάν δεν εκτέλεσε την Εντολή Πληρωμής Σας σύμφωνα με τους όρους και τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν, ή δεν την εκτέλεσε εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους σχετικούς, κατά περίπτωση, Όρους Χρήσης Υπηρεσιών TORA WALLET.

17.3.2. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την μη εκτέλεση ή καθυστερημένη ή εσφαλμένη εκτέλεση Πράξης Πληρωμής, εφόσον μπορεί να αποδείξει σε Εσάς ότι η Εντολή Πληρωμής έχει εκτελεστεί ορθά από μέρους της και ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου έχει λάβει το ποσό της Πράξης Πληρωμής, ακόμη και στην περίπτωση που η Πράξη Πληρωμής έχει εκτελεσθεί με ελάχιστη καθυστέρηση.

17.3.3. Αν η Εταιρεία ευθύνεται απέναντι Σας για την μη εκτέλεση, καθυστερημένη ή εσφαλμένη εκτέλεση Πράξης Πληρωμής, τότε η Εταιρεία θα επιστρέψει σε Εσάς, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην ανεκτέλεστη ή εσφαλμένη Πράξη Πληρωμής εκδίδοντας ισόποσης αξίας Ηλεκτρονικό Χρήμα που θα τοποθετηθεί ως Υπόλοιπο στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας πλέον τυχόν Χρεώσεων που έχετε καταβάλει στην Εταιρεία για την εκτέλεση της συγκεκριμένης Πράξης Πληρωμής. Η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του Λογαριασμού Πληρωμών Σας δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας χρέωσης του Λογαριασμού Πληρωμών Σας για την εκτέλεση της Συναλλαγής με το αντίστοιχο ποσό αυτής.

17.3.4. Εφόσον είστε Δικαιούχος ποσού και η προς εκτέλεση Εντολή Πληρωμής ενεργοποιήθηκε από τον Πληρωτή με εντολή του προς τον συμβεβλημένο με αυτόν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, η Εταιρεία ευθύνεται απέναντι Σας στο πλαίσιο της Υπηρεσία Αποδοχής Συναλλαγών τρίτων για λογαριασμό Σας (Ενότητα 4.4), μόνον εφόσον έλαβε στο λογαριασμό πληρωμών της το ποσό της Συναλλαγής από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή εμπρόθεσμα και δεν κατέστησε αυτό άμεσα διαθέσιμο σε Εσάς εκδίδοντας ίσης αξίας Ηλεκτρονικό Χρήμα και τοποθετώντας το ως διαθέσιμο Υπόλοιπο στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας. Η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του Λογαριασμού Πληρωμών Σας δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας αξίας πίστωσης του χρηματικού ποσού στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας σε περίπτωση ορθής εκτέλεσης της εν λόγω Πράξης Πληρωμής στο πλαίσιο της Αποδοχής Συναλλαγών από τρίτους για λογαριασμό Σας.

17.3.5. Η TORA WALLET δεν ευθύνεται απέναντι Σας για την ποιότητα και την ποσότητα καθώς και για κάθε άλλο γεγονός που αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα ή και την υποκείμενη αίτια για την οποία πραγματοποιείτε οποιαδήποτε Συναλλαγή.

17.3.6. Επιπλέον, η Εταιρεία ευθύνεται απέναντι Σας για τυχόν Χρεώσεις για τις οποίες φέρει ευθύνη καθώς και για τυχόν τόκους που επιβαρύνουν Εσάς ως συνέπεια της μη εκτέλεσης ή της εσφαλμένης ή καθυστερημένης εκτέλεσης της Πράξης Πληρωμής.

17.3.7. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε ευθύνη της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Ενότητα και κατόπιν Αιτήματος Σας, θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να εντοπίσει την Πράξη Πληρωμής και θα Σας ειδοποιήσει για το αποτέλεσμα χωρίς καμία επιβάρυνση προς Εσάς.

17.4. Γνωστοποίηση στην Εταιρεία μη εγκεκριμένων ή εσφαλμένα εκτελεσθεισών Πράξεων Πληρωμής:

17.4.1. Προκειμένου να δικαιούστε αποκατάσταση της ζημίας την οποία έχετε τυχόν υποστεί από την εκτέλεση μη εγκεκριμένης ή εσφαλμένης Πράξης Πληρωμής θα πρέπει να ενημερώσετε χωρίς υπαίτια βραδύτητα την Εταιρεία αμέσως μόλις αντιληφθείτε την διενέργεια τέτοιας Πράξης Πληρωμής που ιδρύει αξίωση αποζημίωσης Σας το αργότερο έως και (13) δεκατρείς μήνες από την ημερομηνία χρέωσης Σας, όπως φαίνεται στο ιστορικό των κινήσεων του Λογαριασμού Πληρωμών Σας μέσω της Εφαρμογής Σας.

17.4.2. Εφόσον ισχυρίζεστε ότι μία Πράξη Πληρωμής έχει εκτελεσθεί από την Εταιρεία χρεώνοντας τον Λογαριασμό Πληρωμών Σας (και μειώνοντας το Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος Σας) χωρίς δική σας εντολή ή πως έχει εκτελεσθεί εσφαλμένα από την Εταιρεία, οφείλετε να τεκμηριώσετε τους εν λόγω ισχυρισμούς Σας εγγράφως καθώς και να υποβάλλετε στην Εταιρεία προς έλεγχο και απόδειξη των ισχυρισμών Σας κάθε σχετικό έγγραφο και στοιχείο που έχετε στη διάθεση Σας, σύμφωνα με τη Διαδικασία Παραπόνων (Ενότητα 22). Με την λήψη των απαραίτητων εγγράφων και στοιχείων από την Εταιρεία η τελευταία θα αντιπαραβάλλει τα στοιχεία και έγγραφα που υποβάλλετε σε αυτήν με τα στοιχεία και τις καταχωρήσεις στα μηχανογραφικά της συστήματα ή και στα συστήματα τρίτων παρόχων με τους οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών ΤORA WALLET και θα κληθεί να Σας αποδείξει ότι η Πράξη Πληρωμής είναι γνήσια.

17.4.3. Εφόσον η Εταιρεία διαπιστώσει στο πλαίσιο του ελέγχου που θα πραγματοποιήσει ότι η επίμαχη Συναλλαγή είναι γνήσια, θα Σας ενημερώσει σχετικώς και θα Σας αποστείλει με παν πρόσφορο μέσο (περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της Εφαρμογής) τα στοιχεία και τις καταχωρήσεις που έχουν εγγραφεί στα δικά της (ή και σε τρίτων προσώπων) μηχανογραφικά συστήματα καθώς και ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη της οποιοδήποτε τεχνικό ή άλλο σφάλμα που ενδεχομένως θα μπορούσε να επηρεάσει τις εν λόγω καταχωρήσεις στα μηχανογραφικά της συστήματα και εν γένει την παροχή των υπηρεσιών.

17.4.4. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη απέναντι Σας σε περίπτωση όπου καθυστερείτε υπαιτίως να υποβάλλετε τις απαραίτητες διευκρινίσεις και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς Σας περί μη εγκεκριμένης ή εσφαλμένα εκτελεσθείσας Συναλλαγής ή σε περίπτωση όπου αρνείστε να υποβάλλετε αυτά στην Εταιρεία. Καμία ευθύνη της Εταιρείας για τυχόν άμεση/έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδων ή ευκαιριών κλπ. δε δημιουργείται απέναντι Σας εκ των ανωτέρω γεγονότων.

17.4.5. Εφόσον έχετε τηρήσει εμπρόθεσμα και προσηκόντως τα ανωτέρω προβλεπόμενα, η Εταιρεία αναλαμβάνει να πιστώσει τον Λογαριασμό Πληρωμών Σας με Ηλεκτρονικό Χρήμα ίσης αξίας με το ποσό της αμφισβητηθείσας ή εσφαλμένα εκτελεσθείσας Συναλλαγής έως το τέλος της αμέσως επόμενης Εργάσιμης Ημέρας από την ημερομηνία ειδοποίησης της από Εσάς υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προσκομίσει το σύνολο των απαραιτήτων στοιχείων και εγγράφων που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό Σας.

17.4.6. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην επανορθώσει την ζημία που έχετε υποστεί λόγω εκτέλεσης από μέρους της Εταιρείας μη εγκεκριμένης ή εσφαλμένης Συναλλαγής, εφόσον η Εταιρεία διατηρεί βάσιμες υποψίες ότι πρόκειται περί απάτης, οπότε και στην περίπτωση αυτή θα ενημερώσει την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

17.4.7. Εάν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι είχατε εγκρίνει την επίμαχη Συναλλαγή ή ότι ευθύνεστε για την εκτέλεση μη εγκεκριμένης Συναλλαγής, η Εταιρεία θα δύναται να παρακρατήσει το ποσό που αντιστοιχεί στην επίμαχη Συναλλαγή πλέον λοιπών εξόδων διαχείρισης από το Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος που έχετε διαθέσιμο στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας, άλλως εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο Υπόλοιπο η Εταιρεία δύναται να παρακρατήσει οποιοδήποτε ποσό αντιστοιχεί σε Συναλλαγή που αποδέχεται για λογαριασμό Σας υπό την ιδιότητα του Δικαιούχου από τρίτο πληρωτή προς ικανοποίηση της απαίτησης της και να ικανοποιηθεί προνομιακά από αυτό.

17.5. Άρνηση εκτέλεσης Εντολής Πληρωμής από την Εταιρεία:

17.5.1. Η Εταιρεία δύναται προς συμμόρφωση της με το Εφαρμοστέο Δίκαιο ή και σε περίπτωση όπου συντρέχει ζήτημα ασφάλειας των Συναλλαγών Σας ή/και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση υπάρχει εύλογη αιτία να αρνηθεί την εκτέλεση Εντολής Πληρωμής που έχετε υποβάλλει προς αυτήν. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δε δύναται να θεωρηθεί ότι εκτελεί την Εντολή Πληρωμής εσφαλμένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Ενότητα, αντιθέτως, λογίζεται πως η Εντολή Πληρωμής είναι μη ληφθείσα από την Εταιρεία.

17.5.2. Σε περίπτωση όπου η Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο αρνηθεί να εκτελέσει την Εντολή Πληρωμής η άρνηση και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, οι λόγοι αυτής καθώς και οι τρόποι επανόρθωσης, γνωστοποιούνται μέσω της Εφαρμογής ή/και του Καναλιού Επικοινωνίας σε Εσάς, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από το Εφαρμοστέο Δίκαιο.

17.5.3. Η γνωστοποίηση γίνεται το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι την πάροδο της προθεσμίας εκτέλεσης της Πράξης Πληρωμής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 4.

17.5.4. Δεν θεωρείται άρνηση εκτέλεσης Πράξης Πληρωμής από την Εταιρεία η μη εκτέλεση αυτής λόγω έλλειψης διαθέσιμου Υπολοίπου Ηλεκτρονικού Χρήματος στο Λογαριασμό Πληρωμών Σας. Στην περίπτωση αυτή, θα λογίζεται ότι η Εντολή Πληρωμής δεν έχει καταχωρηθεί οριστικώς προς εκτέλεση και, συνεπώς, ως μη ληφθείσα από την Εταιρεία.

17.6. Διαδικασία αμφισβήτησης Συναλλαγών από τρίτους – Επιστροφή Ποσού:

17.6.1. Σε περίπτωση όπου τρίτο πρόσωπο – πληρωτής υποβάλει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του ή σε άλλο οργανισμό που συμμετέχει στα συστήματα πληρωμών ή στο σχήμα καρτών αίτημα για την έναρξη διαδικασίας αμφισβήτησης Συναλλαγής, για το Ποσό της οποίας είστε Δικαιούχος και το οποίο Ποσό έχει τοποθετηθεί στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας με την ίσης αξίας έκδοση Ηλεκτρονικού Χρήματος τότε αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία έχει τις κάτωθι δυνατότητες κατά την διακριτική της ευχέρεια και κρίση:

(1) να δεσμεύει το Υπόλοιπο Σας κατά την αξία που αντιστοιχεί στη υπό αμφισβήτηση Συναλλαγή έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αμφισβήτησης Συναλλαγής,

(2) να προβαίνει σε χρέωση του Λογαριασμού Πληρωμών Σας και μείωση του Υπολοίπου Ηλεκτρονικού Χρήματος κατά την αξία του Ποσού της αμφισβητούμενης Συναλλαγής καθώς και να επιστρέφει αυτό στον Πληρωτή που υπέβαλε το αίτημα αμφισβήτησης συγκεκριμένης Συναλλαγής ή/και

(3) να Σας ζητά να της καταβάλετε το Ποσό της Συναλλαγής σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας εντός προθεσμίας που θα ορίσει και θα Σας γνωστοποιήσει ή να παρακρατά το εν λόγω Ποσό της Συναλλαγής από τυχόν μεταγενέστερες Φορτίσεις Ηλεκτρονικού Χρήματος που θα πραγματοποιήσετε ή και Συναλλαγές που θα αποδεχθείτε στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας από τρίτους.

17.6.2. Ειδικά για την περίπτωση (2) και (3) ανωτέρω, παρέχετε στην Εταιρεία ρητή και ειδική, ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εξουσιοδότηση να προβαίνει στις εν λόγω ενέργειες.

17.6.3. Παράλληλα, οφείλετε να προσκομίσετε στην Εταιρεία όλα τα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται προς έλεγχο από πλευράς της της βασιμότητας του αιτήματος του Πληρωτή σε συνεργασία με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή και άλλους οργανισμούς, συστήματα πληρωμών ή τα σχήματα καρτών.

17.6.4. Εφόσον η Εταιρεία κρίνει ότι έχει τεκμηριωθεί επαρκώς η Συναλλαγή και, συνεπώς, δεν πρόκειται για μία υπό αμφισβήτηση Συναλλαγή, τότε το Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος που έχει τυχόν δεσμευθεί, σύμφωνα με την περίπτωση (1) ανωτέρω, θα αποδεσμεύεται και θα φαίνεται διαθέσιμο πλέον στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας.

17.7. Απουσία ευθύνης της Εταιρείας σε μη συνήθεις και προβλέψιμες περιστάσεις:

17.7.1. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παρούσα Ενότητα όταν υπάρχουν ασυνήθεις και απρόβλεπτες περιστάσεις οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο της και των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθούν παρόλες τις προσπάθειες για το αντίθετο ούτε όταν η Εταιρεία δεσμεύεται άλλως από το Εφαρμοστέο Δίκαιο. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενα, απρόβλεπτες και ασυνήθεις περιστάσεις συνιστούν η αδιάλειπτη λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και υποδομών ή/και λογισμικών εφαρμογών τις οποίες λειτουργούν και παρέχουν τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών/τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.

17.7.2. Τα ανωτέρω ισχύουν αντιστοίχως και στην περίπτωση όπου οι απρόβλεπτες και ασυνήθεις περιστάσεις εμφανίζονται στο πρόσωπο Σας.

 

18. Ενημέρωση

18.1. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις προδιαγραφές ενημέρωσης των πελατών της που θέτει το Εφαρμοστέο Δίκαιο (άρθρα 56, 57,58 του Ν. 4537/2018), η Εταιρεία θα προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

(Α) Θα Σας ενημερώνει προτού εκτελεστεί επιμέρους Πράξη Πληρωμής με τα κάτωθι στοιχεία: (α) Επιβεβαίωση του ποσού που θέλετε να μεταφέρετε σε Δικαιούχο,(β) τυχόν Χρεώσεις, (γ) Το ονοματεπώνυμό/επωνυμία του Δικαιούχου, (δ) Λεπτομέρειες αναφορικά με τα στοιχεία του IBAN/ΒΙC και Τράπεζα του Δικαιούχου (ονοματεπώνυμο/επωνυμία).

(Β) Θα Σας ενημερώνει μετά την εκτέλεση επιμέρους Πράξης Πληρωμής με τα κάτωθι στοιχεία: (α) Το χρόνο λήψης της Εντολής Πληρωμής από την Εταιρεία, (β) το Ποσό που εστάλη στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του Δικαιούχου προς πίστωση από τον τελευταίο στον λογαριασμό του Δικαιούχου, (γ) το ποσό τυχόν Χρεώσεων που έχουν επιβληθεί για την εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής και το (δ) μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο της Συναλλαγής.

(Γ) Θα Σας ενημερώνει στο πλαίσιο Αποδοχής Συναλλαγής υπό την ιδιότητα του Δικαιούχου για τα κάτωθι: α) τα στοιχεία που σας επιτρέπουν να ταυτοποιήσετε την Πράξη Πληρωμής και, εάν απαιτείται, τον Πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάστηκε κατά την εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής, (β) το Ποσό της Πράξης Πληρωμής σε Ευρώ με το οποίο πιστώθηκε ο Λογαριασμός Πληρωμών Σας με έκδοση και τοποθέτηση σε αυτόν ίσης αξίας Ηλεκτρονικού Χρήματος, (γ) το σύνολο των τυχόν Χρεώσεων για την εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής καθώς και για (δ) την ημερομηνία αξίας της πίστωσης (ημερομηνία έκδοσης του Ηλεκτρονικού Χρήματος).

(Δ) Θα Σας αποστέλλει Ειδοποίηση μέσα από το Κανάλι Επικοινωνίας (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 21) ή/και μέσω της Εφαρμογής:

(Δ.1.) για την οποιαδήποτε επιμέρους κίνηση του Λογαριασμού Πληρωμών σας που πραγματοποιείται ανά πάσα στιγμή, στο πλαίσιο της διενέργειας Συναλλαγών (και Συναλλαγών με Κάρτα), στην οποία Ειδοποίηση θα αναφέρονται οι προβλεπόμενες ανωτέρω πληροφορίες ανά επιμέρους Υπηρεσία TORA WALLET που εκτελείται και

(Δ.2.) για την έκδοση σε τριμηνιαία βάση ηλεκτρονικού αντιγράφου κίνησης του Λογαριασμού Πληρωμών Σας στο οποίο θα αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, η ημερομηνία έκδοσης και το χρονικό διάστημα Συναλλαγών που καλύπτουν (στο εξής «Ε-statement»). Με την έκδοση και αποστολή των E-statements σε Εσάς από την Εταιρεία έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε σε ανθεκτικό στο χρόνο μέσο και να αναπαράγετε αυτούσιες τις περιεχόμενες σε αυτό πληροφορίες.

18.2. Με την λήψη της σχετικής Ειδοποίησης στο Κανάλι Επικοινωνίας καθώς και την ανάρτηση του E-statement στην Εφαρμογή Σας, θα θεωρείται ότι η Εταιρεία έχει εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις ενημέρωσης που έχει αναλάβει απέναντι Σας βάσει του Εφαρμοστέου Δικαίου.

18.3. Η παροχή της ανωτέρω ενημέρωσης από την TORA WALLET με τη μορφή E-statement γίνεται άνευ χρέωσης για Εσάς. Εφόσον αιτείσθε στην Εταιρεία την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή τη διαβίβασή τους με μέσα διαφορετικά από τα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα (π.χ. αιτείσθε την ταχυδρομική αποστολή των περιοδικών E-statements), η TORA WALLET δύναται να επιβάλει σε Εσάς εύλογα έξοδα για τα διαχειριστικά κόστη, όπως αυτά προβλέπονται στην Ενότητα 11.

18.4. H TORA WALLET δύναται να αναστείλει προσωρινά την έκδοση των E-statements για λόγους που αφορούν την ασφάλεια της υποδομής, την τεχνική συντήρηση και αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων και των υποδομών της εν γένει.

18.5. Τα E-statements που καθιστά σε Εσάς διαθέσιμα η Εταιρεία στο πλαίσιο της περιοδικής Ενημέρωσης Σας εξάγονται από τα μηχανογραφικά συστήματα που λειτουργεί η Εταιρεία στα οποία τηρεί ηλεκτρονικά τα σχετικά αποσπάσματα. Αδιάκοπη σειρά τέτοιων αντιγράφων Ε-statement που λαμβάνετε περιοδικά σε ηλεκτρονική μορφή αποτελούν ακριβές αντίγραφο από τα εμπορικά βιβλία που τηρεί η TORA WALLET και απεικονίζει τις διαδοχικές πιστώσεις ή και χρεώσεις του Λογαριασμού Πληρωμών Σας (με την μορφή της έκδοσης ή και εξαργύρωσης Ηλεκτρονικού Χρήματος) για το χρονικό διάστημα που αφορούν.

18.6. Σε περίπτωση όπου αμφισβητείτε οποιαδήποτε εγγραφή για Συναλλαγή ή/και Συναλλαγή με Κάρτα ή και οποιαδήποτε άλλη αναφορά που έχει καταχωρηθεί στο E-statement που Σας αποστέλλεται περιοδικά από την TORA WALLET, έχετε το δικαίωμα να γνωστοποιήσετε εγγράφως στην TORA WALLET το συμβάν με τη Διαδικασία Υποβολής Παραπόνου (Ενότητα 22) το συντομότερο δυνατό και χωρίς υπαίτια βραδύτητα από μέρους Σας εντός (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών από την λήψη του Ε-statement, αποτυπώνοντας τις ενστάσεις και τους λόγους αμφισβήτησης καθώς και προσκομίζοντας στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς Σας. Με το πέρας της ανωτέρω αποσβεστικής προθεσμίας θα θεωρείται ότι αποδέχεστε τις εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί στα μηχανογραφικά συστήματα της Εταιρείας ως έχουν και εν γένει το περιεχόμενο των Ε-statement.

 

19. Καταγγελία Όρων Χρήσης

19.1. Καταγγελία:

19.1.1. Έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

(α) Να καταγγείλετε εγγράφως την παρούσα σύμβαση αναιτίως και αζημίως, υπό την προϋπόθεση γνωστοποίησης της καταγγελίας στην TORA WALLET τουλάχιστον (30) τριάντα ημέρες πριν,

(β) Να καταγγείλετε άμεσα (χωρίς προθεσμία) και αζήμια για Εσάς την παρούσα για σπουδαίο λόγο όπως π.χ. σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η TORA WALLET βάσει των Όρων ή του Εφαρμοστέου Δικαίου απέναντι Σας. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα πριν καταγγείλετε την συμφωνία Σας με την TORA WALLET να προβείτε σε υποβολή αιτήματος παραπόνου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Ενότητα 22.

(γ) Να υπαναχωρήσετε από την μεταξύ μας συνεργασία βάσει των Όρων Χρήσης, σύμφωνα με άρθρο 4θ του Ν. 2251/1994, ως ισχύει, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την αποδοχή των Όρων Χρήσης από Εσάς. Η άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης γίνεται εγγράφως απευθυνόμενο προς την TORA WALLET, είναι αναιτιολόγητη και αζήμια για Εσάς. Υπαναχώρηση δεν είναι δυνατή σε περίπτωση που έχετε στο μεταξύ λάβει Υπηρεσίες από την TORA WALLET, δηλαδή δεν είναι εφικτή η ανάκληση για το λόγο αυτό Πράξεων Πληρωμών που έχουν εκτελεστεί από την Εταιρεία κατόπιν δικής Σας εντολής.

19.1.2. Αντίστοιχα, η TORA WALLET έχει τα κάτωθι δικαιώματα:

(α) Να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση αναιτίως και αζημίως υπό την προϋπόθεση γνωστοποίησης της καταγγελίας προς Εσάς τουλάχιστον (2) δύο μήνες πριν,

(β) Να καταγγείλει άμεσα και αζήμια οποτεδήποτε την συνεργασία σε περίπτωση παράβασης από Εσάς οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης ή/και του Εφαρμοστέου Δικαίου,

(γ) Να καταγγείλει άμεσα και αζήμια οποτεδήποτε την συνεργασία για σπουδαίο λόγο, ενδεικτικά αναφερομένων, των περιπτώσεων θέσης σε πτώχευση/ειδική εκκαθάριση της Εταιρείας, σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης από μέρους Σας των Όρων Χρήσης ή/και του Εφαρμοστέου Δικαίου, σε περίπτωση όπου αδυνατεί η Εταιρεία να επαληθεύσει τα στοιχεία που δηλώνετε σε αυτήν, στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται ρητά αλλού εντός του κειμένου των Όρων Χρήσης το δικαίωμα της Εταιρείας να καταγγείλει άμεσα την συνεργασία μαζί σας.

19.1.3. Σε κάθε περίπτωση, η TORA WALLET δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τάξει προς Εσάς προθεσμία συμμόρφωσης με τους Όρους Χρήσης, τις υποδείξεις της καθώς και το Εφαρμοστέο Δίκαιο προτού προβεί σε καταγγελία της συνεργασίας βάσει των Όρων Χρήσης. Παράλληλα, η Εταιρεία δικαιούται, μεταξύ άλλων, στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα έως ότου συμμορφωθείτε με τους Όρους Χρήσης, τις υποδείξεις της ή και το Εφαρμοστέο Δίκαιο, να αναστείλει την λειτουργία του Λογαριασμού Πληρωμών Σας (συνεπώς και της παροχής των Υπηρεσιών TORA WALLET) ή/και να μειώσει τα Όρια Συναλλαγών Σας.

19.2. Αποτελέσματα της καταγγελίας:

Με την καταγγελία της συνεργασίας βάσει των Όρων Χρήσης είτε από Εσάς είτε από την TORA WALLET (και εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία προγενέστερης γνωστοποίησης όπου τούτο προβλέπεται βάσει των Όρων Χρήσης), επέρχονται οι κάτωθι συνέπειες:

(α) Διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών TORA WALLET και οριστική απενεργοποίηση του Λογαριασμού Πληρωμών Σας. Ειδικότερα, θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση μόνο στο «Ιστορικό» των κινήσεων Σας μέσω της Εφαρμογής χωρίς ωστόσο να μπορείτε είτε να καταχωρήσετε Εντολές Πληρωμών προς εκτέλεση από την Εταιρεία είτε να αποδεχτείτε Συναλλαγές από τρίτους Πληρωτές στον Λογαριασμό Πληρωμών Σας.

(β) Δυνατότητα Εξαργύρωσης του Ηλεκτρονικού Χρήματος που υπάρχει ως οριστικό Υπόλοιπο στο Λογαριασμό Πληρωμών Σας, σύμφωνα με τις μεθόδους Εξαργύρωσης που προβλέπονται στην Ενότητα 4.1. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτημα Εξαργύρωσης του Υπόλοιπου Ηλεκτρονικού Χρήματος εντός (1) ενός έτους από την έναρξη των αποτελεσμάτων της καταγγελίας των Όρων Χρήσης. Άλλως η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί σε ισόποσης αξίας δημόσια κατάθεση, εξαργυρώνοντας με ίδια πρωτοβουλία το Υπόλοιπο Ηλεκτρονικού Χρήματος που έχει ο Λογαριασμός Πληρωμών Σας κατά το χρόνο έναρξης των εννόμων αποτελεσμάτων της καταγγελίας. Τα έξοδα για τις ανωτέρω ενέργειες από την Εταιρεία για λογαριασμό Σας επιβαρύνεστε Εσείς.

(γ) Απενεργοποίηση της Κάρτας Σας και της δυνατότητας πραγματοποίησης Συναλλαγών με Κάρτα, την οποία οφείλετε να επιστρέψετε τεμαχισμένης με δικά σας έξοδα στην διεύθυνση της TORA WALLET. Ειδικά στην περίπτωση υπαναχώρησης, θα καταβάλετε στην TORA WALLET Χρεώσεις έκδοσης και αποστολής της Κάρτας.

(δ) Οποιεσδήποτε Πράξεις Πληρωμής είναι εκκρεμείς προς εκτέλεση και δεν έχουν ολοκληρωθεί θα εκτελούνται από την TORA WALLET.

(ε) Δεν θίγονται τυχόν δικαιώματα ή και υποχρεώσεις εκάστου Μέρους προς το έτερο Μέρος που έχουν γεννηθεί δυνάμει των Όρων Χρήσης.

(στ) Ενδέχεται ο Λογαριασμός Πληρωμών Σας να παραμείνει ενεργός αποκλειστικά και μόνο έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής/αμφισβήτησης Συναλλαγής ή σε περιπτώσεις όπου εκκρεμούν αξιώσεις τρίτων ή και της ίδιας της Εταιρείας απέναντι Σας έως ότου ικανοποιηθούν οι ανωτέρω. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να διενεργείτε Συναλλαγές.

 

20. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

H TORA WALLET, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Για τη συλλογή, τήρηση και την εν γένει επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Σας ισχύουν τα αναφερόμενα στη ειδική Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία αποδέχεστε προκειμένου να ολοκληρωθεί η Εγγραφή Σας και να λάβετε τις Υπηρεσίες TORA WALLET.

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένη στην Εφαρμογή.

 

21. Ειδοποιήσεις – Κανάλι Επικοινωνίας

21.1. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μέσω της Εφαρμογής το Κανάλι Επικοινωνίας Σας με την TORA WALLET καταχωρώντας ορθά τα σχετικά στοιχεία που σας ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία.

21.2. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε από την TORA WALLET ειδοποιήσεις μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου (SMS) ή προώθηση ειδοποίησης (push notification) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή υπηρεσιών ειδοποίησης Viber ή και μέσω αλληλογραφίας (στο εξής η «Ειδοποίηση»), ανάλογα με το επιλεχθέν από Εσάς Κανάλι Επικοινωνίας.

21.3. Οι σχετικές Ειδοποιήσεις έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορούν ενδεικτικά την ολοκλήρωση Συναλλαγών, την ολοκλήρωση της Ταυτοποίησης Σας, την έκδοση των Ε-statements στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσης Σας από την TORA WALLET (Ενότητα 18) καθώς και για την τροποποίηση όρων από τη μεταξύ μας συνεργασία (Ενότητα 23).

21.4. Έχετε τη δυνατότητα μέσα από την Εφαρμογή και ακολουθώντας τις εκεί αναγραφόμενες οδηγίες να καταργήσετε ένα Κανάλι Επικοινωνίας που έχετε επιλέξει και να το αντικαταστήσετε με ένα άλλο από τα διαθέσιμα κανάλια προκειμένου να είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή και αδιάλειπτη η εκατέρωθεν ενημέρωση και επικοινωνία.

21.5. Οφείλετε να ενημερώνετε την TORA WALLET σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που έχετε δηλώσει για το Κανάλι Επικοινωνίας μέσα από την διαδικασία που προβλέπεται στην Εφαρμογή Σας, καθότι διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η επικοινωνία της TORA WALLET μαζί Σας· στην περίπτωση αυτή, επιδεικνύετε βαρειά αμέλεια και αναλαμβάνετε τον όποιο κίνδυνο εκ της ανωτέρω συμπεριφοράς Σας.

21.6. Το Κανάλι Επικοινωνίας που θα δηλώσετε στην TORA WALLET θα πρέπει να είναι δικό σας και υπό τον αποκλειστικό έλεγχο Σας π.χ. αριθμός κινητού τηλεφώνου ή και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, καθότι οι σχετικές Ειδοποιήσεις που θα λαμβάνετε θα περιέχουν πληροφορίες που αφορούν το πρόσωπο Σας και ενδέχεται – σε περίπτωση όπου το Κανάλι Επικοινωνίας δεν είναι αυστηρά προσωπικό Σας – να καταστούν διαθέσιμες ή και γνωστές σε τρίτα πρόσωπα. Παράλληλα, με την επιλογή του συγκεκριμένου Καναλιού Επικοινωνίας από Εσάς, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση του Καναλιού Επικοινωνίας τεκμαίρεται προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από Εσάς προσωπικά.

21.7. Η οποιαδήποτε Ειδοποίηση αποστέλλεται από την Εταιρεία προς Εσάς μέσα από το Κανάλι Επικοινωνίας θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί επιτυχώς από Εσάς από τη στιγμή που θα αποθηκευτεί στη θυρίδα της ορισθείσας από Εσάς ηλεκτρονικής διεύθυνσης το email της TORA WALLET ή θα σταλεί επιτυχώς το μήνυμα (sms) στην κινητή Σας συσκευή, ανάλογα με το Κανάλι Επικοινωνίας. Από την λήψη της σχετικής Ειδοποίησης οφείλετε να ενημερώνεστε προσηκόντως και εγκαίρως αναφορικά με το περιεχόμενο τους και ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επιβεβαιώνετε ότι έχετε αναγνώσει το σύνολο των Ειδοποιήσεων που Σας έχει αποστείλει η Εταιρεία. Η Εταιρεία βασίζεται στην επίδειξη από μέρους Σας της δέουσας επιμέλειας ως προς την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση Σας αναφορικά με τις Ειδοποιήσεις που αποστέλλει και θεωρεί ότι η εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης από μέρους Σας αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για την ομαλή συνεργασία στο πλαίσιο της παροχής των Διαθέσιμων Υπηρεσιών.

21.8. Αν η ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δοθεί από Εσάς ή ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι δυνατό να ανευρεθούν για λόγους που δεν ανάγονται σε σφάλμα δικό Σας κατά την δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας Σας ή/και σε περίπτωση όπου η TORA WALLET λάβει μήνυμα αποτυχίας παράδοσης της Ειδοποίησης στο Κανάλι Επικοινωνίας, τότε μόνο θα θεωρείται ότι δεν έχει αποσταλεί επιτυχώς η οποιαδήποτε Ειδοποίηση από την TORA WALLET οπότε και θα μεριμνά να Σας ενημερώσει εγκαίρως με παν πρόσφορο μέσο.

 

22. Υποβολή Παραπόνων – Επίλυση Διαφορών:

22.1. Η TORA WALLET έχει θεσπίσει και εφαρμόζει κατάλληλη διαδικασία για τη διευθέτηση παραπόνων/καταγγελιών των πελατών της όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Εφαρμοστέο Δίκαιο αναφορικά με τις Υπηρεσίες TORA WALLET. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία μέσω της Εφαρμογής καθώς και στον Ιστότοπο της Εταιρείας.

22.2. Η TORA WALLET Σας παρέχει τις ακόλουθες εναλλακτικές επιλογές προκειμένου να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με την Εταιρεία ή/και τις Υπηρεσίες της:

* Επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 210 7762000,

* Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής παραπόνων, που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό ιστότοπο της TORA WALLET προς τους καταναλωτές: www.tora.gr

* Στέλνοντας email στη διεύθυνση talk@tora.gr,

* Αποστέλλοντας ταχυδρομικά επιστολή στην διεύθυνση έδρας της Εταιρείας: Λεωφόρος Αθηνών 108 & Χρηματιστηρίου, Αθήνα 104 42, Τμήμα Διαχείρισης Αιτημάτων Πελατών TORA WALLET με την ένδειξη «Υποβολή Παραπόνου».

22.3. Η TORA WALLET θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να απαντά στα παράπονα Σας εγγράφως, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης παραπόνου Σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για λόγους που δεν οφείλονται στην TORA WALLET η τελευταία υποχρεούται να αποστέλλει προσωρινή απάντηση, αναφέροντας σαφώς τους λόγους για την καθυστέρηση στην απάντηση της καταγγελίας/παραπόνου και προσδιορίζοντας την προθεσμία μέσα στην οποία θα λάβετε την τελική απάντηση από μέρους της. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω προθεσμία δε δύναται να ξεπερνά τις (35) τριάντα πέντε εργάσιμες ημέρες από την λήψη του σχετικού παραπόνου/καταγγελίας Σας.

22.4. Σε περίπτωση όπου το παράπονο/η καταγγελία που έχετε υποβάλει στην Εταιρεία παρουσιάζει ασάφειες ή σε περίπτωση όπου απαιτούνται συμπληρωματικές διευκρινίσεις προκειμένου η Εταιρεία να δύναται να εξετάσει όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί στο αίτημα Σας, ενδέχεται η Εταιρεία να μην μπορεί να απαντήσει εγκαίρως εντός των ανωτέρω προβλεπόμενων προθεσμιών στο αίτημα Σας για λόγο που δεν θα οφείλεται στην ίδια. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα αποστέλλει ενημέρωση σε Εσάς ζητώντας να της προσκομίσετε συμπληρωματικά στοιχεία ή και να της παράσχετε διευκρινίσεις εντός νέας προθεσμίας που θα Σας γνωστοποιήσει, σύμφωνα με τη Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων που έχει θεσπίσει.

22.5. Σε περίπτωση όπου δεν έχετε μείνει ικανοποιημένοι με την ποιότητα των Υπηρεσιών που παρέχει η TORA WALLET ή/και με την απόκριση/λύση που δόθηκε από την Εταιρεία αναφορικά με παράπονο που έχετε υποβάλει σε αυτήν, έχετε στη διάθεση Σας τις κάτωθι επίσημες ειδικές διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή και υποβολής παραπόνων:

* Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, ιστοσελίδα: www.synigoroskatanaloti.gr,

* Καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΓΓΕΠΚ), Πλ. Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα, ιστοσελίδα: www.gge.gov.gr, σχετικά με ισχυρισμούς περί τυχόν παραβάσεων από την TORA WALLET των διατάξεων του Ν. 4537/2018 (άρθρο 97 παράγραφος 1) για την προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο της διαφάνειας των όρων και της ενημέρωσης για την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στους Όρους Χρήσης

* πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (https://webgate.ec.europa.eu/odr) για περιπτώσεις που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει της ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) σύμβασης που συνάπτετε με την TORA WALLET (δηλαδή τους παρόντες Όρους Χρήσης).

* Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του νόμου 2251/1994, ως εκάστοτε ισχύει, για την προστασία των καταναλωτών.

22.6. Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω επιλογές εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς είναι συμπληρωματικές και ανεξάρτητες από τη δυνατότητα Σας να επιδιώξετε τη δικαστική επίλυση της όποιας διαφοράς/αξίωσης ενδέχεται να έχετε έναντι της TORA WALLET, από τις οποίες δεν παραιτείστε με την επιλογή μίας εκ των ανωτέρω εναλλακτικών μεθόδων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

 

23. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης:

23.1. Η TORA WALLET διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους Χρήσης, οπότε και θα σας γνωστοποιεί τις επικείμενες τροποποιήσεις μέσα από το Κανάλι Επικοινωνίας ή και την Εφαρμογή προκειμένου να λάβετε γνώση αυτών, να τις αξιολογήσετε και να συμφωνήσετε ή αντιταχθείτε σε αυτές, σύμφωνα με τα ακριβώς κατωτέρω προβλεπόμενα.

23.2. Ειδικά για την τροποποίηση όρων που αφορούν τις Υπηρεσίες TORA WALLET, δηλαδή για ζητήματα που άπτονται της παροχής υπηρεσιών πληρωμών ή/και της έκδοσης/εξαργύρωσης Ηλεκτρονικού Χρήματος καθώς και των συνακόλουθων Χρεώσεων, έχετε το δικαίωμα εκ του Εφαρμοστέου Δικαίου να αντιταχθείτε σε τυχόν τροποποιήσεις των υφιστάμενων όρων στις οποίες προβαίνει μονομερώς η Εταιρεία εντός προθεσμίας (60) εξήντα ημερών μέσα από τη Διαδικασία Υποβολής Παραπόνου (Ενότητα 22). Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα ισχύσουν με το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας.

23.3. Σε περίπτωση όπου θα προβείτε σε εναντίωση σύμφωνα με τη Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων (Ενότητα 22) πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων, η δήλωση Σας αυτή θα επέχει δήλωση άμεσης και αζήμιας για Εσάς καταγγελίας της συνεργασίας Σας με την ΤORA WALLET, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 19.1.

23.4. Σε περίπτωση όπου δεν αντιταχθείτε/απορρίψετε τις τροποποιήσεις των Όρων έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτών, τότε κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι με το πέρας αυτών θα τίθενται στο εξής εν ισχύ στην μεταξύ μας συνεργασία οι τροποποιηθέντες όροι, τους οποίους θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί ανεπιφύλακτα, αντικαθιστώντας τους παλαιούς. Οι τροποποιηθέντες όροι θα αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης από την ημερομηνία αποδοχής τους (ρητής ή τεκμαιρόμενης) από Εσάς.

23.5. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις των Όρων Χρήση συνεπεία μεταβολών στο Εφαρμοστέο Δίκαιο ή και κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση της, χωρίς να απαιτείται προγενέστερη ειδοποίηση και αποδοχή αυτών από Εσάς ή/και εφόσον αφορούν τροποποιήσεις που λειτουργούν προς το συμφέρον Σας.

23.6. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα κατά την κρίση της αφενός να τροποποιεί τις διαδικασίες με τις οποίες πραγματοποιείτε Συναλλαγές μέσω της Εφαρμογής (προς βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη ή/και προς ενσωμάτωση νέων προδιαγραφών βάσει του Εφαρμοστέου Δικαίου ή και των διεθνών πρακτικών) και τις εσωτερικές της διαδικασίες (ενδεικτικά αναφερομένων των διαδικασιών αξιολόγησης νέων Πελατών ή/και των διαδικασιών διαχείρισης παραπόνων καθώς και των διαδικασιών που εφαρμόζει για την ανίχνευση ύποπτων Συναλλαγών και την πρόληψη της απάτης), αφετέρου έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές του λογισμικού, των εν γένει τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της Εφαρμογής κλπ. συνεπεία της τεχνολογικής εξέλιξης χωρίς να απαιτείται για οποιαδήποτε από τα ανωτέρω προγενέστερη ενημέρωση Σας από την Εταιρεία ή έγκριση από Εσάς των εν λόγω μεταβολών. Οι εν λόγω μεταβολές δεν συνιστούν ούτε δύναται να θεωρηθεί ότι συνιστούν τροποποίηση των Όρων Χρήσης ούτως ώστε να εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Ενότητα 23.

 

24. Λοιποί Όροι:

24.1. Η Εταιρεία μπορεί να επιλέγει και να χρησιμοποιεί κατά την κρίση της τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, για την παροχή των Υπηρεσιών προς Εσάς καθώς και για την εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεων της όπως προβλέπονται στους Όρους Χρήσης.

24.2. Οι Όροι Χρήσης υπερισχύουν κάθε αντίθετης προηγούμενης συμφωνίας και επικοινωνίας, γραπτής ή προφορικής, αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής των Υπηρεσιών και εν γένει την συναλλακτική σχέση μεταξύ Σας και της TORA WALLET.

24.3. Τυχόν ακυρότητα όρου που προβλέπεται στους Όρους Χρήσης δεν επηρεάζει το κύρος των υπόλοιπων όρων που προβλέπονται σε αυτούς. Ειδικά, σε περίπτωση μεταβολής του Εφαρμοστέου Δικαίου κατά τρόπο που να καθίστανται άκυροι ένας ή και περισσότεροι εκ των προβλεπόμενων στο παρόν κείμενο Όρων δεν καθιστά ή επηρεάζει το κύρος των υπόλοιπων ή και της εν γένει συνεργασίας των Μερών για την παροχή των Υπηρεσιών TORA WALLET.

24.4. Η TORA WALLET με την Εγγραφή Σας μέσω της Εφαρμογής καταγράφει την ημερομηνία, την ώρα και το χρήστη της Εφαρμογής (User ID) που αποδέχθηκε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Παράλληλα, η TORA WALLET τηρεί ιστορικότητα των εκδόσεων των Όρων Χρήσης με αναφορά στον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτών ενώ Σας καθιστά διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή το τελικό κείμενο των Όρων Χρήσης σε επικαιροποιημένη και κωδικοποιημένη μορφή.

24.5. Το παρόν κείμενο που αποδέχεστε αποτελεί την (1) πρώτη έκδοση των Όρων Χρήσης.

24.6. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την TORA WALLET να σας αποστείλει ταχυδρομικά σε έντυπη μορφή τους Όρους Χρήσης, ως εκάστοτε ισχύουν. Μπορείτε να αποστείλετε το σχετικό αίτημα Σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email talk@tora.gr.

24.7. Παράλληλα με τα ανωτέρω, έχετε τη δυνατότητα και συνιστάται από την TORA WALLET να αποθηκεύετε σε άλλο σταθερό και ανθεκτικό στο χρόνο μέσο ή/και να εκτυπώσετε τους Όρους Χρήσης που αποδέχεστε.

24.8. Οι παρόντες Όροι Χρήσης Υπηρεσιών TORA WALLET υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο και τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών έχουν συντρέχουσα κατά τόπο αρμοδιότητα για την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ή διαφοράς τυχόν ανακύψει σχετικά με το αντικείμενο των Όρων Χρήσης Υπηρεσιών TORA WALLET.

Με την επιλογή του εμφανιζόμενου στην οθόνη Σας τετραγωνιδίου δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

(1) Τα στοιχεία και τα έγγραφα που έχετε προσκομίσει και συμπληρώσει κατά την αρχική Εγγραφή Σας μέσω της Εφαρμογής είναι αληθή, γνήσια και ακριβή

(2) Έχετε διαβάσει με προσοχή και αναλυτικά το σύνολο των Όρων Χρήσης των Υπηρεσιών TORA WALLET και έχετε κατανοήσει το περιεχόμενο τους καθώς και ότι

(3) Επιθυμείτε να συμβληθείτε με την TORA WALLET με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για τις Υπηρεσίες TORA WALLET, τους οποίους αποδέχεστε στο σύνολο τους.